Lokal avtalsverksamhet

Som statlig avtalsverksamhet på lokal nivå betraktas i vid bemärkelse för det första tjänste- och kollektivavtalsverksamheten på ämbetsverksnivå. Tjänste- och kollektivavtalen som ingåtts på centralnivå fastställer de ramar och bemyndiganden inom vilka ämbetsverken kommer överens om sina egna lönesystem och utvecklandet av dem, samt om vissa andra anställningsvillkor. Avtalsverksamheten sker i form av ämbetsverksspecifika preciserande tjänste- och kollektivavtal. Ämbetsverken kan dessutom ingå tjänste- och kollektivavtal om vissa ärenden med stöd av speciallagstiftning, såsom till exempel bemyndigandet som ingår i arbetstidslagen.

Ämbetsverken kan också ingå lokala avtal som inte utgör några preciserande tjänste- eller kollektivavtal. Dessa slags lokala avtal som ingås mellan arbetsgivaren och de förtroendevalda kan antingen basera sig på tjänste- och kollektivavtal på centralnivå eller på speciallagstiftning. Vanligtvis är det fråga om till exempel lokala avtal om arbetstidsbanker som baserar sig på tjänste- och kollektivavtalet om arbetstider.

Ytterligare information

Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2020-2022, 13.5.2020

Kontaktuppgifter

Regeringsråd
Tuija Wilska
puh. 02955 30374
[email protected]