Ansökan om särskild finansiering för projekt som utnyttjar ny teknik fram till 30.10.2020

Finansministeriet har inlett en ansökan om särskild finansiering för statliga ämbetsverk, inrättningar och ministerier i syfte att hjälpa ämbetsverken att förenkla och automatisera sina processer. Ministerier, ämbetsverk och inrättningar har möjlighet att ansöka om finansiering för produktivitetsfrämjande projekt där artificiell intelligens, programrobotik, dataanalys och annan framväxande teknik utnyttjas. Finansieringen stöder ämbetsverken med effektiviseringen av sin verksamhet och hjälper de nå de besparingar i omkostnaderna som de tidigare ålagts.

Det underskott i statsfinanserna som följt av restriktionerna på grund av koronavirussituationen har ökat behovet av projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningen. Den särskilda finansieringen hjälper ämbetsverken att vidareutveckla verksamhetsmodeller som skapats under undantagsförhållanden samt att skapa nya lösningar för att främja produktiviteten.

Målet för regeringsprogrammets ekonomiska politik är en ekologiskt och socialt hållbar tillväxt, hög sysselsättning och hållbara offentliga finanser. För att hållbara offentliga finanser ska kunna åstadkommas bör den offentliga sektorns teknik- och digitaliseringsförmåga höjas och produktiviteten inom den offentligt finansierade tjänsteproduktionen förbättras.

5,783 miljoner euro står till förfogande för den särskilda finansieringen. Den maximala finansieringsandelen för projekt som finansieras är 1 miljon euro och projektet ska vara färdigt före utgången av 2022. Ansökningstiden för finansiering går ut 30 oktober 2020.

Ansökningskriterier

Vid beviljandet av finansiering bedöms följande krav, och villkoret för finansiering är att samtliga uppfylls:

  • Projektet utnyttjar robotteknik, artificiell intelligens, dataanalys eller annan framväxande teknik.
  • Projektet kan genomföras genast efter att finansiering beviljats.
  • Återbetalningstiden för investeringen är högst tre år från att finansiering beviljats. 
  • Den eftersträvade ekonomiska nyttan ska vara minst dubbelt så stor som investeringen under en beräkningsperiod på sex år från det att finansieringen beviljades.

Dessutom bedöms projektets genomförbarhet ur följande perspektiv:

1. Det finns en plan för realiseringen av nyttan, av vilken det framgår hur den eftersträvade ekonomiska nyttan realiseras i form av besparingar i euro.

2. Projektet är genomförbart.

  • Resurserna för genomförandet har dimensionerats korrekt och organisationen har tillräcklig kompetens för genomförandet.
  • Styrmodellen för genomförandet är proportionell i förhållande till projektet.
  • De automatiserade processerna har identifierats och samarbetet med andra myndigheter som eventuellt ansluter sig till processen har planerats.
  • Riskerna med genomförandet har identifierats och hanteringen av dem har planerats.

3. Det finns inga lagstiftningshinder för projekten eller de kan undanröjas under genomförandet.
4. Projektets resultat kan kopieras eller utnyttjas direkt vid det egna ämbetsverket eller andra ämbetsverk.

Ansökan om finansiering

Den som ansöker om finansiering ska lämna in en ifylld ansökningsblankett samt en kostnads-nyttokalkyl, en fritt formulerad plan för realiseringen av nyttan och projektplanen till det styrande ministeriet, som efter att ha behandlat dem lämnar in dem till finansministeriet. Materialet sänds elektroniskt till adressen [email protected] senast 30.10.2020 kl. 14:00.

För sökandena ordnas ett informationsmöte den 20 augusti 2020 kl. 9 –12 i SKYPE

TUVE- användarna kan delta i SKYPE-mötet med eTUVEn videokonferenskoden 11053478366 (inget PIN-kod behövs).

Behandling av ansökningar

Finansministeriet tillsätter en styrgrupp för att stödja projekt som utnyttjar artificiell intelligens, programrobotteknik, dataanalys och annan framväxande teknik och som främjar produktivitet. Styrgruppen behandlar ansökningarna allteftersom de tas emot. Sekretariatet bereder förslagen för styrgruppen och begär vid behov preciseringar eller tilläggsutredningar i ansökan. Sökanden ska förbereda sig på att presentera projektet och de fördelar som projektet medför för styrgruppen genom en kort framställning. Finansministeriet fattar finansieringsbesluten efter att ha hört styrgruppen.

Ansökningar om finansiering av projekt behandlas senast den 30 november 2020.

Delning av information

De ämbetsverk som får särskild finansiering förbinder sig att rapportera till finansministeriet om hur projektet framskrider och att presentera projektet och dess resultat för andra aktörer inom den offentliga förvaltningen vid gemensamma evenemang och bilaterala möten.

Mer information:

Brev till minsterier, ämbersverk och inrättningar

Ansökningsblankett för särskild finansiering

Grund för kostnadsnyttoanalysen

Timo Hattinen, controller, tfn 02955 30157, timo.hattinen(at)vm.fi
Arja Terho, finansråd, tfn 0295 530 235, arja.terho(at)vm.fi
Pauliina Pussinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi