FI SV

Företagshälsovården

Med företagshälsovård avses verksamhet som främjar hälsa och säkerhet i arbetet, förebyggandet av sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet, verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Företagshälsovården stöder folkhälsoarbetet. Den betonar särskilda egenskaper i arbetet och arbetsförhållandena vid olika ämbetsverk och inrättningar. Den är en del av personalledning och -utveckling.

Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård för sina anställda Genom förebyggande lagstadgad företagshälsovård förebygger man och bekämpar risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet samt arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar. Förutom företagshälsovård kan arbetsgivaren även ordna andra sjukvårds- och hälsovårdstjänster för sina anställda.

Närmare bestämmelser om sjukvård som ordnas för statsanställda i samband med företagshälsovård finns i finansministeriets föreskrift om företagshälsovård för statens personal 30.9.2016. I föreskriften betonas verksamheten inom lagstadgad förebyggande företagshälsovård och samarbetet mellan arbetsplatsen och producenten av företagshälsovårdstjänster vid kartläggning och bekämpning av fysiska och psykiska belastningsfaktorer i anslutning till arbetet och arbetsförhållandena.

Verksamhet för bevarande av arbetshälsa

Med arbetsplatsernas verksamhet för bevarande av arbetshälsa (Tyhy) avses all verksamhet genom vilken arbetsgivaren och arbetstagarna samt arbetsplatsens samarbetsorganisationer tillsammans främjar och stöder arbets- och funktionsförmågan för varje person i arbetslivet vid varje skede av arbetskarriären.

Tyhy är konsekvent, planmässig och målinriktad verksamhet där företagshälsovården deltar i genomförandet som expert på sitt område Åtgärderna för bevarande av arbetshälsan kan inriktas på arbetssätten, arbetsförhållandena och -miljön, arbetsgemenskapen, kontrollen över arbetet, arbetstidsarrangemangen, medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering eller omskolning och -placering.

Företagshälsovårdssamarbete

De statliga ämbetsverkens företagshälsovårdssamarbete har effektiviserats med hjälp av stödmaterialet ”Asiakasvirasto työterveyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta”. I materialet beskrivs tre helheter och tio steg mot effektivare företagshälsovårdssamarbete ur enskilda ämbetsverks perspektiv.

Materialet har producerats av en arbetsgrupp med företagshälsovårdssakkunniga från olika ämbetsverk, samt med finansministeriet och Statskontoret som koordinerande parter. Materialet är avsett för internt bruk vid ämbetsverken och som stöd för den egna verksamheten inom företagshälsovårdssamarbetet.

”Asiakasvirasto työterveysyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta”, 13.10.2016 bara på finska

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 02955 30120
[email protected]