FI SV EN

Företagshälsovården

Företagshälsovård främjar hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, förebyggandet av sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet, verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. 

Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård för sina anställda. Med förebyggande lagstadgad företagshälsovård förebyggs och avvärjs de hälsorisker och -olägenheter som beror på arbetet samt arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar. 

Det föreskrivs närmare om den sjukvård som ordnas för statsanställda i anslutning till företagshälsovård i finansministeriets föreskrift om företagshälsovård för statspersonalen 30.9.2016. I föreskriften betonas den lagstadgade förebyggande företagshälsovårdens verksamhet samt samarbete mellan arbetsplatsen och producenten av företagshälsovårdstjänster vid kartläggning och avvärjning av fysiska och psykiska belastningsfaktorer med anknytning till arbetet och arbetsförhållandena. 

Företagshälsovårdssamarbete 

De statliga ämbetsverkens företagshälsovårdsarbete har effektiviserats med hjälp av stödmaterialet ”Asiakasvirasto työterveysyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta”. I materialet beskrivs tre helheter och tio steg mot effektivare företagshälsovårdssamarbete ur enskilda ämbetsverks perspektiv. 

Materialet har producerats av en arbetsgrupp bestående av sakkunniga i företagshälsovård från olika ämbetsverk, och arbetet samordnas av finansministeriet och Statskontoret. Materialet är avsett för internt bruk vid ämbetsverken och som stöd för den egna verksamheten inom företagshälsovårdssamarbetet. 

”Asiakasvirasto työterveysyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta”, 13.10.2016 bara på finska

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 02955 30120
[email protected]