Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling – effektivare offentlig upphandling

Syftet med åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet.

Finansministeriet tillsatte åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling i syfte att få till stånd en nationell strategi för offentlig upphandling, öka samarbetet mellan aktörerna inom offentlig upphandling och utveckla upphandlingarnas verkningsfullhet. Åtgärdsprogrammet har mandat 5.9.2019–31.12.2023 och programmet leds i samarbete med Finlands Kommunförbund.

Den nationella strategin för offentlig upphandling

Vid beredningen av åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling utarbetades i brett samarbete med upphandlingsexperter och strategisk ledning Finlands första gemensamma nationella strategi för offentlig upphandling som offentliggjordes i september 2020.

Strategin innehåller åtta strategiska avsikter och 25 mål som konkretiserar dessa. Väsentliga utvecklingsområden i strategin är strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetensen. Kunskapsbaserad ledning samt bedömning och utvärdering av verkningsfullheten stöder den strategiska ledningen. Utvecklingsarbetet fokuserar på att fungerande produkter och tjänster av hög kvalitet ska upphandlas på ett sådant sätt att samtliga parter är involverade i processen och marknaden är livskraftig. Offentliga upphandlingar kan också bidra till att skapa innovationer. Genom att utveckla dessa element kan man med hjälp av upphandlingarna uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Strategin bidrar till att de aktörer som genomför offentliga upphandlingar, såsom staten, kommunerna och församlingarna, får konkreta verktyg att använda i sitt arbete. Företag och organisationer får nya affärsmöjligheter i och med ett nytt slags partnerskap. Många tjänster som är viktiga för medborgarna upphandlas offentligt, och strategin bidrar till bättre erfarenheter för kunderna i vardagen. 

Som bilaga till strategin finns en beskrivning av genomförandet i inledningsfasen som innehåller 30 konkreta åtgärder. Med tanke på genomförandet av strategin har man i enlighet med avsikterna bildat temagrupper inom vilka genomförandet inletts.

Strategin innehåller även indikatorer som synliggör den systemiska förändring som eftersträvas. Med hjälp av indikatorerna kan man följa upp strategins effekt och resultat samt styra framtida åtgärder och resurser.

Temagrupperna främjar förverkligandet av strategins mål

– delta i utvecklingsarbetet

Med tanke på genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling har man i enlighet med strategins avsikter bildat åtta temagrupper som är öppna för alla. Temagrupperna har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin.

Det finns åtta temagrupper och varje grupp har 2–3 ansvariga:

Du har möjlighet att vara med och utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret i och med att vi varmt välkomnar alla intresserade till de öppna temagrupperna. Vi är redan nu kring fyrahundra experter som tillsammans tar fram och sprider konkreta åtgärder för att uppnå de gemensamma målen.

Du får mer information: 

  • Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi 
  • Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Aktuellt inom programmet

Flera åtgärder har vidtagits inom programmet för att främja genomförandet av strategins mål. Du kan läsa mer om åtgärderna på webbsidan för respektive avsikt eller temagrupp.

Självutvärderingsverktyg för upphandlingskompetens åt upphandlingsenheter

Självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens publicerades i juni 2022. Verktyget kan användas av upphandlingsenheterna. Självutvärderingen innehåller sammanlagt 30 frågor som gäller bland annat färdigheterna i fråga om beredning och genomförande av upphandlingar samt till exempel social kompetens och ledarförmåga. 

Självutvärderingen är avsedd för dem som arbetar med offentlig upphandling vid upphandlingsenheter (Till exempel upphandlingsexperter/-planerare, bransch-/substansexperter, personer som beslutar om upphandling). Genom att använda verktyget får man värdefull information om sitt eget kunnande, och man kan dessutom stödja utvecklingen av organisationens kunnande samt delta i insamlingen av nationell information om upphandlingskompetens.

Bekanta dig med handboken nedan för att lära dig verktyget, nyttan med det och hur verktyget kan tas i bruk. Nästa höst ska självskattningsverktyget översättas till svenska.

Tillgången till samhällets vitala tjänster och förnödenheter säkerställs genom beredskap i upphandlingsavtal

Kommunförbundet har publicerat guiden Beredskap vid upphandlingar i anslutning till finansministeriets och Kommunförbundets program för verkningsfull offentlig upphandling. I guiden beaktas särskilt ledarskapsperspektivet när det gäller att genomföra systematisk riskhantering i fråga om organisationernas upphandlingskontrakt.

Beredskap vid upphandling förutsätter att organisationen identifierar de upphandlingar som förutsätter riskhanteringsåtgärder. Genom beredskap ser man till att samhällets vitala tjänster fungerar i alla situationer oberoende av vem som producerar dem.

Mer information

Åtgärdsprogrammet finns på sociala medier under hashtaggen #hankintasuomi och #julkisethankinnat

Se också

Dataskydd

Finansministeriet är registeransvarig (https://vm.fi/tietosuoja).  Grunden för behandlingen av personuppgifter är utövning av offentlig makt. Följande organisationer, med vilka det ingåtts avtal om behandling av personuppgifter (namn, titel, ämbetsverk, e-post) för deltagarna i temagrupperna, deltar också i behandlingen av personuppgifter: Kommunförbundet, Hansel, Statskontoret, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Kuopio stad, Vanda stad, Tammerfors stad samt handelshögskolan vid Uleåborgs universitet. 

I åtgärdsprogrammet behandlas personuppgifter endast i samband med genomförandet av åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling, dvs. Offentlig upphandling. Personuppgifterna sparas till utgången av åtgärdsprogrammet den 31 december 2023, om den registrerade inte kräver att personuppgifterna raderas före det. När det gäller behandling av egna personuppgifter eller radering av uppgifter kontakta programchef Maria Röykkä, [email protected]

Ytterligare information

Finansministeriet:
Lagstiftningsråd Tarja Sinivuori-Boldt
tfn. 02955 30433
[email protected]

Kommunförbundet:
Ledande jurist Katariina Huikko
tfn. 050 566 4327
[email protected]