Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling – effektivare offentlig upphandling

Syftet med åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet.

Finansministeriet tillsatte åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling i syfte att få till stånd en nationell strategi för offentlig upphandling, öka samarbetet mellan aktörerna inom offentlig upphandling och utveckla upphandlingarnas verkningsfullhet. Åtgärdsprogrammet har mandat 5.9.2019–31.12.2023 och programmet leds i samarbete med Finlands Kommunförbund.

Den nationella strategin för offentlig upphandling

Vid beredningen av åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling utarbetades i brett samarbete med upphandlingsexperter och strategisk ledning Finlands första gemensamma nationella strategi för offentlig upphandling som offentliggjordes i september 2020.

Strategin innehåller åtta strategiska avsikter och 25 mål som konkretiserar dessa. Väsentliga ut-vecklingsområden i strategin är strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetensen. Kunskapsbaserad ledning samt bedömning och utvärdering av verkningsfullheten stöder den stra-tegiska ledningen. Utvecklingsarbetet fokuserar på att fungerande produkter och tjänster av hög kvalitet ska upphandlas på ett sådant sätt att samtliga parter är involverade i processen och marknaden är livskraftig. Offentliga upphandlingar kan också bidra till att skapa innovationer. Genom att utveckla dessa element kan man med hjälp av upphandlingarna uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Strategin bidrar till att de aktörer som genomför offentliga upphandlingar, såsom staten, kommu-nerna och församlingarna, får konkreta verktyg att använda i sitt arbete. Företag och organisationer får nya affärsmöjligheter i och med ett nytt slags partnerskap. Många tjänster som är viktiga för medborgarna upphandlas offentligt, och strategin bidrar till bättre erfarenheter för kunderna i var-dagen. 

Som bilaga till strategin finns en beskrivning av genomförandet i inledningsfasen som innehåller 30 konkreta åtgärder. Med tanke på genomförandet av strategin har man i enlighet med avsikterna bildat temagrupper inom vilka genomförandet inletts.

Strategin innehåller även indikatorer som synliggör den systemiska förändring som eftersträvas. Med hjälp av indikatorerna kan man följa upp strategins effekt och resultat samt styra framtida åtgärder och resurser.

Temagrupperna främjar förverkligandet av strategins mål

– delta i utvecklingsarbetet

Med tanke på genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling har man i enlighet med strategins avsikter bildat åtta temagrupper som är öppna för alla. Temagrupperna har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin.

Det finns åtta temagrupper och varje grupp har 2–3 ansvariga:

Du har möjlighet att vara med och utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret i och med att vi varmt välkomnar alla intresserade till de öppna temagrupperna. Vi är redan nu kring fyrahundra experter som tillsammans tar fram och sprider konkreta åtgärder för att uppnå de gemensamma målen.

Du får mer information: 

  • Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi 
  • Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Aktuellt inom programmet

Flera åtgärder har vidtagits inom programmet för att främja genomförandet av strategins mål. Du kan läsa mer om åtgärderna på webbsidan för respektive avsikt eller temagrupp.

Upphandlande enheters minimikrav på ansvarstagande har publicerats

Man har i samarbete med Offentlig upphandling utarbetat minimiförpliktelser för ansvarstagande (Code of Conduct) som avses bli fogade till upphandlingsavtalen. I sådana fall förutsätts det att leverantören förbinder sig till att tillverkningen av produkten sker under förhållanden som är förenliga med de etiska reglerna.

Minimikraven på ansvarstagande publiceras senare (december 2021) på svenska.

Finansministeriets pressmeddelande 16.12.2021

Ny guide hjälper att beakta riskerna i samband med arbetsrelaterat utnyttjande vid inhemsk offentlig upphandling

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI) har på uppdrag av finansministeriet författat en guide, Arbetskraftsexploatering och offentliga upphandlingar, till stöd för de upphandlande enheterna.

Guiden beskriver utnyttjande och människohandel och den ger anvisningar om hur man ska gå till väga om man misstänker att arbetsrelaterat utnyttjande förekommer vid inhemska upphandlingar. Guiden föreslår dessutom åtgärder som förebygger utnyttjande i olika skeden av upphandlingen. 

Guiden Arbetskraftsexploatering och offentliga upphandlingar
Finansministeriet, Kommunförbundet och HEUNI informerar 2.12.2021

Mer information

Åtgärdsprogrammet finns på sociala medier under hashtaggen #hankintasuomi och #julkisethankinnat

Se också

Dataskydd

Finansministeriet är registeransvarig (https://vm.fi/tietosuoja).  Grunden för behandlingen av personuppgifter är utövning av offentlig makt. Följande organisationer, med vilka det ingåtts avtal om behandling av personuppgifter (namn, titel, ämbetsverk, e-post) för deltagarna i temagrupperna, deltar också i behandlingen av personuppgifter: Kommunförbundet, Hansel, Statskontoret, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Kuopio stad, Vanda stad, Tammerfors stad samt handelshögskolan vid Uleåborgs universitet. 

I åtgärdsprogrammet behandlas personuppgifter endast i samband med genomförandet av åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling, dvs. Offentlig upphandling. Personuppgifterna sparas till utgången av åtgärdsprogrammet den 31 december 2023, om den registrerade inte kräver att personuppgifterna raderas före det. När det gäller behandling av egna personuppgifter eller radering av uppgifter kontakta programchef Martina Nisula [email protected]

Ytterligare information

Tarja Sinivuori-Boldt, lagstiftningsråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi (finansministeriet)
Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kommunförbundet)