FI SV

Samarbetsforum för offentlig upphandling

Syftet med samarbetsforumet för offentlig upphandling är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet.

Nationella strategin för offentlig upphandling färdig

Finlands första gemensamma nationella strategi för offentlig upphandling lanserades på Kommunmarknaden 9.9.2020.

Strategin innehåller åtta strategiska mål och 25 konkreta mål. Väsentliga utvecklingsområden i strategin är strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetens. Kunskapsbaserad ledning samt bedömning och utvärdering av verkningsfullhet stöder den strategiska ledningen. Ett centralt fokus i utvecklingsarbetet är att fungerande produkter och tjänster av hög kvalitet ska upphandlas på ett sådant sätt att samtliga parter är involverade i processen och marknaden är livskraftig. Offentliga upphandlingar kan också bidra till att innovationer skapas. Genom utveckling av dessa element kan man uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Strategin bidrar till att aktörer som genomför offentliga upphandlingar, såsom staten, kommuner och församlingar, får konkreta verktyg att använda i sitt arbete. Företag och organisationer får nya affärsmöjligheter i och med ett nytt slags partnerskap. Många tjänster som är viktiga för oss alla upphandlas offentligt, och strategin bidrar därför till bättre erfarenheter för kunderna i vardagen.

Som bilaga till strategin finns en beskrivning av genomförandet i det första skedet med 30 konkreta åtgärder. För genomförandet av strategin har det planerats en temagruppsstruktur med vars hjälp man inleder genomförandet.                                                                     

Strategin innehåller också mätare som synliggör den systemiska förändring som eftersträvas. Med hjälp av mätarna kan man följa strategins effekter och uppnådda resultat samt styra framtida åtgärder och resurser.

Nationell strategi för offentlig upphandling 2020
Statsrådets principbeslut om en nationell strategi för offentlig upphandling 10.9.2020

Vad är offentlig upphandling?

När staten, kommuner och samkommuner, statliga affärsverk, församlingar och andra sådana upphandlande enheter som avses i lagstiftningen om offentlig upphandling köper in varor, tjänster eller byggentreprenader utanför sin egen organisation kallas detta offentlig upphandling.

Offentliga upphandlingar ska utsättas för konkurrens och konkurrensutsättningen ska genomföras på ett öppet, likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Av de anbud som lämnats in vid konkurrensutsättningen ska enligt den gällande regleringen väljas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Detta kan betyda anbudet som har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Bestämmelser om offentlig upphandling finns i upphandlingslagen. Du hittar upphandlingslagen och information om dess tillämpning på webben.

Vad är samarbetsforumet för offentlig upphandling?

Finansministeriet tillsatte i september 2019 tillsammans med Finlands kommunförbund ett åtgärdsprogram för verkningsfull offentlig upphandling. Åtgärdsprogrammet bygger på ett samarbetsforum för offentlig upphandling som består av företrädare av offentliga organisationers strategiska ledning på bred front. Samarbetsforumet ska utarbeta en gemensam strategi för offentlig upphandling för hela landet. Strategin publiceras under hösten 2020.

Målet är att riktlinjerna som dras upp i den gemensamma strategin iakttas vid ledningen av offentliga upphandlingar i offentliga organisationer.

Varför behövs samarbetsforumet?

Arbetet för att utveckla processen vid offentlig upphandling har pågått redan länge. Nu ligger fokusen i utvecklingsarbetet på samarbete och syftet är att skapa och sprida konkreta åtgärder för att nå de gemensamma målen. Den strategiska ledningen som samlats i forumet har till uppgift att främja samhällseffekterna av offentlig upphandling.

Vad är målet med samarbetsforumets verksamhet?

Målet med forumets verksamhet är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet. Offentlig upphandling är i nyckelroll när det gäller att uppnå både regeringsprogrammets och kommunernas strategiska mål. Målen gäller bland annat

  • ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande
  • främjande av innovationer
  • utveckling av den strategiska ledningen och informationsledningen
  • utveckling av upphandlingskompetensen och -förmågan
  • förbättra marknadens funktion

Mer information:

Ytterligare information:

Tarja Sinivuori-Boldt, lagstiftningsråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (finansministeriet)
Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kommunförbundet)