FI SV

Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling – effektivare offentlig upphandling

Syftet med åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet.

Finansministeriet tillsatte åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling i syfte att få till stånd en nationell strategi för offentlig upphandling, öka samarbetet mellan aktörerna inom offentlig upphandling och utveckla upphandlingarnas verkningsfullhet. Åtgärdsprogrammet har mandat 5.9.2019–31.12.2023 och programmet leds i samarbete med Finlands Kommunförbund.

Seminariet 29.9.2021 berättar om läget

Vad pågår med genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling? Hur är läget i fråga om utvecklingen av den offentliga upphandlingen i Finland, vad har vi åstadkommit och vad kommer att hända? Du har möjlighet att uppdatera dina uppgifter om upphandling genom att delta i ett seminarium för offentlig upphandling onsdagen den 29 september 2021. Kommunminister Sirpa Paatero öppnar seminariet. Ett mer detaljerat program och en anmälningslänk publiceras senare, men reservera gärna dagen i kalendern redan nu. Seminariet ordnas enligt en hybridmodell.

Ytterligare information (på finska)

Den nationella strategin för offentlig upphandling

Vid beredningen av åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling utarbetades i brett samarbete med upphandlingsexperter och strategisk ledning Finlands första gemensamma nationella strategi för offentlig upphandling som offentliggjordes i september 2020.

Strategin innehåller åtta strategiska avsikter och 25 mål som konkretiserar dessa. Väsentliga ut-vecklingsområden i strategin är strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetensen. Kunskapsbaserad ledning samt bedömning och utvärdering av verkningsfullheten stöder den stra-tegiska ledningen. Utvecklingsarbetet fokuserar på att fungerande produkter och tjänster av hög kvalitet ska upphandlas på ett sådant sätt att samtliga parter är involverade i processen och marknaden är livskraftig. Offentliga upphandlingar kan också bidra till att skapa innovationer. Genom att utveckla dessa element kan man med hjälp av upphandlingarna uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Strategin bidrar till att de aktörer som genomför offentliga upphandlingar, såsom staten, kommu-nerna och församlingarna, får konkreta verktyg att använda i sitt arbete. Företag och organisationer får nya affärsmöjligheter i och med ett nytt slags partnerskap. Många tjänster som är viktiga för medborgarna upphandlas offentligt, och strategin bidrar till bättre erfarenheter för kunderna i var-dagen. 

Som bilaga till strategin finns en beskrivning av genomförandet i inledningsfasen som innehåller 30 konkreta åtgärder. Med tanke på genomförandet av strategin har man i enlighet med avsikterna bildat temagrupper inom vilka genomförandet inletts.

Strategin innehåller även indikatorer som synliggör den systemiska förändring som eftersträvas. Med hjälp av indikatorerna kan man följa upp strategins effekt och resultat samt styra framtida åtgärder och resurser.

Temagrupperna främjar förverkligandet av strategins mål

– delta i utvecklingsarbetet

Med tanke på genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling har man i enlighet med strategins avsikter bildat åtta temagrupper som är öppna för alla. Temagrupperna har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin.

Det finns åtta temagrupper och varje grupp har 2–3 ansvariga:

Du har möjlighet att vara med och utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret i och med att vi varmt välkomnar alla intresserade till de öppna temagrupperna. Vi är redan nu kring fyrahundra experter som tillsammans tar fram och sprider konkreta åtgärder för att uppnå de gemensamma målen.

Du får mer information: 

  • Martina Nisula, programchef, finansministeriet, martina.nisula(at)vm.fi 
  • Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Aktuellt inom programmet

Flera åtgärder har vidtagits inom programmet för att främja genomförandet av strategins mål. Du kan läsa mer om åtgärderna på webbsidan för respektive avsikt eller temagrupp. Här är några exempel på de åtgärder som vidtagits.

Offentlig upphandling – total volym samt utnyttjande av data (VN Teas) –studie 

Förbättrandet av användningen av information inom beslutsfattandet är en viktig del av programmet Offentlig upphandling. Regeringen stödde utvecklingsarbetet genom att beställa en utredning om hur information av olika slag bäst kan utnyttjas i beslut som gäller offentliga upphandlingar och hur det årliga totala värdet på offentliga upphandlingar i Finland kan beräknas. Studien har blivit färdig 9.6.2021.

Offentlig upphandling – total volym samt utnyttjande av data (VN Teas) –studie (på finska)
Policy Brief 19.5.2021 (på finska)

Utvecklingen av webbtjänsten Hilma ingår i åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling

I början av 2021 lanserades i webbtjänsten Hilma (hankintailmoitukset.fi) nya funktioner, som effektiviserar de offentliga upphandlingsenheternas och anbudsgivarnas verksamhet och ökar upphandlingarnas transparens.

Läs mer om de nya funktionerna i Hilma-tjänsten

TOIMI-projektet stöder genomförandet inom den statliga sektorn

Genom statsrådets principbeslut har ministerierna förbundit sig att genomföra målen för den nationella strategin för offentlig upphandling i sin egen verksamhet och i den övriga verksamheten inom respektive förvaltningsområde. Som stöd för detta inleddes i januari 2021 projektet TOIMI. Inom projektet stöds ministerierna bland annat när de utifrån lägesuppgifter om sin egen och förvaltningsområdets upphandlingsverksamhet utarbetar ett handlingsprogram om genomförandet av den nationella upphandlingsstrategin vid ministeriet i fråga.

Läs mer om TOIMI-projektet

Utredningsperson ska utreda de långa behandlingstiderna för besvär över offentlig upphandling

Kommunminister Sirpa Paatero tillsatte professor emerita Leena Halila för att utreda de långa behandlingstiderna för besvär som gäller offentlig upphandling. Syftet är att identifiera de faktorer som inverkar på antalet besvär och som kan förkorta handläggningstiderna samt att hitta alternativa lösningar för att göra upphandlingsärendena smidigare och förbättra rättssäkerheten. Utredningen ska färdigställas senast den 30 juni 2021.

Mer information

Se också

Dataskydd

Finansministeriet är registeransvarig (https://vm.fi/tietosuoja).  Grunden för behandlingen av personuppgifter är utövning av offentlig makt. Följande organisationer, med vilka det ingåtts avtal om behandling av personuppgifter (namn, titel, ämbetsverk, e-post) för deltagarna i temagrupperna, deltar också i behandlingen av personuppgifter: Kommunförbundet, Hansel, Statskontoret, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Kuopio stad, Vanda stad, Tammerfors stad samt handelshögskolan vid Uleåborgs universitet. 

I åtgärdsprogrammet behandlas personuppgifter endast i samband med genomförandet av åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling, dvs. Offentlig upphandling. Personuppgifterna sparas till utgången av åtgärdsprogrammet den 31 december 2023, om den registrerade inte kräver att personuppgifterna raderas före det. När det gäller behandling av egna personuppgifter eller radering av uppgifter kontakta programchef Martina Nisula [email protected]

Ytterligare information

Tarja Sinivuori-Boldt, lagstiftningsråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (finansministeriet)
Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kommunförbundet)