Tjänsteresor

Tjänsteresor är resor som företas på order av närmaste chef för att sköta tjänsteuppgifter utanför tjänstestället. Samma regler tillämpas på anställda i arbetsavtalsförhållande. 

Det finns ett tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av de statliga tjänstemännens och arbetstagarnas resekostnader (s.k. resereglemente), som uppdateras kalenderårsvis. 

Reglementet anger vilka resekostnader som ersätts, dvs. extra kostnader som tjänsteresan orsakar. Ersättningarna omfattar bl.a. resekostnader, traktamente, måltidsersättning och kostnader för inkvartering eller hotell. Närmare information om kostnadsslagen och villkoren för utbetalning finns i Statens resereglemente.

Utrikesministeriet bestämmer om ersättningarna för användning av egen bil för tjänstemän och arbetstagare vid utrikesrepresentationer samt för tjänstemän och arbetstagare inom andra förvaltningsområden som har stationeringsort utomlands. 

Ersättningarna som anges i resereglementet är i huvudsak skattefri inkomst, men det finns undantag (t.ex. arbete på flera orter, passavgift, resdagsersättning ). Skatteförvaltningen informerar om vilka resekostnader som är skattepliktiga respektive skattefria.

Ersättningar för kostnader för arbetsresor, 9.5.2023.

Vid upphandling av tjänsteresor ska alltid eventuella serviceavtal inom samordnad upphandling beaktas (t.ex. ramavtal) liksom skyldigheten att tillämpa dem.

Ramavtal, Hansel Ab

Ytterligare information

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader, 24.2.2023

Ändringar i ersättningarna för resekostnader fr.o.m. 1.1.2023, informationsbrev 14.12.2022

Bilaga: Tjänste- och arbetskollektivavtal om kostnadsersättningar 8.11.2022

Bilaga till avtalet 8.11.2022

Statens resereglemente 2023, publikation 2023:36

Publikationen kan beställas: statsrådets gemensamma nätbokhandel

Statens logitjänster inom landet och utomlands, mötestjänster inom landet, avtal av serviceflygtjänster, båt- och tågresetjänster samt resebyråtjänster finns på www-sidor Hansel Ab

Kontaktuppgifter

Jouko Hämäläinen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30486
[email protected]