Personbeskattning

Till personbeskattningen hör alla skatter som betalas av fysiska personer och dödsbon. De mest betydande av dessa är skatterna som betalas på förvärvs- och kapitalinkomster.

I Finland beskattas personer på sina egna inkomster enligt särbeskattningsprincipen oberoende av civilstånd eller familjens storlek. Finland har sedan 1993 tillämpas ett differentierat inkomstskattesystem, där skattepliktiga inkomster delas in i förvärvs- och kapitalinkomster.

Skatteförvaltningen