Resolutionen

Finansministeriet svarar för utvecklandet av lagstiftningen som gäller bankers resolution. Målet är att förebygga bankkriser och att hantera dem så effektivt som möjligt.

Resolutionslagstiftningen

Lagstiftningen som gäller bankernas resolution baserar sig i EU-länderna på återhämnings- och resolutionsdirektivet (2014/59/EU). I Finland sattes direktivet i kraft genom lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014). Med stöd av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) grundade man samtidigt verket för finansiell stabilitet som inledde sin verksamhet 2015.

Verket för finansiell stabilitet är den nationella resolutionsmyndigheten som ska omorganisera sådana kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet som drabbats av finansiella svårigheter. Finansministeriet ansvarar för styrningen av verket.

I bankunionen har resolutionen av de största bankerna i likhet med tillsynen koncentrerats. EU:s resolutionsråd (Single Resolution Board) som inledde sin verksamhet 2015, är bankunionens gemensamma resolutionsmyndighet. Förordningen (EU) Nr 806/2014 innehåller bestämmelser om den gemensamma resolutionsmekanismens verksamhet och resolutionsrådets befogenheter.

Det gemensamma resolutionsrådet administrerar även den gemensamma resolutionsfonden dit man stegvist överför stabilitetsavgifterna som tagits ut hos bankerna i medlemsländerna med stöd av ett separat fördrag (SopS 88/2015). Grunderna för stabilitetsavgifterna har preciserats i EU-rådets förordning (EU) 2015/81. Målnivån för den gemensamma fonden är 1 % av de skyddade insättningarna i bankunionen före utgången av 2023, dvs. uppskattningsvis ca 55 miljarder euro.

Insättningsgarantisystemet

Syftet med insättningsgarantin är att förebygga insättningsflykt och att skydda insättarnas fordringar. EU:s förnyade insättningsskyddsdirektiv (2014/49/EU) trädde i kraft 2015. Medlemsländernas system harmoniseras bl.a. med hjälp av förhandsfondering, genom att besluta om en målnivå för fonden på 0,8 % av de skyddade insättningarna samt genom att förkorta ersättningstiden från nuvarande 21 dagar till 7 dagar efter en övergångsperiod. Maximibeloppet för insättningar som omfattas av insättningsgarantin är 100 000 euro.

EU:s insättningsgarantidirektiv har satts i kraft i Finland genom lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014). Verket för finansiell stabilitet svarar för insättningsgarantisystemets funktion och administrerar insättningsgarantifonden som är utanför statsbudgeten.

Kommissionen föreslog i slutet av 2015 även ett europeiskt insättningsgarantisystem för medlemsländerna som deltar i bankunionen. Förhandlingarna om kommissionens framställning inleddes våren 2016.

Efterbehandlingen av bankkrisen på 1990-talet

Finansministeriet svarar för ägarstyrningen av Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab (i likvidation) i anslutning till efterbehandlingen av bankkrisen på 1990-talet.

Kontaktuppgifter

Jaakko Weuro, lagstifningsråd

Markku Puumalainen, finansråd

[email protected]

Mera information:

Verket för finansiell stabilitet
Finlands insättningsgarantisystem
Bankunionen (på engelska)
EU:s resolutionsråd (på engelska)