Sektioner som informationshanteringsnämnden tillsatt

Informationshanteringsnämnden.

Nämnden kan tillsätta tillfälliga sektioner som har till uppgift att utveckla informationshanteringen, bland annat anvisningar som konkretiserar genomförandet av bestämmelserna i informationshanteringslagen. Nämndens informationsstyrning sker i praktiken inom nämndens sektioner. Sektionernas ordförande är sekreterare för informationshanteringsnämnden.

För närvarande har sex sektioner tillsatts:

  • Sektionen för säkerhetsklassificerade handlingar, ordförande Tuija Kuusisto

Sektionen har till uppgift att behandla ärenden som gäller statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019). Sektionens mandatperiod går ut den 31 december 2021.

  • Sektionen för beredning av informationssäkerhetsrekommendationer, ordförande Mika Tuikkanen

Sektionen har till uppgift att planera och bereda rekommendationer till stöd för genomförandet av informationshanteringslagen och utvärderingen av dess genomförande. Sektionens mandatperiod går ut den 31 december 2021.

  • Sektionen för bedömningskriterier för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen, ordförande Eelis Laine

Sektionen har till uppgift att utarbeta bedömningskriterier för digital säkerhet. Sektionens mandatperiod går ut den 30 april 2022.

  • Sektionen för utveckling av verksamhetsbaserad ärendehantering, ordförande Suvi Metsärinta-Lehmusvaara

Sektionen har till uppgift att utarbeta en rekommendation om hur de metadata som avses i 26 § i informationshanteringslagen ska registreras och om deras innehåll. Sektionen utreder dessutom bl.a. vilka gemensamma metadata som kan rekommenderas för ärendehantering. Sektionen utreder också möjligheterna att förenhetliga behandlingen och hanteringen av metadata om informationshanteringen i fråga om tjänster samt att lägga fram ett förslag för nämnden. Sektionens mandatperiod går ut den 31 december 2021.

  • Rekommendationssektionen för utnyttjande av information inom den offentliga förvaltningen, ordförande Riitta Autere

Sektionen har till uppgift att
1) utarbeta en rekommendation om den maskinläsbara form för informationsmaterial och beskrivningar av dem som nämns i 19.2 § i informationshanteringslagen.
2) till behövliga delar uppdatera rekommendationerna om bedömning av konsekvenserna av förändringar i informationshanteringen och om de tekniska gränssnitten och observationsförbindelserna.
3) uppdatera rekommendationen om informationshanteringsmodellen i enlighet med det nationella genomförandet av det omarbetade direktivet om vidareutnyttjande av öppna data och information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet, (EU) 2019/1024). Sektionens mandatperiod går ut den 31 december 2021.

  • Sektionen för fastställande av förvaringstider för handlingar, ordförande Heidi Torro  

Sektionen har till uppgift att i enlighet med 21 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fastställa förvaringstiderna för handlingar. Sektionens arbete handlar om att bestämma förvaringstiderna för handlingar som uppkommer eller behandlas i statsförvaltningens och kommunernas allmänna verksamhetsprocesser. Sektionens mandattid löper ut den 31 december 2022.