Informationshanteringsnämndens sektioner

Nämnden kan tillsätta tillfälliga sektioner som har till uppgift att utveckla informationshanteringen, bland annat anvisningar som konkretiserar genomförandet av bestämmelserna i informationshanteringslagen. Nämndens informationsstyrning sker i praktiken inom nämndens sektioner. Sektionernas ordförande är sekreterare för informationshanteringsnämnden.

Sektionerna

 

Informationssäkerhetssektionen

Målet för sektionens verksamhet 2023 är att främja genomförandet av kraven i 4 kap. i informationshanteringslagen genom att bereda nya rekommendationer om säkerhetsvillkor för upphandlingar som stöder planeringen av upphandlingar av informationssystem. Informationssäkerhetssektionen uppdaterar även de rekommendationer som den ansvarar för utifrån den analys från 2022 om utvecklingsbehoven för de rekommendationer som stöder tillämpningen av informationssäkerhetsbestämmelserna. Informationssäkerhetssektionen uppdaterar även de rekommendationer som den ansvarar för i fråga om de ändringar som föreslagits i informationshanteringslagen (RP 145/2022 rd) och bereder i anslutning till detta rekommendationer om informationen om och beredskapen för störningssituationer som stöd för utnyttjandet av informationsmaterial. Sektionens mandatperiod förlängs till den 31 december 2023.

  • ordförande Mika Kuronen

 

Sektionen för utveckling av verksamhetsbaserad ärendehantering

Målet för sektionens verksamhet 2023 är att uppdatera och utveckla rekommendationerna om kraven på ärendehantering och informationshantering i samband med tjänsteproduktion i 6 kap. i informationshanteringslagen. Sektionen uppdaterar rekommendationen om metadata för ärendehantering så att den omfattar de kompletteringar som föreslås i 26 § 4 och 5 mom. i informationshanteringslagen och som är nödvändiga för att ordna ärendehanteringen i den elektroniska ärendebehandlingen på ett sådant sätt att man i efterhand kan konstatera vissa centrala faktorer för ärendebehandlingen i ärendehanteringen. Sektionen ska även slutföra den år 2022 inledda beredningen av uppdateringen av rekommendationen om metadata för ärendehantering i fråga om det innehåll i de föråldrade JHS-rekommendationerna om ärendehantering som ska bibehållas. Sektionens mandatperiod förlängs till den 31 december 2023.

  • ordförande Suvi Metsärinta-Lehmusvaara

 

Rekommendationssektionen för utnyttjande av information inom den offentliga förvaltningen

Sektionen har till uppgift att utarbeta rekommendationer om omvandlingen av informationsmaterial till elektroniskt format enligt 19 § 1 mom. och utnyttjandet av materialets metadata i ett allmänt maskinläsbart format enligt 19 § 2 mom. samt att till behövliga delar uppdatera rekommendationen om bedömning av förändringar i informationshanteringen. I rekommendationen om bedömning av förändringar görs därtill andra ändringar utifrån den respons som mottagits av dem som tillämpar rekommendationen. Sektionen ska även färdigställa en ny rekommendation om kvalitetskriterier för informationsmaterial. Sektionen ska också uppdatera de tekniska gränssnitten och innehållet i rekommendationerna om informationshanteringsmodellen i enlighet med det nationella genomförandet av direktivet om öppna data. Sektionens mandatperiod förlängs till den 31 mars 2023.

  • ordförande Riitta Autere

 

Sektionen för fastställande av förvaringstider för handlingar 

Målet för sektionens verksamhet 2023 är att färdigställa rekommendationen om förvaringstider för informationsmaterial och om åtgärder efter förvaringstidens slut. Målet för beredningen av rekommendationen som harmoniserar grunderna för fastställandet av förvaringstider är att slutföra de definitioner om förvaltningsärenden, ekonomiförvaltning, undervisningsväsendet och informationshantering som har beretts 2022 så att de kan publiceras 2023. Under 2023 bereds för publikation även nya definitioner om kommunikation, miljö- och hälsoskydd, miljöskydd, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt om olika projekt. Sektionens mandatperiod förlängs till den 31 december 2023.

  • ordförande Heidi Torro   

 

Sektionen för automatiserade beslutsförfaranden

Riksdagen godkände den 23 februari 2023 bestämmelser om automatiserade beslutsförfaranden i informationshanteringslagen (6 a kap.). Sektionen för automatiserade beslutsförfaranden bereder rekommendationer för hur myndigheterna ska uppfylla kraven i 6 a kap. i informationshanteringslagen. Sektionens mandatperiod är 1.4–31.12.2023.


• ordförande Tommi Oikarinen