Informationshanteringsnämndens sektioner

Nämnden kan tillsätta tillfälliga sektioner som har till uppgift att utveckla informationshanteringen, bland annat anvisningar som konkretiserar genomförandet av bestämmelserna i informationshanteringslagen. Nämndens informationsstyrning sker i praktiken inom nämndens sektioner. Sektionernas ordförande är sekreterare för informationshanteringsnämnden.

Sektionerna

Informationssäkerhetssektionen

Sektionen har till uppgift att fortsätta med utarbetandet av bedömningskriterier för digital säkerhet samt att utveckla, pilottesta och bedöma det verktyg och den verksamhetsmodell som hänför sig till detta. Verktyget tas i bruk stegvis under 2022. Informationssäkerhetssektionen följer upp och utvärderar hur aktuella och heltäckande nämndens rekommendationer om informationssäkerhet är. Sektionens mandattid löper ut den 31 december 2022.

  • ordförande Mika Kuronen

Sektionen för utveckling av verksamhetsbaserad ärendehantering

Sektionen har till uppgift att utarbeta en rekommendation om hur de metadata som avses i 26 § i informationshanteringslagen ska registreras och om deras innehåll. Sektionen utreder dessutom bl.a. vilka gemensamma metadata som kan rekommenderas för ärendehantering. Sektionen utreder också möjligheterna att förenhetliga behandlingen och hanteringen av metadata om informationshanteringen i fråga om tjänster samt att lägga fram ett förslag för nämnden. Sektionens mandatperiod går ut den 31 december 2022.

  • ordförande Suvi Metsärinta-Lehmusvaara

Rekommendationssektionen för utnyttjande av information inom den offentliga förvaltningen

Sektionen har till uppgift att

  1. utarbeta en rekommendation om den maskinläsbara form för informationsmaterial och beskrivningar av dem som nämns i 19.2 § i informationshanteringslagen.
  2. till behövliga delar uppdatera rekommendationerna om bedömning av konsekvenserna av förändringar i informationshanteringen och om de tekniska gränssnitten och observationsförbindelserna.
  3. uppdatera rekommendationen om informationshanteringsmodellen i enlighet med det nationella genomförandet av det omarbetade direktivet om vidareutnyttjande av öppna data och information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet, (EU) 2019/1024). Sektionens mandatperiod går ut den 31 december 2022.
  • ordförande Riitta Autere

Sektionen för fastställande av förvaringstider för handlingar 

Sektionen har till uppgift att i enlighet med 21 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fastställa förvaringstiderna för handlingar. Sektionens arbete handlar om att bestämma förvaringstiderna för handlingar som uppkommer eller behandlas i statsförvaltningens och kommunernas allmänna verksamhetsprocesser. Sektionens mandattid löper ut den 31 december 2022. 

  • ordförande Heidi Torro