Kund- och investerarskydd

Regleringen av finansmarknaden skyddar på många olika sätt kunderna hos banker, värdepappersföretag, leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, leverantörer av virtuella valutor, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt investerarna. Som exempel kan nämnas systemen för insättningsgaranti och ersättning till investerare samt säkra och fungerande betalningssystem. Värdepappersmarknaden regleras strikt när det gäller investerares tillgång till korrekta och tillräckliga uppgifter. Icke-professionella investerare som erbjuds paketerade investeringsprodukter (till exempel placeringsfonder, alternativa fonder och fondanknutna försäkringsprodukter) ska dessutom ges ett koncist och lättbegripligt faktablad om basfakta, där man sammanfattat de viktigaste investeringsuppgifterna.

Tillhandahållarna av investeringstjänster ska iaktta kraven om kundkontroll och utlämnande av tillräckliga uppgifter då de erbjuder sina investeringsprodukter. Banker och värdepappersföretag ska dessutom följa Finansinspektionens och de europeiska tillsynsmyndigheternas (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA och Europeiska bankmyndigheten EBA) anvisningar och även i övrigt följa god bank- eller marknadssed gentemot sina kunder.

Kontakt

Anu Ranta, lagstiftningsråd, enhetschef 

Paula Kirppu, lagstiftningsråd

[email protected]