Energibeskattningen

Med energiskatter avses punktskatt på flytande bränslen samt elström och vissa bränslen. Skatterna tas ut med stöd av lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996). Återbetalningen av energiskatt på jordbruket regleras av lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006). Inom energiskatter finns det betydande system för återbäring av punktskatterna, t.ex. skatteåterbäring för lantbruk och energiintensiva företag. Beskattningen verkställs av Skatteförvaltningen.

År 2018 inbringade energiskatterna 4 657 miljoner euro.

Energiskatterna är harmoniserade inom EU och regleras av rådets direktiv 2003/96/EG och 2009/28/EG. Direktiven fastställer miniminivåer för skatten och hållbarhetskriterier för biobränslen. 

Punktskatten på flytande bränslen, dvs. bränsleskatten, består av energiinnehållsskatten och koldioxidskatten. Energiinnehållsskatten baserar sig på bränslets värmevärde och koldioxidskatten på de genomsnittliga växthusgasutsläppen under livscykelns gång. På fossila och biobaserade drivmedel tas en försörjningsberedskapsavgift ut i samband med uttaget av punktskatt.

Skattestödet för dieselbränsle

I Finland beskattas bränsle på grundval av en objektiv och teknologisk neutral energiskattemodell. Energiinnehållsskatten på dieselolja är dock 25,95 cent/liter mindre beskattad än det borde vara enligt energiskattemodell, eftersom bränslekostnaderna för nyttotrafik och exportindustrin ska stödjas. På dieseldrivna personbilar uppbärs en årlig drivkraftsskatt som balanserar bränsleskatterna för olika bilister.

Biobränslen beskattas lägre per liter än fossila bränslen

Energibeskattningen syftar till bekämpning av klimatförändringarna. Inom beskattning av flytande bränslen har tyngdpunkten under de senaste åren flyttats till koldioxidskatten. Biobränslen har mindre värmevärden och koldioxidutsläpp än fossila bränslen och med hjälp av energiinnehålls- och koldioxidskatten kan man säkerställa att biobränslen får en lägre skattenivå än fossila bränslen.

Skatten på elström bestäms utifrån användaren

Skatten på elström, tallolja och bränntorv består av energiskatt. För elström tas också en försörjningsberedskapsavgift ut. Skatten på elström är graderad i två skatteklasser.

Accisklass I omfattar hushållen, den offentliga sektorn, byggnadsverksamhet och tjänsteverksamhet. Skatten på elström är 2,253 cent/kWh i klass I.

Accisklass II är avsedd för industrin, utvinningsverksamheten, yrkesmässiga växthus och datorhallar. Skatten på elström som används i jordbrukssektorn minskas till klass II genom en skatteåterbäring. Skatten på elström är 0,703 cent/kWh i klass II.

Uppvärmnings- och kraftverksbränslen

På lätt och tung brännolja samt stenkol och naturgas uppbärs en energiinnehållsskatt som bestäms enligt värmevärdet och en koldioxidskatt som baserar sig på koldioxiden som uppstår i samband med brännandet. På uppvärmningsbränslen tas dessutom i samband med punktbeskattningen ut en försörjningsberedskapsavgift. Fasta och gasformiga biobränslen är skattefria och även befriade från försörjningsberedskapsavgiften.

Vid samproduktion av el och värme beskattas endast bränslen som används för produktion av nyttovärme, och koldioxidskatten på bränslen som används har halverats. Halveringen av koldioxidskatten frångås vid ingången av 2019, men å andra sidan sänks energiinnehållsskatten på de bränslen som använts i den kombinerade produktionen i motsvarande mån. 

Betydande skattesubventioner

Till energiskattesystemet hör för närvarande 13 skattesubventioner, som beräknas uppgå till cirka 2,3 miljarder euro 2016. De viktigaste subventionerna är

  • lägre skattesats för dieselbränsle
  • lägre skattesats för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner
  • lägre skattesats för aktörer inom accisklass 2 för elström.

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag uppgick till cirka 210 miljoner euro 2016. Ambitionen är att omrikta subventioner som är negativa för miljön så, att man samtidigt bidrar till ekonomisk tillväxt och minskar de negativa miljökonsekvenserna. Ett exempel på detta är att återbäringen av energiskatt till jordbruket ändrades 2014 på så sätt att den endast gäller energiinnehållsskatten medan återbäringen av koldioxidskatt avskaffades. Återbäringarna av energiskatt på jordbruk var cirka 33 miljoner euro 2016.

 

Mera information om punktskatten på flytande bränslen (Skatteförvaltninges webbplats)

Mera information om punktskatten på elström, stenkol, tallolja och naturgas (Skatteförvaltninges webbplats)

 

Ändringar i energibeskattningen, temporärt förhöjd återbäring till jordbruksidkare (pressmeddelande 18.10.2018)

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.