Beskattning

Finansministeriet svarar för beredningen av skattelagstiftningen och deltar i utvecklingen av Skatteförvaltningen och Tullen.

 • Skattesystemet »

  Finansministeriet bereder skattelagarna, som innehåller bestämmelser om beskattningen.

 • Personbeskattning »

  Till personbeskattningen hör alla skatter som betalas av fysiska personer och dödsbon.

 • Fastighetsskatten »

  Fastighetsskatten är en årlig skatt baserad på fastighetsägande.

 • Näringsbeskattningen »

  Näringsbeskattningen omfattar beskattning av affärsidkare och yrkesutövare, samfund och sammanslutningar samt deras delägare liksom beskattning av jord- och skogsbruk.

 • Mervärdesbeskattningen »

  Mervärdesskatten är en allmän konsumtionsskatt som gäller konsumtionen av nästan alla varor och tjänster.

 • Punktbeskattningen »

  Punktbeskattningen syfte är främst att generera skatteintäkter åt staten. Flera punktskatter har dessutom specifika mål inom t.ex. miljöstyrning.

 • Vägtrafikbeskattningen »

  Bilskattens beskattningsvärde utgörs av fordonets allmänna värde i detaljhandeln, dvs. det allmänna konsumentpriset på den finländska marknaden.

 • Tullväsendet »

  Ärenden som berör tullbeskattning och tullförfaranden har från första början hört till Europeiska unionens kärnområden.

 • Internationella inkomstbeskattnignen »

  Internationella inkomstbeskattningen omfattar beskattning av privatpersoner och företag vid gränsöverskridande fall samt statsfördrag i skattefrågor.

 • Skattesubvention »

  Med skattesubvention avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur med vilka man stöder en viss näring eller en viss grupp av skattskyldiga.