Kommunallagstiftingen

Foto: Kristiina Kontoniemi / Gorilla.

Nya kommunallagen

Den nya kommunallagen trädde i kraft den 1 maj 2015. Bestämmelserna om t.ex. kommunens ekonomi kommer redan att tillämpas i år. Största delen av lagens bestämmelser tillämpas dock från och med inledningen av nästa fullmäktigeperiod den 1 juni 2017.

Den nya kommunallagen främjar förverkligandet av kommuninvånarnas självstyre samt deltagnings- och påverkningsmöjligheter, liksom även planmässigheten hos kommunens verksamhet och den ekonomiska uthålligheten.

Lagen tar omfattande hänsyn till kommunens verksamhet. Kommunens verksamhet bör styras ur helhetsperspektiv oberoende av om uppgifter sköts i kommunens egna organisationer, av en samkommun, av bolag som ägs av kommunen eller som upphandlade tjänster.

Kommunallagen gör det även i fortsättningen möjligt att ordna kommunens förvaltning och ekonomi med hänsyn till lokala omständigheter. Bestämmelserna är dock delvis mera förpliktande än i dagsläget.

Nya lagstadgade förpliktelser är utarbetandet av en kommunstrategi, ingåendet av ett ledningsavtal mellan kommunen och kommundirektören, tillsättandet av ett ungdomsfullmäktige och ett handikappråd, innehållskraven i koncernanvisningarna, täckandet av underskottet i samkommuner, begränsning av garantier, bestämmelserna om försäljning av fastigheter, möjligheterna att utfärda serviceförpliktelser samt publiceringen av handlingar, beslutsprotokoll och anmälningar om bindningar som är betydelsefulla för kommunens verksamhet i allmänna datanät.

Nya kommunallagen finns i Finlex på numret 410/2015.

Nya kommunallagen (PowerPoint-presentation, 11.5.2015)

Helhetsinriktad ledning av kommunens verksamhet – nya kommunallagen ramar för ledandet

Lagstiftning

Lagar som gäller kommunindelningen

Kommunstrukturlagen (1698/2009), tidigare lagen om kommunindelningar

Lag om kommun- och servicestrukturreformen (169/2007)
Lag om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan  (1197/1997)

Lagar som gäller kommunernas personal

Lag om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003)
Lagen om kommunala pensioner (549/2003) och lagen om införande av lagen om kommunal pensioner  (550/2003)
Lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970)
Lagen om kommunala arbetskollektivavtal (670/1970)
Lagen om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster (389/1944)
Lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) 
Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007)

Lagar som gäller kommunernas ekonomi

Lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1732/2009)
Lagen om kommunernas garanticentral (487/1996)
Statsrådets förordning om vissa gränsvärden för de nyckeltal som gäller för kommunernas ekonomi (205/2011)

Andra lagar

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003)
Lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009)

Kontaktuppgifter:

Regeringsråd Auli Valli-Lintu, tfn 02955 30079

Lagstiftningsråd Eeva Mäenpää, tfn 02955 30266