Kommunallagstiftingen

Foto: Kristiina Kontoniemi / Gorilla.

I grundlagen finns bestämmelser om grunderna för kommunal självstyrelse och kommunindelning. Kommunernas verksamhet styrs av den allmänna kommunallagstiftningen och lagarna som gäller olika förvaltningsområden.

Kommunallagen

Den gällande kommunallagen trädde i kraft den 1 maj 2015. Kommunallagen främjar kommuninvånarnas självstyrelse och möjligheter att delta och påverka samt bidrar till planmässighet och ekonomisk hållbarhet i kommunens verksamhet.

Lagen tar omfattande hänsyn till kommunens verksamhet. Kommunens verksamhet ska styras ur helhetsperspektiv oberoende av om uppgifter sköts i kommunens egna organisationer, av en samkommun, av kommunägda bolag eller som köpta tjänster.

Kommunallagen gör det möjligt att organisera kommunens förvaltning och ekonomi utifrån de lokala omständigheterna.

Till kommunernas lagstadgade skyldigheter hör bland annat att ta fram en kommunstrategi, ingå ett direktörsavtal mellan kommunen och kommundirektören, att tillsätta ett ungdomsfullmäktige och ett handikappråd, kraven på innehåll i koncernanvisningar, att täcka samkommunens underskott, begränsa garantier, bestämmelserna om försäljning av fastigheter, möjligheten att bestämma om skyldighet att tillhandahålla tjänster samt att ge ut handlingar, beslutsprotokoll och anmälningar om bindningar som är betydelsefulla för kommunens verksamhet i allmänna datanät.

Kommunallagen (410/2015) i Finlex

Nya kommunallagen (Presentation våren 2015)

Helhetsinriktad ledning av kommunens verksamhet – nya kommunallagen ramar för ledandet

Lagstiftning

Lagar som gäller kommunindelningen

Kommunstrukturlag (1698/2009), tidigare lagen om kommunindelningar
Lag om kommun- och servicestrukturreformen (169/2007)
Lag om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan (1197/1997)

Lagar som gäller kommunernas personal

Lag om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003)
Lag om Keva (66/2016) och Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016)
Lag om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970)
Lag om kommunala arbetskollektivavtal (670/1970)
Lag om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster (389/1944)
Lag om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993)
Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007)

Lagar som gäller kommunernas ekonomi

Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1732/2009)
Lag om kommunernas garanticentral (487/1996)
Statsrådets förordning om vissa gränsvärden för de nyckeltal som gäller för kommunernas ekonomi (205/2011) Lagen gäller inte längre. Bestämmelser om gränsvärden för nyckeltal finns i 118 § i kommunallagen.

Andra lagar
Lag om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009)
Lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) Lagen gällde fram till utgången av år 2016.

Eeva Mäenpää, regeringsråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT