Säkerhetsstrategi för samhället

Statsrådet gav den 16 december 2010 ett principbeslut om en säkerhetsstrategi för samhället (SSS 2010). Strategin utgör en gemensam bas för beredskap och krisledning för alla aktörer i samhället.

Principbeslutet har gjorts upp ur det perspektivet att samhällets vitala funktioner ska tryggas i alla situationer. I strategin fastslås

  • samhällets vitala funktioner och måltillstånd för dem
  • de hotmodeller som äventyrar de vitala funktionerna och eventuella störningssituationer som anknyter till dem
  • ministeriernas strategiska uppgifter som tryggandet av funktionerna och planeringen av kontinuiteten förutsätter
  • de grunder för krisledning som hanteringen av störningssituationer förutsätter
  • bevakningen och utvecklandet av strategins verkställande
  • de principer som sammanhänger med övning i beredskap och krisledning.

I samhällets säkerhetsstrategi har särskild uppmärksamhet ägnats den internationella dimensionen samt det vidsträckta fältet av aktörer inom beredskapen och krisledningen. Näringslivets och organisationernas betydelse som en del av samhällets beredskap och hantering av störningssituationer betonas. Också säkerhetsforskningen behandlas grundligare. Kommunernas roll tas upp i mera accentuerad form än tidigare liksom också konsekvenserna av regionförvaltningsreformen.

I statsrådets principbeslut om en säkerhetsstrategi för samhället räknas upp ett antal strategiska uppgifter som ska kunna skötas under alla omständigheter. Ministerierna ansvarar för de strategiska uppgifterna och beredskapen för dem.

Finansministeriets strategiska uppgifter enligt principbeslutet är följande:

Anskaffning och fördelning av ekonomiska resurser

Den offentliga sektorn förses med de ekonomiska resurser som krävs för dess funktion. Detta omfattar beskattning, inklusive tullverket, omfördelning av ekonomiska resurser samt processer för utarbetande av verksamhets- och ekonomiplaner samt budgetar.

Finansieringssystemet och penningförsörjningen

Man möjliggör en effektiv organisering av finansieringen inom hushållen, företagen och den offentliga sektorn samt av betalningstrafiken och värdepappershandeln. I detta syfte bedrivs samarbete mellan myndigheterna och företagen inom finansbranschen. Verksamheten tryggas med hjälp av tekniska reservsystem. Övervakningen av bankerna, försäkringsbolagen och värdepappersmarknaden utvecklas så att den bättre motsvarar kraven från den allt internationellare verksamheten.

Tryggande av statsförvaltningens IT-funktioner och datasäkerhet samt ett gemensamt tjänstesystem för statsförvaltningen

Man säkerställer att statsförvaltningens informationshantering fungerar. Statsförvaltningens IT-verksamhet omfattar styrning av informationshanteringen, datasäkerhet, datateknisk arkitektur och datatekniska metoder, datasystem, elektronisk ärendehantering, grundläggande datateknik, data- och telefontrafik samt datatekniktjänster.

En webbplats om strategin och samhällets beredskap finns på www.yhteiskunnanturvallisuus.fi.