Fordonsskatten

Fordonsskatten är en årlig skatt som baserar sig på fordonets registeruppgifter. Fordonsskatt ska betalas på personbilar, paketbilar och lastbilar som är registrerade i fordonstrafikregistret. Bestämmelser om fordonsskatt finns i fordonskattelagen (1281/2003).

Fordonsskatten består av två delar: grundskatt och drivkraftsskatt. Grundskatten bestäms på grundval av fordonets koldioxidutsläpp. Drivkraftsskatt ska betalas för fordon som drivs med andra bränslen än motorbensin. Fordonsskatten kan bestå enbart av grundskatt, enbart av drivkraftsskatt eller en kombination av dessa. Kombinerad skatt betalas t.ex. för dieseldrivna personbilar. Fordonsskatterna tas ut av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Fordonsskatten bestäms utifrån ägandet och tiden

Fordonsskatten är en dagspecifik skatt som betalas för en 12 månader lång skatteperiod. Skatten betalas för den tid som fordonet ägs eller innehas. Vid byte av ägare följer även skattskyldigheten med fordonet. Skatten betalas inte för dagar då fordonet har anmälts som avställt. Ett fordon för vilket skatten inte är betald får inte användas i trafiken.

Grundskatt betalas för person- och paketbilar. Skattens storlek bestäms utifrån det specifika koldioxidutsläpp som biltillverkaren uppgett. Om bilen saknar utsläppsuppgift i fordonsregistret, baseras skatten på bilens totalmassa. Grundskattebeloppet varierar mellan 53,29 och 654,44 euro beroende på bilens egenskaper. Genom en ändring som gjordes år 2018 anpassades fordonsskattens skattenivåer till den i EU-lagstiftningen avsedda nya WLTP-mätmetoden. Efter ändringen finns det i bilagan till fordonsskattelagen två skattetabeller: skattetabell 1 A gäller WLTP-fordon och skattetabell 1 tillämpas på fordon vars koldioxidutsläpp har uppmätts enligt en annan mätmetod som avses i EU-lagstiftningen. Om bilen drivs enbart av el eller väte, är grundskatten 53,29 euro per år. Om en elbil eller vätgasbil har tagits i bruk första gången den 1 oktober 2021 eller senare, är grundskattens belopp per dag från och med den 1 oktober 2023 dock skattetabellens lägsta skattebelopp förhöjt med 17,80 cent. Den totala skatten är alltså 118,26 euro per år.

Det har beslutats att fordonsskattens grundskatt ska sänkas med 50 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Sänkningen gäller äldre bilar med medelstora och stora utsläpp. Den årliga fordonsskatten för de bilar som omfattas av skattesänkningen sänks med i genomsnitt ca 28 euro. Den högsta skattesänkningen blir ca 52 euro per år. I regel ändras inte beskattningen av bilar som nyregistrerats efter 2017. Den första dagen för vilken skatten tas ut enligt de nya skattegrunderna är den 1 januari 2025. Eftersom fordonsskatten tas ut i förväg för en skatteperiod på tolv månader, har debetsedlar med skatt enligt de nya skattegrunderna dock sänts ut redan från och med januari 2024.

Drivkraftsskatt ska betalas för personbilar, paketbilar och lastbilar som drivs med bränsle eller drivkraft som beskattas lindrigare än motorbensin. Drivkraftsskatten för personbilar har graderats enligt drivkraft. Drivkraftsskatten för personbilar utjämnar kostnaderna utifrån en genomsnittlig årlig körsträcka för bilister som använder bränsle med varierande beskattning. Drivkraftsskatten för paket- och lastbilar har snarare en statsfinansiell grund. Genom drivkraftsskatten för lastbilar uppfylls EU-kraven på en tidsbaserad minimiskatt.

Fordonsskatteintäkterna uppgick år 2023 till ca 1 086 miljoner euro.

Mera information om fordonskatten på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Transport- och kommunikationsverket Traficom.