Fordonsskatten

Fordonsskatten är en årlig skatt baserad på fordonets registeruppgifter. Skatten ska betalas på personbilar, paketbilar och lastbilar som är registrerade i fordonstrafikregistret.

Fordonsskatten består av två delar. Grundskatt som bestäms på grundval av fordonets koldioxidutsläpp. Drivkraftsskatt som ska betalas för fordon som drivs med andra bränslen än motorbensin. Fordonsskatten kan bestå enbart av grundskatt, enbart av drivkraftsskatt eller en kombination av dem. Kombinerad skatt betalas t.ex. för dieseldrivna personbilar. Fordonsskatterna uppbärs av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Fordonsskatten bestäms utifrån ägandet och tiden

Fordonsskatten är en dagspecifik skatt som betalas för en 12 månader lång skatteperiod. Skatten betalas för den tid som fordonet ägs eller innehas. Vid byte av ägare följer även skattskyldigheten med fordonet. Skatten betalas inte för dagar då fordonet har anmälts som avställt. Ett fordon för vilken skatten inte är betald får inte användas i trafiken.

Grundskatt betalas för person- och paketbilar. Skattens storlek bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp. Utsläppsuppgiften är baserad på tillverkarens uppgifter om CO2-utsläppen i blandad körning. Med blandad körning avses fordonsmodellens snittförbrukning i stads- och landsvägstrafik uppmätt enligt kraven i EU-lagstiftningen. Om bilen saknar utsläppsuppgift i fordonsregistret, baseras skatten på bilens totalmassa. Grundskattebeloppet varierar mellan 69,71 och 617,94 euro beroende på bilens egenskaper.

Drivkraftsskatt ska betalas för personbilar, paketbilar och lastbilar som drivs med bränsle eller drivkraft som beskattas lindrigare än motorbensin. Drivkraftsskatten för personbilar har graderats enligt drivkraft på följande sätt:

Drivkraft cent/dag/100 kg
Diesel 5,5
El 1,5
El och motorbensin 0,5
El och dieselolja 4,9
Metanbränsle 3,1

Drivkraftsskatten för personbilar utjämnar kostnaderna utifrån en genomsnittlig årlig körsträcka för bilister som använder bränsle med varierande beskattning. För en genomsnittlig dieselpersonbil med vikten 2 200 är driftkraftsskatten 440 euro per år. Drivkraftsskatten för paket- och lastbilar har snarare en statsfinansiell grund. Genom drivkraftsskatten för lastbilar uppfylls EU-kraven på en tidsbaserad minimiskatt.

År 2016 inbringade fordonsskatten cirka 1 083 miljoner euro.

Fordonsskattelag (1281/2003)

Trafi

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Trafiksäkerhetsverket.