Samarbetsgruppen ansvarar för informationsinnehållet och fastställandet av tekniska beskrivningar

Samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av informationen inom kommunerna och välfärdsområdena ansvarar för informationsinnehållet i den automatiserade ekonomiska rapporteringen och fastställandet av tekniska beskrivningar. 

Den av finansministeriet ledda gruppen har av företrädare för olika ministerier och ambätsverk, kommunerna och välfärdsområdena samt Kommunförbundet. Gruppen tillsätts för tre år i sänder. 

Samarbetsgruppen fortsätter arbetet av Kommuninformationsprogrammet  

Samarbetsgruppens arbete är en del av åtgärderna för införande och upprätthållande av resultaten av Kommuninformationsprogrammet som avslutades i slutet av 2020. Genom Kommuninformationsprogrammet skapades en verksamhetsmodell där kommunerna och samkommunerna har rapporterat sina ekonomiska uppgifter automatiserat från ingången av 2021. I verksamhetsmodellen ansvarar finansministeriet för organiseringen av det samarbete som krävs för att definiera datainnehållet i och de tekniska beskrivningarna av ekonomiska uppgifter, och Statskontoret upprätthåller Kommunekonomins informationstjänst, till vilken ekonomiska uppgifter skickas.

JHS-anvisningarna om kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering sammanställdes till Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA). För underhållet av handboken ansvarar finansministeriet och Statskontoret för publikationen. Dessutom de uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterar publiceras i Statskontorets Granskakommuner.fi-tjänst, dit man samlar information om kommunernas ekonomi och verksamhet. 

Åtgärderna för ibruktagande och upprätthållande av de förfaranden som skapats inom Kommuninformationsprogrammet har fortsatt genom samarbetsgruppen för underhållet av

  • definitioner av den ekonomiska informationen inom den offentliga förvaltningen (mandatperiod 1.2.2020–12.10.2021) och
  • samarbetsgruppen för underhållet av definitioner av informationen inom kommunerna och välfärdsområden (mandatperiod 13.10.2021–31.12.2024).

Samarbetsgruppen har till uppgift att fastställa datainnehållet och de tekniska beskrivningarna i kommunernas och välfärdsområdenas automatiserade ekonomiska rapportering, som årligen utfärdas genom finansministeriets förordningar. Efter att social- och hälsovårdsreformen hade säkerställts utvidgades samarbetsgruppens verksamhet till att utöver kommunerna och samkommunerna också omfatta datainnehållet och de tekniska beskrivningarna i den automatiserade ekonomiska rapporteringen om välfärdsområdena.

Nyttiga länkar