FI SV

Berednings- och tillämpningsbestämmelserna

Statsrådet och finansministeriet ger andra ministerier föreskrifter och anvisningar om beredning av budget- och utvecklingsförslag, budgettillämpning och allmänna principer för statens medelsförvaltning.

Föreskrifter och anvisningar om utarbetande av ram- och budgetförslag

Kombination av finansministeriets föreskrift om uppgörande (VN/4842/2020, 30.4.2020) och om ändring av finansministeriets föreskrift om uppgörande (VN/4206/2023, 30.3.2023)

Finansministeriets föreskrift om ändring av finansministeriets föreskrift om versamhets- och ekonomiplanering, uppgörande av ramförslag och andra förslag i samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna samt om uppgörande av statens budgetförslag, 30.3.2023

Finansministeriets föreskrift om verksamhets- och ekonomiplanering, uppgörande av ramförslag och andra förslag i samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna samt om uppgörande av statens budgetförslag, 30.4.2020

Statsrådets beslut om principerna för uppgörande av ramförslag för statsfinanserna, budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplaner, 24.4.2003

Statsrådets föreskrift om uppgörande av förslag till ramar och budget för statliga affärsverk, 14.6.2007

Budgetens kontoindelning

Utarbetandet av budgetens kontoindelning, budgetåren 2024-2026, 6.11.2023

Anvisningar och bestämmelser om budgetens tillämpning

Statsrådets föreskrift om handläggningen av ärenden i statsrådets finansutskott, 3.1.2002

Statsrådets beslut om upphävande av punkt 6.12. i statsrådets beslut om almänna föreskrifter om tillämpningen av statsbudgeten, 29.12.2016

Statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om tillämpningen av statsbudgeten (kapitlet 6.), 12.4.1995

Anvisningar om resekostnadsersättning för EU:s ministerråd

I början av 2011 överfördes behandlingen och kontrollen av resekostnadsersättning för EU:s ministerråd från finansministeriet till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Palkeet.

Palkeet

Föreskrifter för bokslutet

Finansministeriets beslut om upphävande av finansministeriets föreskrift om eliminering av verkningarna av ämbetsverkens och inrättningarnas interna intäkter och kostnader samt interna fordringar och skulder i statens bokslut, 22.12.2020

Finansministeriets föreskrift om ändring av finansministeriets föreskrift om scheman för statsbokslutet och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till statsbokslutet och av bilaga 4, 29.12.2022

Finansministeriets föreskrift om ändring av bilaga 2 till finansministeriets föreskrift om scheman för statsbokslutet och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till statsbokslutet, 22.12.2020

Finansministeriets föreskrift om scheman för statsbokslutet och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till statsbokslutet, 19.1.2016

Scheman för statsbokslutet (excel), 29.12.2022

Finansministeriets föreskrift om ändring av finansministeriets föreskrift om scheman för boksföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet och av bilaga 2 samt om tillägg av bilaga 19, 29.12.2022

Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet, 19.1.2016

Scheman för bokföringsenheternas bokslut (excel), 29.12.2022

Finansministeriets föreskrift om ändring av finansministeriets föreskrift on scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet och av bilaga 3, 29.12.2022

Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet, 19.1.2016

Scheman för fondens bokslut (excel), 29.12.2022

Kontaktinformation

Budgetrådet
Niko Ijäs
tfn 02955 30170
niko.ijas(at)gov.fi