Stöd för personalledning

Foto: Maskot / Gorilla.

Syftet med personalledningen är att genomföra verksamhetsstrategin genom att säkerställa anskaffning, utveckling och ledning av den kompetens som behövs för en framgångsrik verksamhet i  statens olika verksamhetsenheter.

I fråga om personalledningen läggs vikt vid:

 • personalresurserna; vår personal är kompetent, mår bra och kompetensen är tillgänglig på ett flexibelt sätt, personalen i varje statlig verksamhetsenhet möter enhetens behov kvantitativt och kvalitativt
 • arbetsgivarskapet; arbetsgivarverksamhet som kontinuerligt utvecklas främjar en resultatrik verksamhet vid ämbetsverken
 • ledarskapet och ledarskapskulturen; ledarskapet är föredömligt, professionellt och kunskapsbaserat; det visar vägen och upprätthåller meningsfullhet; personalledningen utgör en naturlig del av ledarskapet

I praktiken hör personalledningen ihop med bland annat följande teman:

 • ledning av prestationerna och uppföljning av resultaten 
 • personalplanering
 • främjande och ledning av lärande och reformer (inklusive utbildning och personal-rotation) 
 • anskaffning av kompetens (inklusive personalrekrytering)
 • främjande av arbetshälsa och arbetsförmåga
 • belöning (inklusive immateriella belöningar såsom utmärkelsetecken)
 • värdegrund och tjänstemannaetik
 • utveckling av arbetet och arbetsmiljön

Varje statlig verksamhetsenhet har det primära ansvaret för sin personal. Personalledningen utgår från enhetens särdrag samt statens gemensamma verksamhetsriktlinjer och personalstrategiska riktlinjer.

Ministerierna styr personalledningen inom sina förvaltningsområden. De fastställer bland annat personalmålen inom verksamhetsenheternas resultatmål.

Statsrådet svarar för verksamhetsenheternas långsiktiga verksamhetsförutsättningar och framgångsrika verksamhet. Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen vid finansministeriet (inklusive Statens arbetsmarknadsverk) svarar för beredningen av riktlinjerna och för statens arbetsgivarverksamhet på central nivå. Det rådgivande organet är statsförvaltningens HR-styrgrupp. 

I verksamheten betonas verksamhetsenheternas samhälleliga effekter och kostnadseffektivitet, smidigt samarbete mellan dem och innovationsarbete som kan bidra till förändring av arbetssätten. Det aktiva Forumet för statens personalledning arbetar med personalledningsfrågor. Till forumet hör de olika ministeriernas och ämbetsverkens personaldirektörer/-chefer samt de chefer som svarar för personalutvecklingen.

HR-styrgruppens riktlinjer för statens personalledning: 

 1. Vi upplever att vårt arbete är gemensamt och vi använder oss av kompetensen över gränserna på ett flexibelt sätt
 2. Kontinuerligt lärande är en del av vårt arbete
 3. Arbetet och ledningen präglas av ansvarsfullhet, tillit och förberedande arbetsmetoder
 4. Strategisk personalförvaltning säkerställer en resultatrik verksamhet och informationsbaserad ledning
 5. Personalförvaltningen är produktiv och tjänsterna har ordnats på ett smart sätt

I resultatavtalen för 2020–2021 har man valt följande gemensamma HR-mål:

 1. Kompetensutveckling
 2. Främjande av rörlighet
 3. Reform av statens arbetsgivarprofil

Ytterligare information

Omställningsskyddsbestämmelser i statsförvaltningen, 2013 (på finska)

Statens personalrapport 2015

Statsrådets principbeslut om statens personalpolitiska linje, 30.8.2001

Kontaktuppgifter

Marjaana Laine
konsultativ tjänsteman
tfn 0295530304
[email protected]

Juha Madetoja
enhetschef
tfn 0295 530 572
[email protected]