Stöd för personalledning

Foto: Maskot / Gorilla.

Personalledning skapar förutsättningar för de statliga verksamhetsenheternas resultat, effektivitet och serviceförmåga. Personalledning är en central del av enheternas ledning och strategi.

 

 

 

Ledning av personalresurser innebär

 • personalplanering,
 • rekrytering,
 • ledning av prestation och dess effektivitet,
 • ledning av kompetens samt utbildning och personalrotation som stöder kompetensen,
 • motivering,
 • satsning i arbetshälsa,
 • belöning,
 • förnyelse och
 • annan personalledning.

Målet är att personalresurser leds professionellt och kunskapsbaserat samt att personalen på varje statlig verksamhetsenhet motsvarar enhetens behov kvantitativt och kvalitativt.

 1. Varje statlig verksamhetsenhet har det primära ansvaret för sin personal. Personalledningen utgår från enhetens särdrag samt statens gemensamma verksamhets- och personalstrategiska riktlinjer.
 2. Ministerierna styr personalledningen på sina förvaltningsområden. De fastställer bl.a. personalmål inom enheternas resultatmål.
 3. Statsrådet svarar för de långsiktiga förutsättningarna för enheternas verksamhet och för att den ger resultat. Finansministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning, m.a.o. Statens arbetsmarknadsverk, svarar för beredningen av riktlinjerna och för statens arbetsgivarverksamhet på central nivå. Där betonas verksamhetsenheternas samhälleliga effekter och kostnadseffektivitet, smidigt samarbete mellan dem och innovationsarbete som bidrar till förnyelse och ibland radikal förändring av arbetssätten.

I augusti 2001 fattade statsrådet ett principbeslut om statens personalpolitiska linje. Målet är att stärka den gemensamma verksamhetskulturen vid statens enheter och ta fram utvecklingsmål för dem. Utgångspunkten är synen på statsförvaltningens omfattande och mångsidiga uppgifter samt god skötsel av dem i en föränderlig omvärld. En betydande förändring kommer när de stora årskullarna pensioneras och konkurrensen om arbetskraften hårdnar. Andra förändringar är bl.a. en stramare ekonomi och informationssamhällets utveckling.

Riktlinjernas centrala mål är att

 • stärka statsförvaltningens gemensamma värdegrund och bevara tjänstemannaetikens goda nivå,
 • trygga arbetsgivarens konkurrenskraft och säkerställa tillgången till kompetent personal,
 • främja bra ledarskap och arbetsgemenskapernas funktionsförmåga.

Riktlinjerna för personalledningen har preciserats utifrån aktuella åtgärder för förvaltningsutveckling, framförallt de som gäller produktivitetsökning och regionalisering. Statsrådet utfärdade 26.12.2012 ett principbeslut om ordnande av statsanställdas ställning vid organisationsförändringar. Därtill fattade finansministeriet 15.2.2012 ett beslut om ledning av förändringar och omställningsstöd inom statsförvaltningen (VM/305/00.00.00/2012).

Ytterligare information

Omställningsskyddsbestämmelser i statsförvaltningen, 2013
Statsrådets principbeslut om ordnande av statsanställdas ställning vid organisationsförändringar 26.1.2012
Ledning av omställningar samt omställningsskydd inom statsförvaltningen, beslut 15.2.2012 (VM/305/00.00.00/2012)
Statsrådets principbeslut om statens personalpolitiska linje 30.8.2001
Valtion henkilöstökertomus 2015

Kontaktuppgifter

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]