Beskattning av kapitalinkomst

I Finland beskattas förvärvs- och kapitalinkomster separat. Kapitalinkomst består av bl.a.

  • dividendinkomst
  • företagarinkomstens kapitalinkomstandel
  • hyresinkomster
  • vinstandelar och överlåtelsevinst
  • erhållen inkomst på jordmaterial
  • inkomst till följd av virkesförsäljning
  • vissa ränteinkomster.

Kapitalinkomsten beskattas progressivt. Kapitalskattesatsen är 30 % och för den del som överskrider 30 000 euro är skattesatsen 34 %.

Den beskattningsbara kapitalinkomsten bestäms enligt bruttoinkomsten och avdrag från den. Från kapitalinkomsten kan man dra av bl.a.

  • utgifter som uppstått till följd av förvärvande och bibehållande av inkomsten inklusive räntor
  • förluster i inkomstkällan som kan dras av från kapitalinkomsten.

Underskottsgottgörelse

Ett underskott för kapitalinkomstslaget uppstår, om avdragen från kapitalinkomsten är större än inkomsten. Underskottets storlek är differensen mellan den skattepliktiga kapitalinkomsten och de avdragsgilla utgifterna för förvärvande av inkomst, ränteutgifterna och de förluster som dras av från kapitalinkomsten.

Det är möjligt att dra av en del av underskottet för kapitalinkomstslaget som underskottsgottgörelse i beskattningen av förvärvsinkomst. Gottgörelsens storlek motsvarar skattesatsen för kapitalinkomst, vilket innebär att 30 % av underskottet gottgörs. Underskottsgottgörelsen är dock maximalt 1 400 euro.

Beskattningen av kapitalinkomster