Beskattning av utdelning som fysiska personer eller dödsbon erhåller

Utdelning från offentligt noterade bolag

Utdelning från offentligt noterade bolag utgör skattepliktig inkomst till 85 procent och skattefri inkomst till 15 procent, om mottagaren är en fysisk person eller ett dödsbo.

Med offentligt noterade bolag avses bolag vilkas aktier är föremål för offentlig handel på reglerade och av myndigheter övervakade marknader i Finland eller på motsvarande sätt utomlands. Som offentligt noterade betraktas också bolag vilkas aktier antingen med bolagets samtycke eller på bolagets ansökan är föremål för s.k. multilateral handel.

Utdelning från utländska, offentligt noterade bolag beskattas också på ovan nämnda sätt ifall det utdelande samfundet är ett bolag som avses i artikel 2 i moder-dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU) eller ett samfund som uppfyller vissa villkor och som är etablerat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ett gällande skatteavtal om undvikande av dubbelbeskattning. Utdelning från andra än ovan nämnda utländska samfund utgör i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst Utdelning från andra än ovan nämnda utländska samfund utgör i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst. Utdelning som fåtts från Finland eller utlandet på basis av aktier på ett aktiesparkonto beskattas dock inte när utdelningen fås, utan utdelningen är en avkastning på ett aktiesparkonto som räknas som skattepliktig kapitalinkomst när medel tas ut från kontot.

Ursprungsstaten kan ta ut källskatt på utdelning från utländska bolag till Finland, vilket sedan kompenseras i den finländska beskattningen. Källskatten varierar beroende på staten och placeringens karaktär. Noggrannare uppgifter om källskatteprocenten finns i Finlands skatteavtal.

Utdelning från icke noterade bolag

Icke noterade bolag är aktiebolag vilkas aktier inte är föremål för offentlig eller multilateral handel. Största delen av aktiebolagen faller inom denna kategori. När den som erhåller utdelningen är en fysisk person eller ett dödsbo utgör utdelning från detta slags bolag delvis skattepliktig inkomst.

25 procent av utdelningen utgör skattepliktig kapitalinkomst upp till det belopp som motsvarar en årlig åtta procents avkastning beräknad på det matematiska värdet för aktierna. Till den del beloppet av sådana dividender som den skattskyldige får överstiger 150 000 euro utgör 85 procent av dividenderna kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst. Av den del av utdelningen som överstiger den ovan avsedda årliga avkastningen utgör 75 procent förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst.

Det matematiska värdet för aktierna i beräkningen av den årliga avkastningen erhålls genom att dividera bolagets nettotillgångar med antalet aktier. Nettotillgångarna beräknas genom att minska bolagets tillgångar med skulderna. Vid beräkningen av den årliga avkastningen minskas värdet av ägarens aktier med poster som hör till bolagets medel när vissa villkor är uppfyllda. Sådana poster är t.ex. värdet av en bostad i ägarens bruk samt lån som ägaren eller dennes familjemedlemmar tagit från bolaget.

Utdelning från utländska icke noterade bolag beskattas också på det ovan nämnda sättet ifall det utdelande samfundet är ett bolag som avses i artikel 2 i moder-dotterbolagsdirektivet eller ett samfund som uppfyller vissa villkor och som är etablerat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ett gällande skatteavtal om undvikande av dubbelbeskattning. Utdelning från andra än ovan nämnda utländska, icke noterade samfund utgör i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst.