Statens ekonomiförvaltning

Statens ekonomiförvaltning har en förvaltningsgränsöverskridande roll i egenskap av säkerställare av att statens medel används sakenligt och upprätthållare av god förvaltningssed. Aktörerna som är sysselsatta med statens ekonomiförvaltning svarar i samarbete för sakkunnig och effektiv skötsel av ekonomiförvaltningen.

De viktigaste aktörerna inom statens ekonomiförvaltning är de olika ministerierna och ämbetsverken inom deras förvaltningsområden, Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen (Palkeet), Statskontoret och finansministeriet. Finansministeriet svarar för ekonomiförvaltningslagstiftningen, koncernriktlinjerna samt den strategiska styrningen. Statskontoret styr bokföringsenheterna och fonderna utanför budgeten så att bokföringen och andra betalningsrörelser genomförs på ett enhetligt sätt. Ämbetsverkens ekonomiförvaltning svarar för ämbetsverkets ekonomiplanering och uppföljning, samt för verkställandet och styrningen av uppgifter inom dess ansvarsområde. Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen (Palkeet) producerar stöd- och sakkunnigtjänster åt statliga ämbetsverk och inrättningar.

Statens ekonomiförvaltningsstrategi 2020 stakar ut riktlinjerna för ekonomiförvaltningens kommande årtionden. Inom statens ekonomiförvaltning eftersträvas en utveckling som leder till allt närmare samarbete där ekonomiförvaltningsinformation som understöder beslutsfattandet produceras genom gemensamma processer, varje aktör inom var sitt ansvarsområde, så att gemensamma informationssystem utnyttjas och att kompetens som behoven förutsätter samtidigt förstärks. Ekonomiförvaltningens övergripande produktivitet ska samtidigt förbättras med hjälp av helheten som utgörs av dessa åtgärder.

Statens ekonomiförvaltningsstrategi

Finansministeriet har fattat beslut om och gett ut statens ekonomiförvaltningsstrategi 2020, liksom även de viktigaste målsättningarna och åtgärdslinjerna för uppnåendet av dem. Finansministeriet har publicerat strategin genom brevet Statens ekonomiförvaltningsstrategi (VM/1777/02.02.00.99/2014).

Syftet med ekonomiförvaltningsstrategin är att skapa förutsättningar för effektiv och högklassig skötsel av ekonomiförvaltningen år 2020. Statens ekonomiförvaltning utvecklas och förenhetligas utifrån riktlinjerna i strategin. Finansministeriets resultatstyrning av Statskontorets och Palkeets produktion av ekonomiförvaltningstjänster kommer att basera sig på strategin. Gemensamma ekonomiförvaltningsprocesser, informationssystem och informationsstukturer ska tas i bruk i samtliga ämbetsverk och inrättningar.

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade ekonomi- och personalförvaltningens nya verksamhetsmodell och dess målsättningar den 28 maj 2010 och förordade ibruktagandet av Kieku-informationssystemet inom statsförvaltningen. Ministerutskottet fastslog den 4 mars 2014 att ministerierna ska säkerställa ibruktagandet av Kieku-informationssystemet genom sina styrmedel så att man undviker skräddarsydda lösningar, och dessutom se till att nödvändiga förändringar genomförs inom förvaltningsområdena.

Finansministeriet tillsatte den 9 oktober 2012 projektet Ekonomiförvaltning 2020 som hade till uppgift att utarbeta en strategi för satens ekonomiförvaltning. Projektet genomfördes som ett arbetsgruppsuppdrag under ledning av finansministeriet, med representanter från Statskontoret, Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen, sju ministerier och en bokföringsenhet. Förslaget till statens ekonomiförvaltningsstrategi utgavs som finansministeriets arbetsgruppspromemoria (7/2014).

Finansministeriet begärde den 14 mars 2014 utlåtanden om arbetsgruppens strategi från väsentliga parter som påverkar ekonomiförvaltningen. 14 utlåtanden erhölls. Utlåtandena har tagits i beaktande till nödvändiga delar i den bifogade verkställighetsplanen för Statens ekonomiförvaltningsstrategi 2020.

Lagstiftning

Lag om statsbudgeten (423/1988)

Förordning om statsbudgeten (1243/1992)

Strategi

Statens ekonomiförvaltningsstrategi, brev (på finska)

Statens ekonomiförvaltningsstrategi 2020 (publikation 7/2014, på finska)

Verkställighetsplanen för statens ekonomiförvaltningsstrategi 2020 (på finska)

Aktörer inom ekonomiförvaltningen

Statskontoret

Statsboksluten sedan 2004

Kontaktuppgifter

Juha Halonen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30435
[email protected]