Utmärkelsetecken som förlänas inom finansministeriets ansvarsområde

Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons orden förlänar årligen på självständighetsdagen den 6 december utmärkelsetecken till förtjänstfulla medborgare.

Ämbetsverk, inrättningar, sammanslutningar, företag och regionförvaltningsverk inom finansministeriets ansvarsområde kan föreslå mottagare av utmärkelsetecken till ministeriet.

Kommunerna ska lämna sina förslag till mottagare till regionförvaltningsverket inom sin egen region.

Mer information om utmärkelsetecken finns på ordnarnas webbplats.

Förslag till utmärkelsetecken 

Finansministeriet inleder förslagsprocessen i januari–mars genom att sända ett anvisningsbrev till ämbetsverken, inrättningarna, sammanslutningarna och företagen inom sitt ansvarsområde samt till regionförvaltningsverken och Finanssiala ry.

Finansministeriet har särskilda kvoter i fråga om förslag som gäller riddartecken, förtjänstkors respektive medaljer. Ministeriet får inte överskrida sina egna kvoter och därför måste en del av förslagen avslås varje år.

Förslagen bör göras så att det blir en så jämn fördelning som möjligt mellan könen och olika yrkesgrupper inom de olika klasserna av utmärkelsetecken.

Förslag till mottagare av utmärkelsetecken 2024 lämnas in med den av ordnarna fastställda ordensförslagsblanketten. Blanketten ska fyllas i enligt anvisningarna för ifyllandet som finns på ordnarnas webbplats.

Till förslagsblanketten ska dessutom bifogas den sammanfattningsblankett (excel) som följer med ministeriets anvisningsbrev, där de föreslagna personernas namn ordnas enligt utmärkelsetecknens klass.

Förslagen och sammanfattningsblanketten ska helst lämnas in till finansministeriet före den 17 juni 2024, men senast 31 juli 2024. Förslag som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte.

De utmärkelsetecken som ordnarna förlänar sänds från finansministeriet till förslagsställarna i januari 2025. Vänligen notera att man inte ska ordna några utdelningstillställningar före det.

Leveransadress

Finansministeriet/Riddarordens utmärkelsetecken
PB 28
00023 STATSRÅDET

Handlingar adresserade till finansministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors

Märk kuvertet med ”FM/Riddarordnarnas utmärkelsetecken”.

Kommunerna lämnar in sina förslag till regionförvaltningsverket i sin egen region.

Ytterligare information

Arja Lempinen, ekonomiförvaltningens assistent, Utvecklings- och förvaltningsfunktionen
tfn 02955 30251, arja.lempinen(at)gov.fi

Kommuner, regionförvaltningsverk:

Kirsi Seppänen, avdelningssekreterare, Kommun - och regionförvaltningsavdelningen
tfn 02955 30495, kirsi.seppanen(at)gov.fi

Aija Karlsson, lagberedningssekreterare, Kommun- och regionförvaltningsavdelningen
tfn 02955 30324, aija.karlsson(at)gov.fi