Uppföljningen och utvärderingen av kommunalekonomin 

Finansministeriet följer upp och utvärderar läget för kommunalekonomin framför allt på basis av kommunernas bokslutsuppgifter. Utvärderingen understöds av prognos- och planeringsmodeller för ekonomiplanering som kommunerna kan utnyttja vid utarbetandet av budgetar och ekonomiplaner.

Kommunekonomiprogrammet innehåller sammanfattad information om nuläget och framtidsutsikterna för kommunalekonomin. Programmet uppskattar bland annat de statliga åtgärdernas inverkan såväl på kommunekonomin som helhet som på kommuner av olika storlekar.

Sammanfattningar om tillgången till och kostnaderna med den grundläggande servicen presenteras både kommunvist och enligt en indelning i jämförelsegrupper.

Kontaktinformation


Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi