Remissförfarandet enligt informationshanteringslagen

Det i informationshanteringslagen avsedda remissförfarandet har tillämpats från ingången av 2020 när informationshanteringslagen (906/2019) trädde i kraft. Det i 9 § i informationshanteringslagen avsedda remissförfarandet har preciserats genom förordning av statsrådets (1301/2019). Förfarandet har ersatt den tidigare projektbedömning som baserar sig på informationsförvaltningen.

Utlåtandeförfarandet i informationshanteringslagen styr utnyttjandet, interoperabiliteten och informationssäkerheten i fråga om datalager och informationssystem. Styrningen riktar sig till det tidiga skedet av utvecklandet av verksamheten. Avsikten är att förfarandet stödjer planeringen och ledningen av ekonomiskt och funktionellt betydelsefulla reformer genom att säkerställa en korrekt konsekvensbedömning och genom att förenhetliga kunskapsunderlaget för beslutsfattandet. Förfarandet stöder också identifieringen av förvaltningsövergripande konsekvenser och hanteringen av beroendeförhållanden redan i planeringsskedet för reformerna.

Remissobjekt och tidpunkt för begäran om utlåtande 

Det remissförfarande om vilket det föreskrivs i 9 § i informationshanteringslagen infaller vid en tidpunkt då det statliga ämbetsverk eller den statliga inrättning som planerar förändringen i enlighet med 5 § 3 mom. och 8 § 1 mom. i informationshanteringslagen har bedömt ändrings- eller utvecklingsobjektets inverkan på informationshanteringen. Om ämbetsverkets eller inrättningens egen bedömning visar att ändringen är funktionellt och ekonomiskt betydande på det sätt som avses i 2 § i statsrådets förordning om remissförfarandet (1301/2019), ska ämbetsverket och inrättningen begära utlåtande om sin bedömning hos finansministeriet. I samband med begäran om utlåtande ska verket och organet också lämna uppgifter om sin egen konsekvensbedömning.

Ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning ska begära finansministeriets utlåtande om en ändring i informationshanteringen om ämbetsverket eller inrättningen bedömer att 

  • den totala kostnaden för anskaffning, utveckling eller ändring av en informations- och kommunikationsteknisk tjänst eller ett datalager som är gemensamt för den offentliga förvaltningen eller staten är minst 1 miljon €
  • den totala kostnaden för anskaffning, utveckling eller ändring av en informations- och kommunikationsteknisk tjänst eller ett datalager som är avsett för gemensamt bruk inom branscher eller branscher är minst 5 miljoner euro
  • den totala kostnaden för anskaffning, utveckling eller ändring av en informations- och kommunikationsteknisk tjänst eller ett datalager som är avsett för ämbetsverkets eget bruk är minst 5 miljoner euro och ibruktagandet har konsekvenser för andra myndigheters tillgång till information
  • den totala kostnaden för ändringen av datastrukturerna i gränssnitten mellan den offentliga förvaltningens eller statens gemensamma datalager är minst 1 miljon €

Begäran om utlåtande lämnas i regel in i samband med verksamhets- och ekonomiplaneringen när förslag till ram-, budget- eller tilläggsbudget bereds. Begäran om utlåtande lämnas till finansministeriet enligt tidtabellen nedan. Om det finns behov av att avvika från tidtabellerna, ska frågan förhandlas med finansministeriet.

  • I samband med ramberedningen före utgången av oktober året före rambeslutet
  • I samband med budgetberedningen före utgången av februari året före finansåret, om utlåtande inte har getts i samband med ramberedningen
  • Enligt en tidtabell som överenskoms med finansministeriet i samband med beredningen av tilläggsbudgeten
  • Två månader före beslutet om användningen av anslaget, om utlåtande inte har getts i samband med planeringen av verksamheten och ekonomin
  • Dessutom när föremålet för utlåtandet har förändrats väsentligt efter finansministeriets utlåtande.

Anvisningar för remissförfarandet

Bakgrund

Kontaktinformation:

Jenni Karpus, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249