Remissförfarandet i informationshanteringslagen

Det remissförfarande som ingår i den nya informationshanteringslagen tillämpas från och med den 1 januari 2020 då informationshanteringslagen (906/2019) träder i kraft. Finansministeriet publicerar anvisningar om remissförfarandet efter att statsrådet utfärdat en förordning om ärendet.

Vad kommer att ändras? 

Ett i informationshanteringslagen avsett remissförfarande kommer att ersätta förfarandena enligt den tidigare informationsförvaltningslagen. De viktigaste förändringarna:

  • Styrningen fäster sig inte längre vid upphandlingar inom informationsförvaltningen utan utlåtandet gäller bedömningen av ändringen av informationshanteringen vid ämbetsverket eller inrättningen. En begäran om utlåtande förutsätter att konsekvenserna av den planerade förändringen först bedömts utifrån vad som föreskrivs i 5 § 3 mom. och 8 § 1 mom. i informationshanteringslagen.
  • Kriterierna för begäran om utlåtande ändras så att man betonar gemensamma tjänster och datalager.
  • Tidpunkten för begäran om utlåtande ska i allmänhet kopplas till årsplanen för planeringen av verksamheten och ekonomin. Detta betyder att begäran om utlåtande för det mesta sänds ut i samband med ram-, budget- och tilläggsbudgetberedningen. Begäran om utlåtande ska alltså lämnas tidigare än vad som varit fallet vid ett förfarande enligt informationsförvaltningslagen.
  • Finansministeriet kommer heller inte längre att kommentera självutvärderingen av projekt på 1-5 miljoner euro.

Målet är att detta nya förfarande för första gången iakttas i samband med planeringen av ekonomin och verksamheten vid budgetberedningen för 2021 och beredningen av den första tilläggsbudgeten. Förfarandet ska alltså inte tillämpas på ramberedningen som gäller åren 2021-2024.

Finansministeriet skickar ett meddelande till ämbetsverkens registratorskontor då anvisningarna för remissförfarandet publicerats. Anvisningarna kommer att behandlas vid ett webinarium den 13 januari 2020. Webinariet kommer att inspelas.

Läs mera:

Kontaktinformation:

Jenni Taskinen, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio