Kommunernas produktivitet och digitalisering

Målet med kommunernas bättre produktivitet är att trygga tillgången till tjänster och hejda ökningen av utgifter. Befolkningens åldrande, ökande konkurrens om kunnig arbetskraft, större efterfrågan på social- och hälsotjänster och de allt knappare resurserna ökar kommunernas tryck på effektivisering av funktionerna.

När kommunen ordnar tjänsterna på ett resultatgivande sätt, tillfredsställer kundernas behov effektivt och ekonomiskt, stärker detta de anställdas arbetsmotivation och arbetsgemenskapen mår bra.

För att förbättra kommunernas produktivitet och resultat behövs det verksamhet på bred front och olika åtgärder. Det som är väsentligt är verksamhetens planmässighet och långsiktighet, engagemang i målen och åtgärderna samt uppföljning och bedömning.

På dessa sidor finns material som handlar om kommunernas produktivitet och resultat.

Kommunernas digitalisering

Digitaliseringen är ett globalt fenomen som förändrar människors och samhällens beteende och förfaranden. Digitaliseringen stöds och påskyndas av den tekniska utvecklingen. Det handlar inte om att digitalisera befintliga kommunala tjänster utan om att omgestalta arbetssätt och till sist även tjänster.

Nyttorna och möjligheterna som digitaliseringen medför varierar enligt servicen i kommunerna.
Av de nya teknikerna kan robotiken och i synnerhet robotiserad processautomation ge den största nyttan inom den närmaste framtiden.

Samarbete och samverkan mellan kommunerna leder till besparingar och skapar mervärde, och de är viktiga när det gäller att realisera nyttorna med digitaliseringen. Hur väl kommunen klarar sig i den digitala eran beror på hur väl den klarar av att förutspå och upptäcka sina invånares och klienters servicebehov och att utveckla sina tjänster som helheter tillsammans med andra.

När vi organiserar förvaltningen och verksamheten ska målet för kommunen i den digitala eran vara att kommunen kan reagera proaktivt på kommuninvånarnas och kundernas servicebehov.

Under åren 2016-2019 utvecklade man i samband med finansministeriets försök med digitala kommuner digitalisering, tjänster och handlingssätt genom att utnyttja försökskultur. Kommunerna som deltog i försöket fördjupade sina kunskaper och tog fram lösningar som bland annat har ett samband med elektroniska plattformar och verktyg för kundservice, elektroniska inlärningsmiljöer, lösningar och verksamhetsmodeller som aktiverar beslutsfattande och delaktighet bland kommuninvånarna, robotik och dataanalys samt de kommunala organisationernas interna informationssystem och rutiner.

Centrala faktorer som bidrog till att försöken lyckades var att ledningen utfäste sig till försöken, att försöken integrerades i kommunens verksamhet och utvecklingsprocesser och att man såg till att resultaten kunde utnyttjas även i framtiden.

Försöken gav upphov till metoder som kan generera besparingar tack vare digitalisering, och dessutom skapade man verktyg åt kommunerna och bl.a. en guide till digitala möten och digitalt beslutsfattande.

På dessa sidor finns material som handlar om kommunernas digitalisering.

På andra webbplatser:

Om Kommunernas kostnadsstruktur kan läsas på Kommunförbundets webbplats

Kontaktuppgifter

Anne-Marie Välikangas, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Telefon:0295530020   E-postadress:


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Telefon:0295530122   E-postadress: