FI SV

Produktivitetsnämnden

Produktivitetsnämnden är ett självständigt och oavhängigt sakkunnigorgan som är verksam vid finansministeriet.

Produktivitetsnämnden ska följa utvecklingen av produktiviteten och konkurrenskraften inom Finlands ekonomi, producera oavhängiga rapporter om den och ge ut en årlig produktivitets- och konkurrenskraftsrapport. Nämnden deltar dessutom  i diskussioner och informationsutbyte med produktivitetsnämnderna i andra EU-medlemsstater och EU:s kommitté för ekonomisk politik.

Vid skötseln av uppgiften kan nämnden utveckla bedömningen och mätningen av produktiviteten och konkurrenskraften samt beställa undersökningar och utredningar som utvärderar produktiviteten och konkurrenskraften.

Nämnden utarbetar årligen en arbetsplan och överlämnar en översikt över sin verksamhet till statsrådet.

Nämndens sammansättning

Nämnden har en ordförande och högst tre andra medlemmar samt en personlig suppleant för var och en av dem. Den som väljs till medlem ska ha erfarenhet av bedömning av produktiviteten och konkurrenskraften.

Statsrådet förordnar nämndens ordförande och övriga medlemmar för tre år åt gången efter föredragning från finansministeriet. Finansministeriet begär av de ekonomisk-vetenskapliga forskningsinstituten förslag till nämndens tre medlemmar och till suppleanter. Statsrådet utnämnde den 30 augusti medlemmarna för verksamhetsperioden 1.9.2018-30.8.2021.

Ordförande för nämnden är finansråd Markku Stenborg (Doc., PhD.) från finansministeriet. De övriga medlemmarna är forskningsdirektör Mika Maliranta (professor, FD) från Konkurrens- och konsumentverket, forskningssamordnare, prognoschef Ilkka Kiema (FD, ekon. dr.) från Löntagarnas forskningsinstitut och prognoschef Janne Huovari (SVM) från Pellervon taloustutkimus PTT. Deras personliga suppleanter är forskare Nelli Valmari (ekon. dr.), forskningskoordinator Merja Kauhanen (ekon. dr.) och forskningsdirektör Olli-Pekka Ruuskanen (ekon. dr.). Sekreterare för nämnden är finansexpert Jukka Hytönen från finansministeriet.

Finansministeriets ekonomiska avdelning agerar sekretariat för nämnden.

Ytterligare information:

Markku Stenborg, finansråd, tfn 029 553 0124, markku.stenborg(at)vm.fi