Statsskulden

Finansministeriet svarar för styrningen och övervakningen av statens skuldhantering. Med skuldhantering avses upplåning i statens budgetekonomi och statens kassahantering samt tillhörande riskhantering.  Skuldhanteringens mål är att minimera kostnaderna som skulden orsakar på så sätt att risker förenade med skulden och hanteringen av den är på en acceptabel nivå.

Finansministeriet fastställer allmänna principer för skuldhanteringen, vilka finansiella instrument som ska användas och riskgränserna. Statskontoret utför skuldhanteringsåtgärderna enligt de villkor som finansministeriet beslutat.

Bemyndigande för upplåning

Enligt grundlagen får statens upplåning endast ske med riksdagens samtycke, av vilket framgår de nya lånens eller statsskuldens maximibelopp. Riksdagen har bemyndigat statsrådet att låna upp till statsskuldens maximibelopp för lånebehoven i statens budgetekonomi. Bemyndigandet gäller tills vidare. Finansministeriet har med stöd av bemyndigandet förordnat statskontoret att sköta upplåning, skuldhantering och tillhörande riskhantering.

Mera information:

Ramarna för statsfinanserna och budgeten

Statens skuldfövaltning

Kontaktuppgifter

Sami Napari, finansråd

[email protected]