Högsta ledningens bindningar

På denna webbsida har samlats utgifter om statens högsta tjänstemannalednings bindningar per förvalt-ningsområde. Varje ministerium svarar för att uppgifterna om dess förvaltningsområde är aktuella.

Enligt 8 a § i statstjänstemannalagen ska en person som föreslås bli utnämnd till en tjänst lämna en redogö-relse för bland annat sin näringsverksamhet, sina uppgifter utanför tjänsten, sina bisysslor och för sina andra bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till den tjänst som ska tillsättas. 

Med tjänster inom den högsta ledningen avses här justitiekanslern och biträdande justitiekanslern i statsrådet, kommendören för försvarsmakten, statssekreterare, statssekreterare såsom kanslichef, kanslichef, understatssekreterare och avdelningschef samt sådana tjänstemän vid ett ministerium som till tjänsteställningen motsvarar dessa, så som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet, samt ämbetsverkschefer såsom föreskrivs genom förordning av statsrådet (statstjänstemannaförordningen 28 §).

Uppgifterna on bindningarna finns på finka på den finskspråkiga webbplatsen:

Uppgifterna om bindningarna