Högsta ledningens och ministrarnas specialmedarbetares bindningar

På denna webbsida finns redogörelser för statens högsta tjänstemannalednings och ministrarnas specialmedarbetares bindningar per förvaltningsområde. Med tjänster inom den högsta ledningen avses här justitiekanslern och biträdande justitiekanslern i statsrådet, kommendören för försvarsmakten, statssekreterare, statssekreterare såsom kanslichef, kanslichef, understatssekreterare och avdelningschefer samt sådana tjänstemän vid ett ministerium som till tjänsteställningen motsvarar dessa, så som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet samt cheferna för de ämbetsverk som bestäms genom förordning av statsrådet (28 § i statstjänstemannaförordningen).

Enligt 8 a § i statstjänstemannalagen ska en person som föreslås bli utnämnd till en tjänst lämna en redogörelse för bland annat sin näringsverksamhet, sina uppgifter utanför tjänsten, sina förtroendeuppdrag och förvaltningsuppdrag, sina bisysslor och för sina andra bindningar. Varje ministerium ansvarar för det egna förvaltningsområdets del för att de uppgifter om bindningar som publiceras här är aktuella.

Uppgifterna om bindningarna finns på finska på den finskspråkiga webbplatsen: Uppgifterna om bindningarna