Ylimmän johdon sidonnaisuudet

Sivustolle on koottu hallinnonaloittain valtion ylimmän virkamiesjohdon ilmoitukset sidonnaisuuksista. Ministeriöt vastaavat oman hallinnonalansa osalta näillä sivuilla julkaistavien sidonnaisuustietojen ajantasaisuudesta. Mikäli sidonnaisuuksia ei ole, tyhjiä sidonnaisuuslomakkeita ei viedä sivustolle.

Valtion virkamieslain 8 a §:n mukaan ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää muun muassa selvityksen sellaisesta elinkeinotoiminnasta, virkaan kuulumattomista tehtävistä, sivutoimista ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa ylimpään virkamiesjohtoon kuuluvan virkamiehen edellytyksiä hoitaa viran tehtäviä.

Ylimmän johdon viroilla tarkoitetaan tässä seuraavia virkoja: valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, puolustusvoimain komentaja, valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä näitä virka-asemaltaan vastaavat ministeriön virkamiehet, siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävien virastojen päälliköt (valtion virkamiesasetus 28 §).

Sidonnaisuudet hallinnonaloittain