Ylimmän johdon ja ministerien erityisavustajien sidonnaisuudet

Sivustolle on koottu hallinnonaloittain valtion ylimmän virkamiesjohdon ja ministerien eritysavustajien ilmoitukset sidonnaisuuksista. Ylimmän johdon viroilla tarkoitetaan tässä seuraavia virkoja: valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, puolustusvoimain komentaja, valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä näitä virka-asemaltaan vastaavat ministeriön virkamiehet, siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävien virastojen päälliköt (valtion virkamiesasetus 28 §).

Valtion virkamieslain 8 a §:n mukaan ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää muun muassa selvityksen elinkeinotoiminnasta, virkaan kuulumattomista tehtävistä, luottamus- ja hallintotehtävistä, sivutoimista ja muista sidonnaisuuksista. Ministeriöt vastaavat oman hallinnonalansa osalta näillä sivuilla julkaistavien sidonnaisuustietojen ajantasaisuudesta.

Sidonnaisuudet hallinnonaloittain

Valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeriö

Oikeusministeriö

Sisäministeriö

Puolustusministeriö

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ympäristöministeriö

Ministerien erityisavustajat