Yhteisön verotus

Yhteisöllä tarkoitetaan tuloverotuksessa osakeyhtiötä, osuuskuntaa, valtiota ja sen laitosta, kuntaa ja kuntayhtymää, hyvinvointialuetta ja hyvinvointiyhtymää, sijoitusrahastoa, taloudellista ja aatteellista yhdistystä.

Yhteisö on verovelvollinen kaikista tuloistaan

Yhteisö on pääsääntöisesti verovelvollinen kaikista tuloistaan. Poikkeuksia on lähinnä verovapaissa yhteisöissä, kuten sijoitusrahastoissa sekä erikseen määritellyissä verovapaissa tuloissa. Julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverovelvollisuus koskee vain niiden elinkeinotuloja ja kiinteistötuloja. Yhteisö maksaa tuloveroa yleensä 20 prosenttia verotettavasta tulostaan.

Yhteisön verotettava tulos on veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotus. Eräät tulot, kuten osakkeiden luovutusvoitot sekä yhteisön saamat osingot, ovat tietyin edellytyksin verovapaita. Elinkeinotoiminnan menot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia. Poikkeuksena ovat esimerkiksi verovapaisiin tuloihin liittyvät menot sekä vähennyskelvottomaksi määritellyt erät, kuten käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot.

Yhteisön saama osinko on pääosin verovapaa

Yhteisön saama osinko on pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Osingosta on veronalaista tuloa 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 25 prosenttia silloin, kun osinko on saatu sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista ja osinkoa jakava yhteisö ei ole ulkomainen emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö, jonka osakepääomasta osingonsaaja omistaa vähintään 10 prosenttia.

Yhteisön saama osinko on kokonaan veronalaista tuloa silloin, kun osinkoa jakava yhteisö on muu kuin kotimainen yhteisö tai emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva yhtiö tai tietyt edellytykset täyttävä Euroopan talousalueella asuva yhteisö.

Osinko on kokonaan veronalaista tuloa myös silloin, kun osinkoa jakava yhteisö on julkisesti noteerattu yhtiö ja osingonsaaja muu yhteisö kuin julkisesti noteerattu yhtiö, joka ei omista vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta.

Lisäksi osinko on veronalaista tuloa siltä osin kuin se on osinkoa jakavan yhteisön verotuksessa vähennyskelpoinen, tai kyse on sellaisesta järjestelystä tai järjestelyjen sarjasta, jonka päätarkoituksena tai yhtenä keskeisenä tarkoituksena on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n tavoitteen tai tarkoituksen vastaisen veroedun saavuttaminen ja joka ei ole aito kaikki asiaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet huomioon ottaen.