FI SV

Tieto- ja kyberturvallisuuden kehittäminen

Julkisen hallinnon ICT-osaston tehtäviin kuuluvat julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä valtion tietoturvallisuuden ohjaus. Näihin tehtäviin sisältyy tietoturvallisuuteen liittyvä säädös- ja strategiavalmistelu sekä kansainvälinen yhteistyö.

Valtion tietoturvallisuutta koskeva keskeinen säädös on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella annettu valtioneuvoston asetusta tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010). Tämän asetuksen soveltamisen nykytilan sekä haasteiden ja kehittämistarpeiden kartoitus ja arviointi sekä kansainvälinen vertailu Ruotsin, Iso-Britannian, Viron, Saksan ja Hollannin kanssa toteutettiin laajana hallinnonalojen välisenä yhteistyönä vuoden 2016 aikana. Vuonna 2017 työtä on edelleen jatkettu laajassa yhteistyössä päivitettyjen säädösten, yksityiskohtaisten perustelujen ja niihin liittyvän ohjeistuksen valmistelulla.  Työ on tarkoitus saada päätökseen yhdessä tietohallintolain valmistelun kanssa vuoden 2017 aikana.

Tietoturvallisuuden alueen strategiavalmistelu liittyy keskeisesti Yhteiskunnan turvallisuusstrategian sekä Suomen Kyberturvallisuusstrategian ja sen toimeenpano-ohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen. Lue lisää Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanon verkkosivuilta.

Tieto- ja kyberturvallisuuden alalla vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä painopisteenä yhteistyö OECD:n ja EU:n kanssa sekä vuorovaikutus kansainvälisen tutkimusyhteisön kanssa.

Lisätietoa

Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010)

Erityisasiantuntija, turvallisuuspäällikkö
Tuija Kuusisto
puh. 02955 30121
tuija.kuusisto(at)vm.fi