Yhteinen kehittäminen ja tilaisuudet

Julkisen johtamisen kehittäminen pohjaa ymmärrykselle, että julkisen hallinnon tehtäväkenttä on laaja. Yhteisessä kehittämisessä on lähtökohtana, että moninaisia johtamistehtäviä tuetaan moninaisin keinoin ottaen huomioon eri sektorien ja eri toimintayksiköiden erilaiset tarpeet. Toisaalta on tärkeää, että johtamisen ja sen kehittämisen perusta ja käytännöt ovat riittävän yhtenäiset. Näin edistetään hyvää johtamista koko hallinnossa. Tätä varten tarvitaan yhteisiä kehittämistoimia, muun muassa yhteistä johtamisvalmennusta. Yhteiset asiat on järkevää tehdä yhteisesti sekä valmennuksen hyötyjen että taloudellisuuden näkökulmasta.

Valtiovarainministeriö tukee valtionhallinnon johdon verkottumista ja valmentautumista. Valtiovarainministeriö järjestää ylimmälle johdolle yhteisiä tilaisuuksia ja erityistä pienryhmätoimintaa ja tarjoaa yhdessä HAUS-kehittämiskeskuksen kanssa valtionhallinnon johtajille uran eri vaiheisiin sopivia valmennusohjelmia. 

Julkisen johtamisen kehittämisessä on erityisen tärkeää yhteistyö valtionhallinnon ja kuntien välillä. Kuntajohtajat ovat osallistuneet muun muassa ministeriön järjestämään Uudistuja-ohjelmaan ja vuosittain järjestettävään Julkisen johtamisen päivään. 

Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluu myös laaja yhteistyö erilaisten kehittämisorganisaatioiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Johdon verkostot ja pienryhmät

Valtiovarainministeriö järjestää ministeriöiden ja virastojen ylimmälle virkamiesjohdolle eli johdon foorumille tarkoitettuja tapaamisia. Näiden tarkoitus on lisätä johdon keskinäistä vuorovaikutusta ja avointa keskustelua niin ajankohtaisista asioista kuin pitkän ajan kehittämiskysymyksistäkin. Tilaisuuksiin on osallistunut ulkopuolisten asiantuntijoiden lisäksi poliittista johtoa. Ministeriö kutsuu ylintä johtoa myös lyhyisiin aamukahvitilaisuuksiin tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa. Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäisen kerran myös Julkisen johtamisen päivä, jonne kutsuttiin valtionhallinnon johdon lisäksi kuntajohtajia ja johtajia muista julkisista organisaatioista. 

Valtionhallinnon ylimmän johdon piirissä toimii pienryhmiä, joiden tavoitteena on lisätä ylimmän johdon mahdollisuuksia tutustua toisiinsa, vaihtaa kokemuksia ja tukea heitä heidän johtamistehtävissään. Vuonna 2020 mukana oli neljä ryhmää, joissa on yhteensä 40 johtajaa. Vuonna 2022 on tauon jälkeen tarkoitus käynnistää pienryhmätoiminta uudelleen.

Kokemusten pohjalta pienryhmille on pidetty hyvinä seuraavia toimintaperiaatteita:

  • Ryhmät ovat vapaamuotoisia vertaistukiryhmiä ilman valmista agendaa. Ryhmät sopivat itse toimintatavoistaan ja keskusteluteemoistaan.
  • Olemassa olevat ryhmät jatkavat ja niitä täydennetään tarvittaessa uusilla tulokkailla.
  • Tarpeen mukaan perustetaan uusia kahdeksan - kymmenen hengen ryhmiä. Tavoitteena on, että ryhmien jäsenet edustaisivat monipuolisesti valtionhallinnon eri tehtäväalueita.
  • Valtiovarainministeriö osallistuu ryhmien toimintaan ja siten edistää valtionhallinnon johdon ja ministeriön välistä vuoropuhelua ottaen esille ajankohtaisia teemoja. Ministeriön asiantuntijat tarvittaessa tukevat muutoinkin ryhmien toimintaa.

Lisäksi eri valmennusohjelmien käyneet ovat muodostaneet erilaisia alumniryhmiä.

Valtion henkilöstöjohdon foorumi

Valtion henkilöstöjohdon foorumin tavoitteena on vahvistaa hr-toimijoiden yhteistyötä ja verkot-tumista sekä jakaa hyviä käytäntöjä valtionhallinnossa. Foorumin jäsenistö koostuu valtion virasto-jen ja ministeriöiden henkilöstöasioista sekä henkilöstön kehittämisestä vastaavista johtajista ja päälliköistä. Foorumi kokoontuu säännöllisesti ja se vie eteenpäin yhteisiä hr-kehittämisen hank-keita. Foorumin keskeinen painopiste on valtion yhteisen henkilöstöstrategian toimeenpanossa ja toimeenpanon seurannassa. Foorumilla on puheenjohtaja ja valmistelusihteeristönä toimii valtio-varainministeriön valtionhallinnon kehittämisosaston asiantuntijat.

Yhteystiedot
Juha Madetoja
yksikönpäällikkö
puh. +358295530572
[email protected]

Muita verkostoja

Valtionhallinnossa toimii useita kehittäjäverkostoja, joiden toiminta on arvokasta hallinnon ja johtamisen kehittämiselle. Näitä ovat muun muassa ministeriöiden kehittämispäälliköiden muodostama Kehikko, virastojen koulutuspäälliköiden Viva-verkosto. Yhä ajankohtaisempaa on kytkeä verkostoihin mukaan myös hallinnon ulkopuolisia tahoja eli yrityksiä, yhteisöjä ja tavallisia kansalaisia.

Ajankohtaisissa hankkeissa hyödynnetään enemmän tai vähemmän vapaaehtoisuuden pohjalta syntyviä kehittämisverkostoja. Yhden verkoston muodostavat yhteisiin johdon valmennusohjelmiin muun muassa Uudistuja-ohjelmaan osallistuneet. He ovat myös tärkeä voimavara, jota voidaan hyödyntää eri tavoin julkisen johtamisen yhteisessä kehittämisessä. 

Hankkeet ja työryhmät

Julkisen johtamisen yhteistyöryhmä
Johtamista yhteiseksi hyväksi -valtionhallinnon johtamisen kehittämishanke

Julkisen johtamisen dialogit, materiaalit

Saatekirje ja ohjeistus julkisen johtamisen dialogien pakettiin

Julkisen johtamisen yhteistyöryhmän keskustelualoite

Julkinen johtaminen, julkisen johtamisen identiteetti, johtajien asema ja työn vaatimukset 2020-luvulla -kyselytutkimus

Julkisen johtamisen maanlaajuiset dialogit -juoksutus järjestäjille

Kutsupohjaluonnos

Vuoropuhelu julkisesta johtamisesta

Lisätietoa

Virtuaalisesti, vapauttaen ja vaikuttavasti - paikkariippumaton johtaminen valtionhallinnossa

Toimiva johtoryhmätyöskentely kirje 31.5.2017

Liite 1 Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Liite 2 Valtioneuvoston johtamisjärjestelmän mallikuvaus

Yhteystiedot

Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530520   Sähköpostiosoite:


Markus Siltanen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530263   Sähköpostiosoite: