Virastoarvioinnit

Valtiovarainministeriö toteuttaa virastoarviointeja osana valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämistä. Arvioinnit kohdistetaan ensisijaisesti äskettäin muutosprosessin läpikäyneisiin virastoihin (esim. virastofuusio tai muu merkittävä viraston tehtäviin tai asemaan kohdistunut muutos).

Arvioinnit toteutetaan aina vertailuasetelmana, eli yhteen arviointihankkeeseen sisällytetään useampia virastoja. Tämä edistää arvioinneista saatavan tiedon vertailtavuutta sekä vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen leviämistä. Arvioinneissa käytetään yhtenäistä viitekehystä ja konseptia ja ne toteutetaan kilpailutettuina palveluhankintoina.

Arvioinnit koostuvat kutakin arvioitavaa virastoa koskien neljästä kokonaisuudesta:

  1. Uudistushankkeiden toteuttamisen arviointi, jossa tuotetaan yhteistä ja yhtenäistä tietopohjaa ja ymmärrystä virastouudistushankkeiden kriittisistä menestystekijöistä, haasteista ja ongelmakohdista.
  2. Uudistushankkeiden tavoitteiden toteutumisen arviointi, jossa tuotetaan yhteistä ja yhtenäistä tietopohjaa ja ymmärrystä virastouudistuksille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä kriittisistä menestystekijöistä, haasteista ja ongelmakohdista tavoitteiden saavuttamisen suhteen.
  3. Tuloksellisuuden kehityksen arviointi, jossa tuotetaan erikseen valittaviin näkökulmiin rajaten tietoa arvioinnissa mukana olevien virastojen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuudesta kehityksestä vertailuna ennen ja jälkeen uudistuksen
  4. Virastoarvioinnissa havaitut kehityskohteet. Työn tuloksena muodostetaan kokonaisarvio viraston nykytilanteesta ja uudistushankkeen onnistumisesta sekä johtopäätökset perusteluineen. Lisäksi esitetään virastokohtaiset toimenpidesuositukset, joiden tavoitteena on tukea kunkin viraston toiminnan kehittämistä. Kehityskohteiden tunnistaminen ja suositusten laadinta tehdään tiiviissä vuoropuhelussa arvioinnin kohteen kanssa (kehittävä arviointi).

Voit tutustua tähän mennessä tehtyihin virastoarvointeihin seuraavien linkkien kautta:

Digi- ja väestötietoviraston virastoarviointi 6/2021

Luonnonvarakeskuksen virastoarviointi 6/2021

Syyttäjälaitoksen virastoarviointi 6/2021

Valtion virastouudistusten hyvät käytännöt

Toteutettujen virastoarviontien perusteella valtiovarainministeriö pitää yllä Valtion virastouudistusten hyvät käytännöt -yhteenvetoa. Dokumentaation on tarkoitus toimia tiiviinä ja nopeasti omaksuttavana tarkistuslistana virastouudistuksia toteuttaville tahoille sekä edistää ja varmistaa hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista uudistusprosesseissa.

Toteutus

Seuranta ja arviointi

Yhteystiedot

Mikko Saarinen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530047  


Jaana Salmi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530286