Euroopan investointipankki (EIP)

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin rahoituslaitos. EIP tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta ja neuvontapalveluita investointihankkeisiin, jotka kohdistuvat sekä Eurooppaan että sen ulkopuolelle. Hankkeiden pitää täyttää terveen liiketoiminnan edellytykset, ja ne täytyy toteuttaa kestävällä tavalla.

Pankin jäseniä ja osakkeenomistajia ovat EU:n 27 jäsenvaltiota, ja pankin rahoittamat hankkeet edistävät EU:n politiikkatavoitteiden toteutumista. EIP on maailman suurin ylikansallinen luotonantaja. Liki 90 prosenttia pankin rahoituksesta suuntautuu EU:n jäsenmaihin.

Pankin tärkeimpänä prioriteettina ovat perinteisesti olleet toimet kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Ilmastotoimien rahoitus on tullut entistä tärkeämmäksi, ja pankki on sitoutunut noudattamaan Pariisin ilmastosopimuksen määräyksiä kaikkeen rahoitustoimintaansa.

EIP myöntää pitkäaikaisia lainoja, joiden tavoitteena on edistää EU:n jäsenvaltioiden yhdentymistä, tasapainoista alueellista kehitystä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Pankilla on keskeinen rooli EU-maiden kestävän ja vihreän kasvun rahoituksessa, uusien työpaikkojen luomisessa sekä yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Perinteisiä rahoitustoiminnan painopisteitä ovat Euroopan laajuiset liikenne- ja viestintäverkot, energiasektori, pienet ja keskisuuret yritykset, työllisyys, ympäristö sekä koulutus ja terveydenhuolto. Keskeisiä rahoituskohteita ovat myös tutkimus ja kehitystoiminta sekä digitalisaatio.

Pankki pyrkii yhdistämään omia lainojaan EU:n rahoitusvaroihin, jotta rahoituksen tehokkuus paranisi ja kasvu- ja työllisyysvaikutukset olisivat mahdollisimman suuret ja kestävät.
Osana EIP-ryhmää toimii Euroopan investointirahasto (EIR), joka tarjoaa riskirahoitusta pk-yritysten tukemiseen ja innovoinnin edistämiseen.

EU:n ulkopuolella EIP:n rahoitusta ohjaa EU:n ulkosuhdepolitiikalle asetetut tavoitteet, geopoliittiset intressit, kestävän kehityksen tavoitteet sekä maiden kehitystarpeet. Rahoitus kattaa niin EU:n jäseneksi pyrkivät maat kuin EU:n ja Välimeren maiden kumppanuussuhteet sekä yhteistyön Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT), Latinalaisen Amerikan ja Aasian maiden kanssa.

Päätöksenteko

EIP:n korkein päätöksentekoelin on valtuusto (Board of Governors). Valtuusto muodostuu yleensä jäsenvaltioiden valtiovarainministereistä.

Hallintoneuvostossa (Board of Directors) on 27 jäsenvaltioiden nimeämää ja yksi komission nimeämä jäsen.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa pankin hallitus (Management Committee). Siinä on pääjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä.

Euroopan investointipankin internetsivut

Euroopan investointirahaston internetsivut

Yhteystiedot

Kristina Sarjo, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat Puhelin:0295530055   Sähköpostiosoite:


Anne af Ursin, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat Puhelin:0295530058   Sähköpostiosoite: