Yhtiöt ja liikelaitokset

Yhtiöt

Hansel Oy

Hansel Oy on yhteishankintayksikkö, jonka tehtävänä on lisätä tuottavuutta julkiseen hallintoon ja toimia vaikuttavien ja vastuullisten julkisten hankintojen edelläkävijänä. Hansel toimii julkisen hankintatoimen kehittäjänä ja hankintojen digitaalisten palvelujen tarjoajana. Puitesopimuksia voivat hyödyntää kaikki valtionhallinnon organisaatiot, kunnat sekä muut laissa määritellyt julkishallinnon toimijat ilman erillisiä kilpailutuksia. Hansel Oy on valtion (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry:n (35 %) yhdessä omistama yhtiö. Valtion ja Suomen Kuntaliitto ry:n omistus toteutettiin osapuolten välillä osakekaupalla 2019.

HAUS kehittämiskeskus Oy

HAUS kehittämiskeskus Oy:n tehtävänä on tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita hallinnon johtamisen ja osaamisen uudistamiseen. Valtionhallinnolle palveluja tarjoavana yrityksenä HAUS:n asiakkaita ovat valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden lisäksi valtion alue- ja paikallishallinnon virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Yhtiön asiakkaita ovat myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt. HAUS kehittämiskeskus Oy on valtion 100 % omistama yhtiö.

Fingrid Oyj

Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta kantaverkossa. Fingrid Oyj:n toimialana on sähkömarkkinalain mukainen kantaverkkotoiminta ja siihen liittyvä järjestelmävastuu. Strategisena intressinä on sähkön siirron ja sähköjärjestelmän toimivuuden ja häiriöttömyyden turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Valtion omistusosuus on 53,1 % osakkeista ja äänivaltaosuus 70,9 %.

Gasgrid Finland Oy

Gasgrid Finland Oy on Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa kaasun siirtoverkosto ja harjoittaa maakaasumarkkinalain mukaista siirtoverkkoverkkotoimintaa ja huolehtia siihen liittyvästä järjestelmävastuusta. Strategisena intressinä on kaasun siirron ja kaasujärjestelmän toimivuuden ja häiriöttömyyden turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Valtion suora omistusosuus on 23,5 % osakkeista ja valtion kokonaan omistaman Suomen Kaasuverkko Oy:n omistusosuus 76,5 % osakkeista. Siirtoverkkotoiminnot eriytettiin Gasum Oy:sta omaksi yhtiökseen vuodesta 2020 alkaen.

Suomen Kaasuverkko Oy

Suomen Kaasuverkko Oy toimii valtion kaasuverkkoihin liittyvissä omistuksellisissa erityisjärjestelyissä ja omistaa 76,5 % Gasgrid Finland Oy:n osakkeista.

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy vastaa valtakunnallisen tilatietokannan kokoamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä kuntien muista kiinteistöistä. Yhtiö tarjoaa ajantasaiseen tietoon perustuvaa tilajohtamisen tukea julkiselle sektorille. Yhteen paikkaan kerätty tieto julkisista tiloista auttaa järjestämään palvelut ja tilat koko Suomeen.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy perustettiin vuonna 1993 ja se toimii valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Vakuusrahastosta annettu laki on kumottu 1.1.2015 voimaantulleella lailla 1201/2014, jonka siirtymäsäännösten mukaan kumotun lain säännöksiä kuitenkin sovelletaan Arsenaliin. Yhtiö asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.10.2003. Valtio omistaa koko Arsenalin osakekannan.

DigiFinland Oy (aputoiminimet SoteDigi ja Vimana)

Yhtiön tehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia palveluja ja niiden käyttöönottoa sekä viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin palvelujen hyödyntämistä. Lisäksi yhtiö edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta, tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tulevaisuuden digitalisaatiota. Valtio omistaa yhtiön koko osakekannan. SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistettiin vuonna 2020.

Liikelaitokset

Senaatti-konserni

Senaatti-konserni muodostuu Senaatti-kiinteistöistä ja sen tytärliikelaitoksesta Puolustuskiinteistöistä. Konserniin kuuluvat myös Maakuntien tilakeskus Oy ja Senaatin Asema-alueet Oy.

Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt ovat valtion liikelaitoksia, jotka kehittävät yhteistyössä asiakkaidensa kanssa tiloja ja työympäristöjä ja pitävät huolta valtion kiinteistövarallisuudesta. Kiinteistöjen yhteenlaskettu tasearvo on noin 4,6 miljardia euroa. Senaatti-kiinteistöjen vuotuiset investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Puolustuskiinteistöjen investoinneissa painottuvat puolustuskyvyn ylläpitoon liittyvät hankkeet. Liikelaitosten tärkeimmät ohjauspäätökset tekee eduskunta vuosittaisten talousarvioiden yhteydessä. Senaatti-konserni toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla ja sen yleinen ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle. Puolustusministeriö ohjaa Puolustuskiinteistöjä sen tuottaessa palveluita Puolustusvoimille ja Puolustusvoimien määrittelemille kumppaneille.