Yhtiöt ja liikelaitokset

Yhtiöt

Hansel Oy

Hansel Oy on valtion täysin omistama yhtiö. Valtion yhteishankintayksikkönä Hansel kokoaa yhteen valtionhallinnon hankintatarpeita ja ostovolyymeja, kilpailuttaa tuotteita ja palveluja sekä tekee hankinnoista puitesopimuksia. Puitesopimuksia voivat hyödyntää kaikki valtionhallinnon organisaatiot ilman erillisiä kilpailutuksia. Hansel siirrettiin 1.1.2002 lukien kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalta valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvaksi.

HAUS kehittämiskeskus Oy

HAUS kehittämiskeskus Oy on julkisen hallinnon ja palvelutoimintojen kouluttaja, kehittäjä ja valmentaja.
Valtionhallinnolle palveluja tarjoavana yrityksenä HAUSin asiakkaita ovat valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden lisäksi valtion alue- ja paikallishallinnon virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Yhtiön asiakkaita ovat myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt.

Fingrid Oyj

Luotettava sähkön saanti on yhteiskunnan hyvinvoinnille ja elinkeinoelämän kehitykselle välttämätöntä. Fingrid vastaa sähkömarkkinalain velvoittamana sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnan tasolla. Sähkömarkkinoiden tehtävänä on huolehtia sähkön riittävyydestä Suomessa.

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy vastaa valtakunnallisen tilatietokannan kokoamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä kuntien muista kiinteistöistä. Yhtiö tarjoaa ajantasaiseen tietoon perustuvaa tilajohtamisen tukea julkiselle sektorille. Yhteen paikkaan kerätty tieto julkisista tiloista auttaa järjestämään palvelut ja tilat koko Suomeen.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy perustettiin vuonna 1993 ja se toimii valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Vakuusrahastosta annettu laki on kumottu 1.1.2015 voimaantulleella lailla 1201/2014, jonka siirtymäsäännösten mukaan kumotun lain säännöksiä kuitenkin sovelletaan Arsenaliin. Yhtiö asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.10.2003. Valtio omistaa koko Arsenalin osakekannan.

SoteDigi Oy

Loppuvuodesta 2017 perustettu SoteDigi -kehitysyhtiö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tulevaisuuden asiakas- ja potilasjärjestelmäratkaisujen kehittämisestä sekä maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämisestä.

Vimana Oy

Vuonna 2017 perustettu maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy vastaa maakuntien yhteisten tieto- ja viestintäteknisten sekä yhteisten integraatiopalvelujen järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Liikelaitokset

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt (ent. Valtion kiinteistölaitos) toimii valtion liikelaitoksena, joka hoitaa valtion omistukseen pääsääntöisesti jäävien toimitila-, korkeakoulu- ja erityiskiinteistöjen omistajatehtäviä. Kiinteistöjen yhteenlaskettu tasearvo on noin 5 miljardia euroa. Laitos vastaa tilojen ylläpidosta ja korjauksista asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa se myös rakennuttaa uusia toimitiloja. Viime vuosina laitoksen liikevaihdosta on kaksi kolmasosaa käytetty asiakkaiden kanssa sovittuihin uudisrakennus- ja korjausinvestointeihin (erit. korkeakoulurakennuksiin). Laitoksen tärkeimmät ohjauspäätökset tekee eduskunta vuosittaisten talousarvioiden yhteydessä.