Yhtiöt ja liikelaitokset

Yhtiöt

Strategisen intressin yhtiöt

Fingrid Oyj

Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta kantaverkossa. Fingrid Oyj:n toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain mukaista kantaverkkotoimintaa ja huolehtia siihen liittyvästä järjestelmävastuusta. Strategisena intressinä on sähkön siirron ja sähköjärjestelmän toimivuuden ja häiriöttömyyden turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Yhtiön keskeisimmät intressit ovat yhteiskunnalle varman sähkön ja toimivien sähkömarkkinoiden turvaaminen sekä asiakastarpeisiin vastaavien palveluiden tarjoaminen edullisesti. Valtion omistusosuus on 53,1 prosenttia osakkeista ja äänivaltaosuus 70,9 prosenttia.

Gasgrid Finland Oy

Gasgrid Finland Oy on Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa kaasun siirtoverkosto ja harjoittaa maakaasumarkkinalain mukaista siirtoverkkoverkkotoimintaa ja huolehtia siihen liittyvästä järjestelmävastuusta. Strategisena intressinä on kaasun siirron ja kaasujärjestelmän toimivuuden ja häiriöttömyyden turvaaminen kaikissa olosuhteissa sekä vedyn ja sen kaasumaisten johdannaisten siirron ja siirtoinfrastruktuurin kehittäminen ja niiden toimivuuden ja häiriöttömyyden turvaaminen. Gasgrid Finland Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö.

Erityistehtäväyhtiöt

DigiFinland Oy 

DigiFinland Oy:n erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää, ylläpitää ja tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia palveluja. Lisäksi yhtiö tukee julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta, tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja ja tulevaisuuden digitalisaatiota. Vuoden 2023 alusta lukien DigiFinland Oy on valtion (33,5 %) sekä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhdessä omistama yhtiö.

Hansel Oy

Hansel Oy on yhteishankintayksikkö, jonka erityistehtävänä on lisätä tuottavuutta julkiseen hallintoon ja toimia vaikuttavien ja vastuullisten julkisten hankintojen edelläkävijänä. Hansel toimii julkisen hankintatoimen kehittäjänä ja hankintojen digitaalisten palvelujen tarjoajana. Puitesopimuksia voivat hyödyntää kaikki valtionhallinnon organisaatiot, kunnat, hyvinvointialueet sekä muut laissa määritellyt julkishallinnon toimijat ilman erillisiä kilpailutuksia. Hansel Oy on valtion (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry:n (35 %) yhdessä omistama yhtiö. 

HAUS kehittämiskeskus Oy

HAUS kehittämiskeskus Oy:n erityistehtävänä on tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita hallinnon johtamisen ja osaamisen uudistamiseen. Valtionhallinnolle palveluja tarjoavana yrityksenä HAUS:n asiakkaita ovat valtionhallinnon virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Yhtiön asiakkaita ovat myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt. Lisäksi HAUS:n asiakkaita voivat olla Euroopan Unionin hallinto ja yhteisön jäsenmaat sekä kansainväliset järjestöt. HAUS kehittämiskeskus Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö.

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy:n erityistehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä toimia hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena. Maakuntien tilakeskus Oy on hyvinvointialueiden yhteisesti omistama osakeyhtiö, jossa valtio on osakkaana. Valtiolla on yksi erilajinen osake, joka antaa yhtiöjärjestyksessä määritellyt erityisoikeudet.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy perustettiin vuonna 1993 ja se toimii valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Vakuusrahastosta annettu laki on kumottu 1.1.2015 voimaantulleella lailla 1201/2014, jonka siirtymäsäännösten mukaan kumotun lain säännöksiä kuitenkin sovelletaan Arsenaliin. Yhtiö asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.10.2003. Valtio omistaa koko Arsenalin osakekannan.

Liikelaitokset

Senaatti-konserni

Senaatti-konserni muodostuu Senaatti-kiinteistöistä ja sen tytärliikelaitoksesta Puolustuskiinteistöistä. Konserniin kuuluvat myös Senaatin Asema-alueet Oy ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt ovat valtion liikelaitoksia, jotka kehittävät yhteistyössä asiakkaidensa kanssa tiloja ja työympäristöjä ja pitävät huolta valtion kiinteistövarallisuudesta. Kiinteistöjen yhteenlaskettu tasearvo on noin 4,6 miljardia euroa. Senaatti-kiinteistöjen vuotuiset investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Puolustuskiinteistöjen investoinneissa painottuvat puolustuskyvyn ylläpitoon liittyvät hankkeet. Liikelaitosten tärkeimmät ohjauspäätökset tekee eduskunta vuosittaisten talousarvioiden yhteydessä. Senaatti-konserni toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla ja sen yleinen ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle. Puolustusministeriö ohjaa Puolustuskiinteistöjä sen tuottaessa palveluita Puolustusvoimille ja Puolustusvoimien määrittelemille kumppaneille.