Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ja Valtorin tulosohjaus

Valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottaa ja kehittää valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva palvelukeskus, valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Palvelutuotannossaan Valtori toimii intergaattorina ja yhdistää sekä omaa tuotantoa että markkinoilta hankittuja kumppaneiden palveluja.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt.

Palvelukeskuksen strategisesta ohjauksesta, tieto- ja viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden ohjauksesta sekä liiketoiminnallisten periaatteiden ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriö ohjaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskusta virastojen tulosohjauksella mm. asettamalla pitkän aikavälin tavoitteita ja sopimalla vuosittaisen tulossopimuksen viraston tuloksellisuustavoitteista.

Valtionhallinnossa tulosohjaus on sopimukseen perustuva ohjausmalli, jonka tavoitteena on löytää tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja niillä saavutettavissa olevien tulosten välille sekä samalla kehittää palvelujen laatua ja varmistaa niiden kustannustehokas toteuttaminen. Tulosohjausmallille on keskeistä, että se pohjautuu hallitusohjelmassa asetettuihin politiikkatavoitteisiin, hallinnonalojen konsernitavoitteisiin sekä virastokohtaisiin tavoitteisiin. Se on merkittävä osa laajaa resurssi- tai budjettiohjauksen kokonaisuutta.

Lisätietoja:

Sari Hosionaho, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö, puh. 0295 530 029, [email protected]

Valtorin Muutosohjelma

Valtiovarainministeriö edellytti Valtoria käynnistämään kehittämisohjelman toimintatapojen ja tuottavuuden kehittämiseksi keväällä 2020. Muutosohjelman tavoitteena on varmistaa Valtorin strategin toimeenpanoa. Valtiovarainministeriö selvitti valtion yhteisten palvelukeskusten tuloksellisuutta. Tuloksellisuusselvityksen pohjalta todettiin, että Valtorin palveluiden tuloksellisuudessa on kehitettävää. Vastaavasti Valtorin muutosohjelman toimenpiteiden tarkoituksena on kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Muutosohjelma on Valtorin sisäistä kehittämistä ja valtiovarainministeriö osallistuu sen ohjaukseen. Muutosohjelmasta vastaa Valtorin toimitusjohtaja viraston päällikkönä ja käytännön organisoinnista vastaa Valtorin muutosjohtaja Paula Kujansivu. Muutosohjelman toimikausi on 2020-2022, jonka jälkeen edellytetyt tavoitteet on saavutettu.

Lisätietoja:

Tommi Kangasaho, tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö, puh. 0295 530 264, [email protected]

Valtorin Asiakasneuvottelukunta

Lain valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden järjestämisestä mukaisesti valtiovarainministeriön asettama Valtorin asiakasneuvottelukunta tukee asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä.

Valtiovarainministeriö on uudistanut ja asettanut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakasneuvottelukunnan toimikaudelle 1.1.2021–31.12.2024. Neuvottelukunnan sihteeristö on asetettu ajalle 1.1.2021–31.12.2022. Sihteeristö on uusi toimielin. Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Marja Rantala Maanmittauslaitokselta.

Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä ja seurata Valtorin toiminnan ja palvelujen kehittämistä sekä palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Asiakasneuvottelukunnan kokoonpanoa on uudistettu: jäseninä on nyt huomattavasti aiempaa laajemmin eri asiakasvirastojen edustajia. Muutoksen tavoitteena on lisätä asiakasohjauksen vaikuttavuutta. Kaikkien hallinnonalojen edustuksen lisäksi asiakasneuvottelukuntaan on nimetty Valtorin kymmenen suurimman asiakkaan edustajat tuomaan suoraa asiakasnäkökulmaa ohjauksen tueksi.

Täysin uutena neuvottelukunnalle asetettiin viiden hengen sihteeristö, jonka tehtävänä on tuottaa konkreettista näkemystä asiakkaiden tarpeista ja palveluiden ajankohtaisesta laadusta. Sihteeristön jäsenet ovat asiakasvirastojen edustajia, joilla on käytännön osaamista palveluiden kehittämisestä ja ostamisesta Valtorilta. Sihteeristön toimintaa koordinoimaan nimitetään vielä myöhemmin pääsihteeri.

Myös neuvottelukunnan tehtäviä tarkennettiin samalla. Tavoitteena on, että asiakasvirastot saavat aiempaa paremmin tarpeitaan vastaavia Valtorin palveluita. Lisäksi tavoitteena on parantaa Valtorin talouden ja investointien suunnittelua. Asiakasneuvottelukunnan tarkennetut tehtävät antavat tukea Valtorille sekä valtiovarainministeriön tulosohjaukselle.

Valtiovarainministeriö lähti vuonna 2019 selvittämään Valtorin ohjausta. Selvityksessä havaittiin uudistamistarvetta. Ensimmäinen askel oli lakkauttaa Valtorin hallitus keväällä 2020. Lakkauttamisen yhteydessä hallintovaliokunta totesi mietinnössään tarpeen asiakasohjauksen kehittämiseksi. Nyt toteutettu asiakasneuvottelukunnan uudistaminen on jatkoa Valtorin ohjauksen ja erityisesti sen asiakasohjauksen kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Tommi Kangasaho, tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö, puh. 0295 530 264, [email protected]