Työkalut, oppaat ja selvitykset

Hankinta-Suomi-ohjelmassa on tuotettu lukuisia työkaluja, oppaita, selvityksiä ja muita tuotoksia hankintayksiköiden ja muiden kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettäväksi. Tutustu tuotoksiin alla olevan listan kautta ja ota käyttöön! Listaa päivitetään aina, kun uusia tuotoksia valmistuu.

Työkalut ja välineet

Hankintaluotsi-työkalu hankintojen strategiseen suunnitteluun

Hankintaluotsi-verkkopalvelu auttaa muotoilemaan kansallista hankintastrategiaa hyödyntäen hankinnoille tavoitteet organisaatiotasolla sekä yhdistämään ne kilpailutuksiin Hilmassa.

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu

Hankintojen parissa työskentelevä henkilö saa itsearviointityökalun avulla arvokasta tietoa omasta osaamisestaan, tukee organisaationsa osaamisen kehittämistä sekä osallistuu kansallisen hankintaosaamista koskevan tiedon keräämiseen.  Itsearviointi sisältää yhteensä 30 kysymystä, jotka koskevat muun muassa hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä valmiuksia sekä esimerkiksi vuorovaikutus- ja johtamistaitoja. Työkalu on tarkoitettu hankintayksiköiden käyttöön. 

Hilma-tietojärjestelmä

Hilma on lakisääteinen julkisten hankintojen ilmoituspalvelu, jossa julkisen sektorin ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan sekä ilmoittaa tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja päättyneiden kilpailutustensa tuloksista. Palvelussa tarjoajat voivat seurata kilpailutuksia ja jättää tarjouksia. Hankinta-Suomen tuella järjestelmään kehitetään jatkuvasti uusia hyödyllisiä ja julkisten hankintojen tekemistä tehostavia ominaisuuksia. 

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct)

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteilla edistetään hankinnoissa ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamista. Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet on tarkoitettu lisättäväksi osaksi hankintasopimusta. Tällöin toimittajalta edellytetään sitoutumista siihen, että tuotteen valmistus tapahtuu olosuhteissa, jotka ovat eettisten toimintaohjeiden mukaisia.

Oppaat

Hankinnat kuntastrategian työkaluna – Tietopaketti luottamushenkilöille

Tietopakettiin on koottu yhteen johtamisen hyviä käytänteitä. Kuntien ja kuntataustaisten toimijoiden hankintojen on arvioitu olevan vuositasolla hieman vajaa 20 miljardia euroa. Siksi on tärkeää, että kuntien viranhaltijat sekä luottamushenkilöt tiedostavat hankintojen merkityksen ja vaikutuksen niin budjetin kuin strategisten tavoitteiden näkökulmasta.

Opas asiakasosallisuuden huomioimisesta julkisissa hankinnoissa

Opas on tarkoitettu konkreettiseksi avuksi hankintayksiköille asiakasosallisuuden huomioimiseen julkisissa hankintaprosesseissa. Oppaassa annetaan suuntaviivoja hankintalain keskeisistä säännöksistä osallisuuteen liittyen sekä kuvataan myös näihin liittyviä joustomahdollisuuksia. Lisäksi oppaaseen on kerätty hyviä käytäntöjä asiakasosallisuuden keinoista ja mahdollisuuksista.

Opas hankintojen jakamisesta osiin

Opas on tarkoitettu konkreettiseksi avuksi hankintayksiköille hankintakokonaisuuden suunnittelua koskevaan työhön. Oppaassa käydään läpi hankintojen osiin jakamista koskeva keskeinen juridiikka. Lisäksi oppaaseen on kerätty hyviä käytäntöjä hankintojen jakamisen keinoista ja mahdollisuuksista.

Opas julkisten hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä

Oppaassa on monipuolisesti tietoa hankintojen strategisesta johtamisesta, hankintojen analysoinnista, yleisesti käytetyistä strategisista linjauksista, strategian toiminnallistamisesta sekä niin merkittävimpien hankintojen kuin koko strategian arvioinnista ja mittaamisesta.

Opas työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisestä julkisissa hankinnoissa

Opas auttaa huomioimaan työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvät riskit kansallisissa julkisissa hankinnoissa. Oppaassa kerrotaan hyväksikäyttö- ja ihmiskauppailmiöistä sekä annetaan ohjeita, miten toimia, jos epäilee työperäistä hyväksikäyttöä tapahtuvan kotimaisissa hankinnoissa. Lisäksi oppaassa ehdotetaan hyväksikäyttöä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä hankinnan eri vaiheissa.

Opas varautumisesta julkisissa hankinnoissa

Hankinnoissa varautuminen edellyttää, että organisaatio tunnistaa ne kilpailutuksensa, jotka edellyttävät riskienhallinnan toimenpiteitä. Oppaassa on erityisesti huomioitu johtamisen näkökulma systemaattisen riskienhallinnan toteuttamiseksi organisaatioiden hankintasopimuksissa.

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin

Oppaan tarkoituksena on auttaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Opas ottaa aikaisempaa laajemmin huomioon vaatimukset kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta ja ohjaa julkisia toimijoita eri elintarvikeryhmien hankintakriteerien käyttöön

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on ensimmäinen kattava ruokapalveluiden hankintaohjeistus, joka käsittelee aihetta ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja ravitsemuksellisen vastuullisuuden näkökulmasta. Opas määrittelee, millainen on toimiva ja vastuullinen ruokapalvelu, ja kuinka se järjestetään eri toimintaympäristöissä.

Vähähiilisten hankintojen pelikirja

Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirja on opas kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville. Se auttaa hiomaan strategiaa, taktiikoita ja käytännön tekemistä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Se osoittaa, mitkä johtamisen ja toimeenpanon tekijät ja vaiheet ovat kriittisimpiä, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat.

Selvitykset ja raportit

Selvitys hankinnan neuvonnasta ja tuesta

Selvityksessä arvioidaan veloituksettoman neuvonnan ja tuen riittävyyttä hankintayksiköiden ja tarjoajien näkökulmasta. Selvityksellä tuotettiin tietopohjaa ja keinoja kansallisesta hankintojen neuvonta- ja tukipalvelujen muodostamasta kokonaisuudesta hyödynnettäväksi julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanossa.

Selvitys hiili- ja ympäristöjalanjäljestä hankinnoissa

HILMI-hankkeessa selvitettiin, miten lainsäädäntöä ja muita ohjauskeinoja tulisi kehittää, ja miten seurata ja mitata hankintojen toteutumista, jotta julkisten hankintojen hiili- ja ympäristöjalanjälkeä voitaisiin pienentää kustannustehokkaasti.

Selvitys julkisia hankintoja koskevien oikeudenkäyntien tehostamisesta

Selvityshenkilö, professori emerita Leena Halilan laatimassa selvityksessä ehdotetaan, että osa hankintavalituksista säädettäisiin markkinaoikeudessa kiireellisiksi ja että markkinaoikeuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden toiminnassa kiinnitettäisiin erityistä huomiota prosessinjohtoon ja sen kehittämiseen.

Selvitys julkisten hankintojen kokonaisvolyymista ja datan hyödyntämisestä

Suomessa tehtävien julkisten hankintojen kokonaisvolyymiä ja datan hyödyntämistä hankintojen tukena selvitettiin ensimmäistä kertaa kattavalla tutkimushankkeella.

Selvitys julkisten hankintojen koulutuksesta Suomessa vuonna 2021

Selvityksessä on kartoitettu julkisia hankintoja tekevien ammattilaisten koulutustaustoja sekä koostettu tietoa hankintakoulutusta tarjoavista oppilaitoksista. Selvityksen mukaan erityisesti julkisiin hankintoihin syventyvää hankintakoulutusta tarvittaisiin enemmän.

Selvitys luonnon monimuotoisuuden huomioivista elintarvikehankinnoista

Julkisten ruokahankintojen avulla on mahdollista hillitä luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja luontokatoa. Selvitys linjaa luonnon monimuotoisuutta edistäviä periaatteita ja kriteereitä kestävien ruokahankintojen tueksi.

Selvitys työllistämisehdosta hankinnoissa

Selvitys vetää yhteen kansallisia ja EU-maiden kokemuksia ja käytänteitä työllistämisehdon käyttämisestä julkisissa hankinnoissa. Selvityksen perusteella työllistämisehdon käytön tietoisuutta julkisissa hankinnoissa tulisi lisätä. 

Suomen julkisten hankintojen tilannekuva

Tilannekuvadokumentissa vuodelta 2020 tuodaan esiin olemassa olevia julkisten hankintojen kehittämisen rakenteita ja käytäntöjä. Lisäksi julkaisussa tehdään toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia, joihin asiantuntijoiden näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista ryhtyä.

Työryhmän ehdotukset oikeudenkäyntien tehostamiseksi

Työryhmä arvioi vuonna 2021 laadittua selvitystä, joka käsittelee julkisia hankintoja koskevien valitusten pitkiä käsittelyaikoja ja niiden tehostamista. Työryhmä arvioi jokaisen ehdotuksen osalta, tulisiko sen toteuttamiseksi ryhtyä jatkotoimiin.

Muut tuotokset ja toimet

Green deal -sopimukset

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat syyskuussa 2020 vapaaehtoisen Green Deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä hankintaorganisaatiot Monetra Oulu Oy ja Tuomi Logistiikka Oy allekirjoittivat marraskuussa 2020 vapaaehtoisen Green Deal -sopimuksen haitallisten aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen ympäristössä. 

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma

Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke on elokuussa 2020 käynnistynyt valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on lisätä hankinnoilla työllistämistä valtakunnallisesti ja levittää sitä mahdollisimman laajalle julkisen hankintatoimen alueella. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työkykyohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja osallistuu valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hankkeen toteuttaa Kuntaliitto.

Innovation Broker -pilotointi

Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen toimintamalli, jolla pyritään kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa.

Julkisten hankintojen mentorointiohjelma

Mentorointiohjelman tavoitteena on hankintaosaamisen jakaminen, valtakunnallinen verkostoituminen, hiljaisen tiedon siirtäminen, yhteistyön lisääminen yli organisaatiorajojen sekä hankintaosaamisen ammatillisen kehittymisen tukeminen. Ensimmäinen mentorointiohjelma käynnistyi syksyllä 2022. 

Vaikuttavat hankkijat -verkosto

Verkosto jakaa hyviä käytäntöjä, vauhdittaa toimivien toimintamallien skaalaamista ja kehittää hankintojen vaikuttavuutta yli organisaatiorajojen. Verkosto koostuu niistä hankkijoista, jotka Suomessa käyttävät merkittävää hankintavolyymia.