Ansiotulojen verotus

Suomessa eriytetyn tuloverojärjestelmän mukaan ansio- ja pääomatuloja verotetaan erikseen. Ansiotuloa ovat mm.:

  • palkkatulo
  • yrittäjätulon ansiotulo-osuus
  • eläketulo
  • muut veronalaiset sosiaalietuudet, kuten työttömyys-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat.

Verotettava tulo määrätään bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella erikseen valtion- ja kunnallisverotuksessa. Maksettavat verot määräytyvät verotettavan tulon sekä siihen kohdistettavien veroprosenttien ja veroluonteisten maksujen perusteella.

Ansiotuloista maksettavat verot ja maksut

Valtion tulovero

Valtion progressiivista tuloveroa maksetaan valtionverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Veron määrä määräytyy valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan.

Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella kunnallisveroprosentin mukaan. Kukin kunta määrää vuosittain oman veroprosenttinsa. Vuonna 2020 kunnallisveroprosentti vaihtelee 17,0–23,5 prosenttiin. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 19,97.

Kirkollisvero

Kirkollisveroa maksavat evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien jäsenet. Kukin seurakunta määrää kirkollisveroprosenttinsa vuosittain. Vuonna 2020 kirkollisveroprosentti vaihtelee 1,00–2,20 prosenttiin.

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksua maksetaan Kansaneläkelaitokselle. Maksu koostuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksusta.

Sairaanhoitomaksu on vuonna 2020 0,68 prosenttia työtulosta ja 1,65 prosenttia muusta tulosta (kuten eläke- ja etuustulosta). Sairaanhoitomaksun maksuperusteesta tehdään kunnallisverotuksen vähennykset. Päivärahamaksu on vuonna 2020 1,18 prosenttia veronalaisesta työtulosta. Yrittäjiltä, joilla on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, maksu peritään työtulosta. Yrittäjän työtulosta peritään korotettua maksua. Korotus on 0,15 prosenttiyksikköä eli maksu on 1,33 prosenttia. Vakuutusmaksuja koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Palkkatulosta maksettavat maksut

Palkkatulosta maksetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän eläkemaksu. Vuonna 2020 työttömyysvakuutusmaksu on 1,25 prosenttia ja työeläkemaksu 7,15 prosenttia. 53–62-vuotiailla henkilöillä työeläkemaksu on 8,65 prosenttia. Maksut määräytyvät bruttopalkan perusteella eivätkä sisälly verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Maksut ovat vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.

Tuloverolaki (1535/1992)

Tuloveroasteikko 2023

Tietoa yrittäjätulon jakautumisesta ansio- ja pääomatuloon
Elinkeinoverotus

Linkkejä Verohallinnon ohjeisiin
Ansiotulojen verotus
Vero-ohjeet