Arvot ja virkamiesetiikka

Julkinen hallinto on pohjimmiltaan toimimista kansalaisten valtuutuksella, varoilla ja heidän eduksi. Julkisen vallan käyttäjinä viranomaisen ja virkamiehen vastuulla on toimia niin, että toiminta täyttää muun muassa puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Virkamies on erityisessä suhteessa kansalaiseen, ja palvelussuhde tuo mukanaan tähän liittyviä arvoja ja periaatteita. 

Valtionhallinnon arvot 

Valtion henkilöstöpolitiikan tavoitteena on valtion yhteisen arvoperustan ja yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Valtionhallinnon yhteinen arvoperusta määriteltiin valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä valtion henkilöstöpolitiikan linjasta. Sen mukaan valtionhallinnon toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti korkeatasoista. Arvopohjan ja korkean eettisen tason vahvistaminen merkitsee sitä, että koko henkilöstö omaksuu sen osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

Valtionhallinnon yhteisen arvoperustan muodostavat arvot ovat toiminnan tuloksellisuus, avoimuus, laatu ja vahva asiantuntemus, luottamus, palveluperiaate, puolueettomuus ja riippumattomuus, tasa-arvo ja vastuullisuus.  

Virkamieseettinen toimintaohje

Virkamieseettinen toimintaohje (2021) on tarkoitettu valtion virastojen ja virkamiesten tueksi eettisesti korkeatasoisen toiminnan varmistamiseksi. Toimintaohjeessa on koottu yhteen virkamiesetiikan kannalta keskeiset asiat, jotka ovat hajautuneina eri säädöksiin ja useisiin ohjeistuksiin. Ohjeessa kuvataan valtionhallinnon yhteisten arvojen sisältöä sekä virkamiesaseman ja johtamisen keskeisiä periaatteita. Sitä suositellaan jaettavaksi esimiehille ja henkilöstölle sekä käytettäväksi perehdyttämis- ja koulutusaineistona. Toimintaohje viestii myös hallinnon ulkopuolisille tahoille valtionhallinnon arvoista ja toimintatavoista. 

Virkamieseettinen toimintaohje (2021)

Virkamiesetiikan toimintasuunnitelma 2018-2022  

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto on valmistellut toimintasuunnitelman virkamiesetiikan korkean tason edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Virkamiesetiikan toimintasuunnitelma 2018-2022

Virkamiesetiikkaa koskeva koulutus

Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat julkaisseet 17.12.2019 virkamiesetiikkaa koskevan koulutuspaketin. Virastoille tarkoitettu puolen päivän mittainen paketti sisältää virkamiesetiikan ja korruption torjunnan perusopit ja antaa virkamiehille välineitä eettisesti kestävään toimintaan.

Jos virastossanne pidetään etiikkapäivä, otathan yhteyttä osoitteessa valtionhallinto(at)vm.fi, josta saat tarkemmat ohjeet päivän läpiviemiseksi (kalvot ja sähköisen työkalun käyttö).

Etiikkapäivän mallikalvot 

Virkamiesetiikkaan liittyvää koulutusta löytyy myös valtion digitaalisesta oppimisympäristöstä eOppivasta, jossa on julkaistu kaksi kurssia: Johdanto virkamiesetiikkaan ja Virkamiesetiikka käytännössä. Virkamiehiä rohkaistaan suorittamaan kurssit eOppivassa.

Johdanto virkamiesetiikkaan

Virkamiesetiikkaa käytännössä

Kansainvälinen etiikkatyö 

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto osallistuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkisen hallinnon komitean työhön hyvän ja eettisesti korkeatasoisen hallinnon vahvistamiseksi jäsenmaissa. Tässä työssä on muun muassa kehitetty välineitä eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja sen arvioinniksi, miten jäsenmaiden rehellistä ja hyvää hallintoa koskevat tavoitteet ovat toteutuneet.

OECD on julkaissut julkisen hallinnon integriteettiä koskevan suosituksen ”OECD Recommendation for Public Integrity”, joka tarjoaa päätöksentekijöille uudenlaisen lähtökohdan julkisen hallinnon integriteettiä koskevaa strategiaa varten. 

EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin täytäntöönpanoon sisältyvä väärinkäytösten tekninen ilmoituskanava valtionhallinnon organisaatioille

Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi tuli voimaan 16.12.2019. Oikeusministeriö on perustanut työryhmän mainitun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa varten. Työryhmän tehtävänä on mm. arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset. Direktiivillä pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja.

Valtiovarainministeriön tehtävänä on varmistaa, että direktiivissä tarkoitettu ilmoituskanava on teknisesti käytettävissä valtionhallinnon organisaatioissa 17.12.2021 mennessä ja että ilmoituskanavan keskeiset reunaehdot on suunniteltu yhdessä asiakasvirastojen kanssa. Tämän johdosta ministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ilmoituskanavan keskeisiä reunaehtoja tarvittavan teknisen ratkaisun kilpailuttamiseksi ja valmistelemiseksi valtionhallinnon käyttöön.

Valtiovarainministeriö on sopinut, että Valtiokonttori vastaa ilmoituskanavan omistajana sen valmistelusta, hankinnasta ja operatiivisesta toiminnasta sekä ilmoituskanavan kehittämisestä. Ilmoituskanavalle pyritään varmistamaan keskitetty rahoitus.

Asettamiskirje

Lisätietoa hankkeesta

Ohjeet

Virkamieseettinen toimintaohje, 7.5.2021 

Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista, 1.11.2023

Ohje karenssisopimus ja tehtävien järjestäminen palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä, 10.8.2017

In English: Post Government employment waiting, 10 August 2017  

Karenssisopimus (Valtion virkamieslaki 44 a §) malli 24.1.2018  

Virkamiesten sivutoimet, 29.3.2017  

Ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista, 23.5.2001 

Lisätietoa

Politiikkakatsaus 1/2018 - Virkamiesetiikan pitkä linja ja tulevaisuus 

Valtionhallinnon virkamiesetiikan ja -moraalin tila - kansalaiskyselyn tulokset 2022

På svenska: Tjänstemannaetiken och -moralen inom statsförvaltningen - resultat av medborgarenkät 2022

In English: State of civil service ethics and morals in central government administration - results of 2022 survey of citizens

Valtionhallinnon virkamiesetiikan ja -moraalin tila - kansalaiskyselyn tulokset 2017  

In English: The state of civil servants ethics and morals - citizens' survey results

Virkamiesetiikan tila 2016 - kyselytutkimus valtion virkamiesten arvoista ja etiikasta  

In English: State of Civil Service Ethics in Finland, August 2017

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014 

Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014 

Arvot virkamiehen arjessa, selvitys virkamiesetiikan nykytilasta 4/2007 

Vertaileva tutkimus EU:n jäsenvaltioiden julkisen hallinnon etiikasta 1/2007 (englanninkielinen)    

Tiivistelmä suomeksi

Arvot arjessa - Virkamiehen etiikka (2005) 

Arvot arkeen, työryhmämuistio 6/2004 

Virkamiesetiikka, selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista 8/2000 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kansainvälinen etiikkatyö

OECD:n suositus julkisen hallinnon integriteetistä

OECD Ethics and Corruption in the Public Sector (Lisätietoa OECD:n etiikkatyöstä)

Public Sector Integrity: A framework for assessment (Lisätietoa OECD:n etiikkatyöstä)

TI - Transparency International (Lisätietoa kansainvälisistä korruptiotutkimuksista)

Prime witnesses? Case studies of staff assessments for monitoring integrity in the European Union

Flyer Integrity in international perspective 

Yhteystiedot

Timo Moilanen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530455   Sähköpostiosoite:


Kati Orkola, hallitussihteeri 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530108   Sähköpostiosoite: