Arvot ja virkamiesetiikka

Julkinen hallinto on pohjimmiltaan toimimista kansalaisten valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi. Virkamiesetiikasta ja -moraalista puhuttaessa tarkoitetaan niitä yleisiä arvoja ja periaatteita, jotka koskevat virkamiehiä. Julkisen vallan käyttäjinä viranomaisen ja virkamiehen vastuulla on toimia niin, että toiminta täyttää muun muassa puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Virkamies on erityisessä suhteessa kansalaiseen ja palvelussuhde tuo mukanaan tähän liittyviä arvoja ja periaatteita. 

Valtionhallinnon arvot 

Valtion henkilöstöpolitiikan eräänä tavoitteena on valtion yhteisen arvoperustan ja yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Valtionhallinnon yhteinen arvoperusta määriteltiin valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä Valtion henkilöstöpolitiikan linjasta. Sen mukaan valtionhallinnon toiminta on arvolähtöistä ja eetti-sesti korkeatasoista. Arvopohjan ja korkean eettisen tason vahvistaminen merkitsee sitä, että koko henkilöstö omaksuu sen osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

Valtionhallinnon yhteisen arvoperustan muodostavat arvot ovat toiminnan tuloksellisuus, avoimuus, laatu ja vahva asiantuntemus, luottamus, palveluperiaate, puolueettomuus ja riippumattomuus, tasa-arvo ja vastuullisuus.  

Virkamieseettinen toimintaohje

Virkamieseettinen toimintaohje (2021) on tarkoitettu valtion virastojen ja virkamiesten tueksi eettisesti korkeatasoisen toiminnan varmistamiseksi. Toimintaohjeessa on koottu yhteen virkamiesetiikan kannalta keskeiset asiat, jotka ovat hajautuneina eri säädöksiin ja useisiin ohjeistuksiin. Ohjeessa kuvataan valtionhallinnon yhteisten arvojen sisältöä sekä virkamiesaseman ja johtamisen keskeisiä periaatteita. Sitä suositellaan jaettavaksi esimiehille ja henkilöstölle sekä käytettäväksi perehdyttämis- ja koulutusaineistona. Toimintaohje viestii myös hallinnon ulkopuolisille tahoille valtionhallinnon arvoista ja toimintatavoista. 

Virkamiesetiikan toimintasuunnitelma 2018-2022  

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto on valmistellut toimintasuunnitelman virkamiesetiikan korkean tason edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Virkamiesetiikan toimintasuunnitelma 2018-2022

Virkamiesetiikkaa koskeva koulutus

Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat julkaisseet 17.12.2019 virkamiesetiikkaa koskevan koulutuspaketin. Virastoille tarkoitettu puolen päivän mittainen paketti sisältää virkamiesetiikan ja korruption torjunnan perusopit ja antaa virkamiehille välineitä eettisesti kestävään toimintaan.

Jos virastossanne pidetään etiikkapäivä, otathan yhteyttä osoitteessa valtionhallinto(at)vm.fi, josta saat tarkemmat ohjeet päivän läpiviemiseksi (kalvot ja sähköisen työkalun käyttö).

Etiikkapäivän mallikalvot 

Virkamiesetiikkaan liittyvää koulutusta löytyy myös valtion digitaalisesta oppimisympäristöstä eOppivasta, jossa on julkaistu kaksi kurssia: Johdanto virkamiesetiikkaan ja Virkamiesetiikkaa käytännössä. Virkamiehiä rohkaistaan suorittamaan kurssit eOppivassa.

Kansainvälinen etiikkatyö 

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto osallistuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkisen hallinnon komitean työhön hyvän ja eettisesti korkeatasoisen hallinnon vahvistamiseksi jäsenmaissa. Tässä työssä on mm. kehitetty välineitä eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja sen arvioinniksi, miten jäsenmaiden rehellistä ja hyvää hallintoa koskevat tavoitteet ovat toteutuneet. OECD on julkaissut julkisen hallinnon integriteettiä koskevan suosituksen ”OECD Recommendation for Public Integrity”, joka tarjoaa päätöksentekijöille uudenlaisen lähtökohdan julkisen hallinnon integriteettiä koskevaa strategiaa varten. Tilapäisten toimenpiteiden sijaan pääpaino on kontekstisidonnaisessa, käyttäytymiseen perustuvassa ja riskeihin pohjautuvassa toimintatavassa, jonka keskiössä on integriteettikulttuurin vaaliminen koko yhteiskunnassa. 

EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin täytäntöönpanoon sisältyvä väärinkäytösten tekninen ilmoituskanava valtionhallinnon organisaatioille

Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi tuli voimaan 16.12.2019. Direktiivi tulee panna kansallisesti täytäntöön viimeistään 17.12.2021. Oikeusministeriö on perustanut työryhmän mainitun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa varten. Työryhmän tehtävänä on mm. arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset. Direktiivillä pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja.

Valtiovarainministeriön tehtävänä on varmistaa, että direktiivissä tarkoitettu ilmoituskanava on teknisesti käytettävissä valtionhallinnon organisaatioissa 17.12.2021 mennessä ja että ilmoituskanavan keskeiset reunaehdot on suunniteltu yhdessä asiakasvirastojen kanssa. Tämän johdosta ministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ilmoituskanavan keskeisiä reunaehtoja tarvittavan teknisen ratkaisun kilpailuttamiseksi ja valmistelemiseksi valtionhallinnon käyttöön.

Valtiovarainministeriö on sopinut, että Valtiokonttori vastaa ilmoituskanavan omistajana sen valmistelusta, hankinnasta ja operatiivisesta toiminnasta sekä ilmoituskanavan kehittämisestä. Ilmoituskanavalle pyritään varmistamaan keskitetty rahoitus.

Asettamiskirje

Lisätietoa hankkeesta

Ohjeet

Virkamieseettinen toimintaohje, 7.5.2021 
Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista, 1.5.2021
Ohje karenssisopimus ja tehtävien järjestäminen palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä, 10.8.2017
In English: Post Government employment waiting, 10 August 2017  
Karenssisopimus (Valtion virkamieslaki 44 a §) malli 24.1.2018  
Virkamiesten sivutoimet, 29.3.2017  
Ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista, 23.5.2001 

Lisätietoa

Politiikkakatsaus 1/2018 - Virkamiesetiikan pitkä linja ja tulevaisuus 
Valtionhallinnon virkamiesetiikan ja –moraalin tila – kansalaiskyselyn tulokset  
In English: The state of civil servants ethics and morals - citizens' survey results  
Virkamiesetiikan tila 2016 - kyselytutkimus valtion virkamiesten arvoista ja etiikasta  
In English: State of Civil Service Ethics in Finland, August 2017
Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014 
Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014 
Arvot virkamiehen arjessa, selvitys virkamiesetiikan nykytilasta 4/2007 
Vertaileva tutkimus EU:n jäsenvaltioiden julkisen hallinnon etiikasta 1/2007 (englanninkielinen)    
Tiivistelmä suomeksi
Arvot arjessa - Virkamiehen etiikka (2005) 
Arvot arkeen, työryhmämuistio 6/2004 
Virkamiesetiikka, selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista 8/2000 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kansainvälinen etiikkatyö

OECD:n suositus julkisen hallinnon integriteetistä
OECD Ethics and Corruption in the Public Sector (Lisätietoa OECD:n etiikkatyöstä)
Public Sector Integrity: A framework for assessment (Lisätietoa OECD:n etiikkatyöstä)
TI - Transparency International (Lisätietoa kansainvälisistä korruptiotutkimuksista)
Prime witnesses? Case studies of staff assessments for monitoring integrity in the European Union
Flyer Integrity in international perspective 

Yhteystiedot

Timo Moilanen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Johto ja esikunta 0295530455  


Kati Orkola, hallitussihteeri 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530108