Kuntien tuottavuus ja digitalisaatio

Kuntien tuottavuuden parantamisella turvataan palvelujen saatavuutta ja lievitetään kuntien menojen kasvuvauhtia. Väestön ikääntyminen, lisääntyvä kilpailu osaavasta työvoimasta, sote-palvelujen kysynnän kasvu sekä niukkenevat resurssit lisäävät kuntien paineita tehostaa toimintojaan.

Kun kunta järjestää palvelut tuloksellisesti, asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti, työntekijöiden työmotivaatio vahvistuu ja työyhteisöt ovat hyvinvoivia.

Kuntien tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi tarvitaan kunnan laaja-alaista toimintaa ja erilaisia toimenpiteitä. Olennaista on toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen sekä seuranta ja arviointi.

Alle on koottu kuntien tuottavuutta ja tuloksellisuutta käsitteleviä materiaaleja.

Kuntien digitalisaatio

Digitalisaatio on käyttäytymistä ja toimintatapoja muuttava globaali ilmiö, jota teknologinen kehitys vauhdittaa ja tukee. Olemassa olevien kuntapalveluiden sähköistämisen sijaan kyse on toimintamallien ja lopulta myös palveluiden uudelleen jäsentämisestä.

Digitalisaation tarjoamat hyödyt ja mahdollisuudet vaihtelevat kunnan palvelun mukaan. Lähitulevaisuudessa uusista teknologioista eniten voi olla hyötyä robotiikasta ja siinä erityisesti ohjelmistorobotiikassa. Hyötyjen realisoitumisessa kuntien välinen yhteistyö ja yhdessä tekeminen on tärkeä säästöjä ja lisäarvoa tuottava toimintatapa.

Digitaalisen aikakauden kunnan menestys perustuu siihen, kuinka hyvin se pystyy ennakoimaan ja tunnistamaan asukkaiden ja asiakkaiden palvelutarpeita sekä kehittämään palveluita kokonaisuuksina yhdessä muiden kanssa. Hallinnon ja toiminnan organisoimisen tavoitteena tulee digitaalisen aikakauden kunnassa olla se, että kunta pystyy vastaamaan ennakoivasti kuntalaisen tai asiakkaan palvelutarpeeseen.

Vuosina 2016−2019 valtiovarainministeriön digikuntakokeilussa kehitettiin kuntien digitalisaatiota, palveluita ja toimintatapoja kokeilukulttuuria hyödyntämällä. Kokeilussa mukana olleissa kunnissa tuotettiin ratkaisuja ja saatiin oppeja, jotka liittyvät mm. asiakaspalvelun sähköisiin alustoihin ja työkaluihin, sähköisiin oppimisympäristöihin, kuntalaisten osallisuuteen ja päätöksentekoon aktivoiviin ratkaisuihin ja toimintamalleihin, robotiikan ja data-analytiikan hyödyntämiseen sekä kuntaorganisaation sisäisten tietojärjestelmien ja niihin liittyviin toimintakäytäntöihin.

Keskeisiä tekijöitä kokeilujen onnistumisessa olivat johdon sitoutuminen, kokeilun integroiminen kunnan muuhun toimintaan ja kehitysprosesseihin sekä sen varmistaminen, että tuloksia on mahdollista hyödyntää myös jatkossa.

Kokeilussa löydettiin keinoja, joilla voidaan saada aikaan säästöjä digitalisaatiota hyödyntämällä, sekä luotiin kunnille työkaluja ja mm. opas kuntien sähköisiin kokouksiin ja päätöksentekomenettelyyn.

Alle on koottu kuntien digitalisaatiota käsitteleviä materiaaleja.

Muualla verkossa

Kunnan kustannusrakenne -palvelu Kuntaliiton sivuilla

Yhteystiedot

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Puhelin:0295530020   Sähköpostiosoite:


Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530122   Sähköpostiosoite: