FI SV

Paikallinen sopimustoiminta

Valtion paikallisena sopimisena laajassa merkityksessä pidetään työpaikalla tapahtuvaa, työpaikan työnantaja- ja työntekijäosapuolen keskinäiseen neuvotteluun ja sopimiseen perustuvaa, työpaikan palvelussuhteen ehtojen määrittelyä eli sopimusalakohtaisten virka- ja työehtosopimusten solmimista.

Paikallisen sopimisen mahdollisuudet ja menettelyt samoin kuin sopimusten oikeudelliset muodot, oikeusvaikutukset ja sidonnaisuudet ovat valtiolla pääsääntöisesti yksityistä sektoria ja kuntasektoria vastaavat.

Paikallisen sopimisen piiriin on virka- ja työehtosopimustoiminnan lisäksi perusteltua katsoa kuuluvan myös asiat, jotka esimerkiksi erityislainsäädännön sisältämään valtuutukseen perustuessaan ulottuvat virka- ja työehtosopimustoiminnan ulkopuolelle. Lisää paikallisesta sopimustoiminnasta

Lisätietoa

Sopimuskauden 2018-2020 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, 12.3.2018
Paikallisen sopimisen nykytila ja edistämistoimenpiteet 1.2.2017 alkaen valtiolla, muistio 1.6.2016
Paikallista sopimista valtiolla tutkittu, Valtiotyönantaja lehti 5/2008 
Tarve ja luottamus edistävät paikallista sopimista - tutkittuja kokemuksia, Turun yliopiston tutkimuksiin perustuva julkaisu 

Yhteystiedot

Hallitusneuvos
Tuija Wilska
puh. 02955 30374
[email protected]