Hallituksen vuosikertomus ja valtion tilinpäätös

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt.

Hallituksen vuosikertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä sekä valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:ssä. Talousarviolain 18 §:ssä edellytetään, että hallituksen vuosikertomukseen otettavien valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon sekä toiminnan tuloksellisuuden kuvausten tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta (oikea ja riittävä kuva). Säädöstasolla kertomuksen sisältöä määrittävät erityisesti myös valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) vaatimukset.

Hallituksen vuosikertomukset valtioneuvoston sivuilla

Valtiovarain controller -toiminnon sisäinen ohje hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistamisesta

Valtiovarain controller -toiminnon tehtävänä on valtion talousarviosta annetun lain (423/88) 24 f §:n mukaan varmistaa, että hallituksen vuosikertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta, valtion tuotoista ja kuluista, valtion taloudellisesta asemasta sekä tuloksellisuudesta. Hallituksen vuosikertomukseen sisältyy tätä koskeva valtiovarain controller -toiminnon lausuma. Ohjeessa esitetään valtiovarain controller -toiminnon omassa työssä käytettävät perusteet, joiden mukaan tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä arvioidaan.

Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa VM/778/00.00.00/2017 

Yhteystiedot

Jaana Kuusisto, valtioneuvoston controller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC Puhelin:0295530051   Sähköpostiosoite:


Sirpa Korkea-aho, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC, Tarkastusviranomaisyksikkö Puhelin:0295530252   Sähköpostiosoite: