Työajat

Valtiolla on kolme työaikamuotoa, virastotyö, viikkotyö ja jaksotyö, joista on sovittu valtion virka- ja työehtosopimuksessa työajoista. Virastoissa voi olla muitakin toiminnan erityispiirteisiin suunniteltuja työaikajärjestelyjä. Valtion henkilöstöön sovelletaan yleensä myös työaikalakia. Kuitenkin osa henkilöstöstä, esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen tuomarit, on kokonaan työaikasääntelyn ulkopuolella. 

Virastotyö 

Ministeriöissä sekä virastojen asiantuntija- ja hallintotehtävissä työaikamuotona on virastotyö, jossa säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työaika on useimmiten sijoitettu viraston aukioloaikaa noudattaen eli maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.15. Laajasti käytössä olevat liukuvan työajan järjestelmät lisäävät joustoa, kun henkilöstö voi päättää itse muun muassa työpäivän alkamisesta ja päättymisestä tietyissä rajoissa. 

Viikkotyö 

Virastojen muissa ammattitehtävissä noudatetaan viikkotyötä, jossa vuorokautinen säännöllinen työaika vaihtelee 6 tunnin 15 minuutin ja 8 tunnin välillä siten, että viikon säännölliseksi työajaksi muodostuu 38 tuntia 15 minuuttia. 

Jaksotyö 

Jaksotyötä tehdään tehtävissä, jotka edellyttävät ympärivuorokautista työskentelyä kaikkina viikonpäivinä, esimerkiksi poliisitoimessa. Jaksotyön säännölliseksi työajaksi on sovittu 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon jaksolla. Vuorokautinen ja viikoittainen työaika sekä sen sijoittuminen määritellään työpaikan työvuoroluetteloissa. 

Työaikapankki 

Kaikissa työaikamuodoissa voidaan käyttää työaikapankkijärjestelmää. Työaikapankkiin kerätään työtunteja tai ajaksi muutettuja korvauksia, ja ne otetaan käyttöön myöhemmin vastaavana vapaa-aikana. Työaikapankin käyttöönotosta ja yksityiskodista sovitaan paikallisesti virastoissa valtion työaikasopimuksen määräykset huomioon ottaen. 

Etätyö 

Työt voidaan järjestää tehtäviksi myös etätyönä, mikäli se sopii toiminnan luonteeseen ja tehtäviin.

Lisätietoa

Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista, 24.2.2023

Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 1 (17 §:n 1 mom.)

Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 2 (17 §:n 1 mom.)

Etätyön periaatteet ja palvelussuhteen ehdot, ohje 5.11.2020

Työaikasopimuksen ja työaikalain soveltaminen, määräys/ohje 1.6.2020

Virastotyötä tekevien työajan sijoittelussa huomioon otettavia asioita; työaikatyöryhmän muistio 8.6.2018

Työaikalaki 5.7.2019/872 (Finlex)

Jaksotyöryhmän loppuraportti 5/2014, julkaisu 20.2.2014

Jaksotyöryhmän toinen väliraportti 6/2013, julkaisu 22.2.2013

Jaksotyöryhmän väliraportti 21/2011, julkaisu 12.4.2011

Yhteystiedot

Risto Lerssi, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530022