Suomen talous kansainvälisessä tarkastelussa

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) ja Kansainvälisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) seuraavat säännöllisesti Suomen talouspolitiikan toimeenpanoa ja antavat sitä koskevia suosituksia.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF valvoo jäsenmaidensa talouskehitystä jatkuvasti. IMF:n ekonomistit vierailevat yleensä vuosittain jäsenmaassa ja käyvät keskusteluja valtioneuvoston ja keskuspankin kanssa yleisestä taloustilanteesta ja talouspolitiikasta. Vierailuilla keskitytään erityisesti makrovakauteen, finanssipolitiikkaan ja rahoitusmarkkinakysymyksiin. Vierailujen yhteydessä IMF kuulee yleensä esimerkiksi politiikan, talouselämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Konsultaatioiden perusteella IMF laatii johtopäätökset ja loppuraportin Suomen talouden tilasta. Miltei kaikkia IMF:n jäsenmaita koskevat raportit ovat julkisia. Suomea koskevat johtopäätökset sekä laajempi arviointiraportti löytyvät valuuttarahaston verkkosivuilta. IMF:n vierailuja jäsenmaissa kutsutaan artikla IV -konsultaatioiksi, sillä ne perustuvat IMF:n sopimusartiklaan IV.

Myös OECD seuraa säännöllisesti jäsenmaidensa talouskehitystä. OECD:n talous- ja kehityskatsauskomitea seuraa ja arvioi yksittäisiä jäsenmaita ja niiden talouspolitiikkaa. Komitea tekee säännönmukaisesti maatutkintavierailun ja julkaisee sen pohjalta raportin.

Lisäksi Euroopan komissio arvioi Suomen talouskehitystä ja -politiikkaa eurooppalaisessa ohjausjaksossa.

Eurooppalainen ohjausjakso
IMF:n konsultaation johtopäätökset Suomesta ja arviointiraportti (englanniksi)
OECD:n Suomea koskeva maaraportti (englanniksi)

Yhteystiedot - IMF

Julia Niemeläinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Julkisen talouden yksikkö 0295530043  

Yhteystiedot – OECD

Markku Stenborg, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Politiikka-analyysiyksikkö 0295530124