Muutoksen johtaminen

Muutosturvatyöryhmän ehdotusten täytäntöönpano etenee

Valtiovarainministeriön asettama muutosturvatyöryhmä ehdotti 30.9.2019 loppuraportissaan, että valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvästä ja valtiovarainministeriön soveltamisohjeessa kuvatusta virkajärjestelytoiminnosta nykymuotoisena luovutaan ja valtion muutosturvaa koskeva ohjeistus päivitetään ja kootaan yhteen valtiovarainministeriön muutosturvapäätökseen. Virkajärjestelytoiminnosta on luovuttu (VM kirje 29.1.2020, VN/1185/2020-VM-1). Parhaillaan valmistellaan ehdotusten täytäntöön panemiseksi tarvittavia hallituksen esityksiä, joiden on tarkoitus mennä eduskunnan käsittelyyn syyskuussa 2020.

Muutosturvatyöryhmän hankesivut

Valtioneuvoston periaatepäätös vahvistaa yleiset toimintatavat muutostilanteissa

Valtioneuvosto teki 26.1.2012 periaatepäätöksen valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa. Periaatepäätöksen tarkoituksena on vahvistaa yhteiset toimintatavat valtionhallinnon organisaatioiden muutostilanteisiin, henkilöstön aseman turvaamiseen sekä tukea muutosten hallintaa ja laadukasta johtamista. Lisäksi päätöksessä määritellään ministeriöiden vastuut ja korostetaan työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan merkitystä. Valtiovarainministeriö on 15.2.2012 antanut periaatepäätöksestä soveltamisohjeen (VM/201/00.00.02/2012) sekä päätöksen Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa (VM/305/00.00.00/2012).

Periaatepäätös ja sen soveltamisohje ovat voimassa 31.12.2015 asti. Periaatepäätös koskee koko valtionhallintoa, mutta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön siirtymisvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Henkilöstön uudelleensijoittumista tukevat toimintatavat

Periaatepäätöksen mukaiset yhtenäiset toimintatavat on tarkoitettu täydentämään valtion virkamieslain mukaista viraston sisäistä uudelleensijoittamista, jotta henkilöstön palvelussuhteiden jatkuvuus muutostilanteissa voidaan turvata. Valtioneuvoston tavoitteena on, että taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tapahtuvat irtisanomiset voidaan rajoittaa koskemaan mahdollisimman pientä henkilömäärää periaatepäätöksen mukaisia toimintatapoja noudattaen.

Periaatepäätöksessä mainittuja toimintatapoja noudatetaan erilaisissa valtionhallinnon organisaation muutostilanteissa. Toimintatavat korostuvat niissä muutoksissa, joissa on kyse tehtävien siirtymisestä henkilön oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle. Toimintatapoja sovelletaan sekä virka- että työsopimussuhteiseen henkilöstöön. Valtion virkamieslaissa säädetään virkamiesten asemasta valtion sisäisissä muutostilanteissa ja liikkeenluovutuksessa (valtion virkamieslain 5 a - 5 f §).

Periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen jatkuvuuden turvaamista valtiolla edesauttaa, jos henkilö on valmis siirtymään uuteen yksikköön tai uusiin tehtäviin omalla työssäkäyntialueellaan. Vuosina 2012 - 2015 uusien henkilöiden rekrytointi käynnistetään selvittämällä, onko valtionhallinnossa tarjolla muutosten vuoksi vapautuvaa henkilöstöä. Muutosta valmistelevassa organisaatiossa nimetään johtaja, joka vastaa muutoksen toteutuksesta toimintayksikössä. Muutoksen onnistuneisuutta arvioidaan osana johtajan tulosvastuuta. Toimenpiteisiin muutoksen toteuttamiseksi on ryhdyttävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vaiheittaisen toimintatavan mukaan ensisijaisena tavoitteena on, että muutoksen kohteena oleva henkilöstö, jonka tehtäviä muutos koskee ja jolle on tarjottavissa tehtäviä uudessa tai siirtyvässä organisaatiossa, siirtyy tämän organisaation palvelukseen. Jos henkilö ei siirry, hänelle etsitään samanlaisia tai vastaavia tehtäviä nykyisessä toimintayksikössä. Jollei niitä ole tarjottavissa, henkilölle annetaan tarvittavat välineet ja opastus uuden työpaikan etsimiseen valtionhallinnon muusta toimintayksiköstä samalla työssäkäyntialueella.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan valtio tukee henkilöstön aktiivisuutta uuden työpaikan löytämiseen tilanteissa, joissa joudutaan harkitsemaan henkilöstön irtisanomista. Johtaminen ja esimiestyön laatu muutostilanteissa ovatkin ratkaisevia tekijöitä muutosprosessin onnistumiseksi. Muutostilanteessa myös henkilöstöltä edellytetään valmiutta muutokseen ja aktiivista asennetta uusiin tehtäviin siirtymiseen tai uuden työpaikan etsimiseen silloin kun nykyiset tehtävät muuttuvat tai loppuvat.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530418  


Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530212  


Anna Gau, hallitussihteeri 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530321