Muutoksen johtaminen

Valtiovarainministeriön päätös ja ohje muutosturvasta valtionhallinnossa (VN/25890/2020)

Valtiovarainministeriön asettama muutosturvatyöryhmä ehdotti 30.9.2019 loppuraportissaan, että valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvästä ja valtiovarainministeriön soveltamisohjeessa kuvatusta virkajärjestelytoiminnosta nykymuotoisena luovutaan ja valtion muutosturvaa koskeva ohjeistus päivitetään ja kootaan yhteen valtiovarainministeriön muutosturvapäätökseen. 

Virkajärjestelytoiminnosta on luovuttu. Valtiovarainministeriön päätös ja ohje muutosturvasta valtionhallinnossa (VN/25890/2020) tulee työryhmän ehdottamalla tavalla voimaan 1.1.2021 alkaen. Päätös ja ohje korvaa voimaan tullessaan valtioneuvoston 26.1.2012 valtion henkilöstön asemasta organisaation muutostilanteissa tekemään periaatepäätökseen liittyvän valtiovarainministeriön soveltamisohjeen sekä valtiovarainministeriön muutosturvaa koskevan päätöksen ja suosituksen. 

Muutosturvan keskeiset periaatteet pysyvät pääosin ennallaan. Valtiovarainministeriön päätös ja ohje muutosturvasta valtionhallinnossa täydentää valtion virkamieslain mukaista viraston sisäistä uudelleensijoittamista. Tavoitteena on, että taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tapahtuvat irtisanomiset voidaan rajoittaa koskemaan mahdollisimman pientä henkilömäärää. Valtion virkamieslaissa säädetään virkamiesten asemasta valtion sisäisissä muutostilanteissa ja liikkeenluovutuksessa (valtion virkamieslain 5 a - 5 f §). 

Muutostilanteet edellyttävät toimintayksiköiltä vahvaa johtamista ja toimivaa henkilöstösuunnittelua. Vastuu muutoksen toteuttamisesta on asianomaisella virastolla ja sitä ohjaavalla ministeriöllä. Työnantajalla on velvollisuus tukea ilman työtehtäviä jääneen henkilön sijoittumista uusiin tehtäviin joko valtionhallintoon tai muun työnantajan palvelukseen tämän päätöksen mukaisin keinoin.

Tähän päätökseen sisältyvät henkilöstötarpeen muutoksia koskevat toimenpiteet, menettelyt ja palvelut tukevat ja ohjaavat valtion virastoja muutosten johtamisessa ja henkilöstön muutosturvan järjestämisessä. Lisäksi päätökseen on koottu muita organisaation muutostilanteessa käytettävissä olevia tukitoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on turvata muutoksen kohteena olevan henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus. Toissijaisena tavoitteena on tukea henkilöstöä niissä tilanteissa, joissa virasto kaikesta huolimatta joutuisi irtisanomaan henkilöstöä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Muutosturvapäätöksen mukaisia toimintatapoja sovelletaan lähtökohtaisesti sekä virka- että työsopimussuhteiseen henkilöstöön. Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön siirtymisvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. Sen lisäksi otetaan huomioon tässä päätöksessä todettu. 

Osana muutosturvauudistusta vuoden 2021 talousarviossa on momentin 28.60.02 Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot käyttötarkoitusta muutettu siten, että sen keskitetyistä määrärahoista voidaan korvata virastolle muutostilanteista aiheutuvia kustannuksia. Virastoille voidaan korvata yksittäiseen muutostilanteeseen kohdistuvia korvauksia kuten irtisanoutumiskorvaus, työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, muuttokustannusten korvaus, valtion yhteiskäytössä olevasta työskentelytilasta virastolle enintään kahdelta vuodelta aiheutuva vuokrakustannus sekä tuotannollisten tai taloudellisten syiden mukaisissa muutostilanteissa virkamiehen virkamieslain 20 §:n mukaisesta toisessa virastossa työskentelystä aiheutuvat kustannukset. Virastojen tulee maksaa kyseiset kustannukset ensin toimintamenoistaan ja hakea sitten yhdellä hakemuksella kustannusten korvausta valtiovarainministeriöltä kahden kuukauden sisällä kustannusten syntymisestä, ellei erityisestä syystä muuta johdu.  

Tavoitteena on, että tällä menettelyllä saadaan yhtenäistettyä muutostilanteiden hallintaa valtiolla ja samalla yhdenmukaistetaan myös korvausten maksamista ja henkilöstön yhdenmukaista kohtelua. Hakemusprosessista ohjeistetaan tarkemmin valtiovarainministeriön kirjeessä (VN/25890/2020-VM-3).

VM kirje 29.1.2020, VN/1185/2020-VM-1: Valtion henkilöstön muutosturvaan liittyvien virkajärjestelykäytäntöjen uudistaminen 

Lisätietoa

Valtiovarainministeriön päätös ja ohje muutosturvasta valtionhallinnossa, 18.12.2020

Muutosturvan hakulomake 

Ohje muutosturvan hakulomakkeen täyttämiseen

Muutosturvatyöryhmän hankesivut

Yhteystiedot

Kirsi Kuuttiniemi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530207  


Miska Lautiainen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530212  


Risto Lerssi, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530022