Maksaminen

Maksaminen on keskeisessä asemassa toimivassa taloudessa. Maksamisen palvelut ja niihin liittyvät maksujärjestelmät ja -välineet ovat merkittävän muutoskehityksen kohteena. Sähköisen kaupankäynnin lisääntymisen ja korttimaksujen tehostumisen ja laajan käytön myötä perinteisen käteisen käyttö on jatkuvasti vähentynyt. EU-alueella maksamisen keskeiset palvelumuodot – tilisiirrot, suoraveloitukset ja korttimaksut – ovat siirtyneet kansallisista järjestelmistä nk. SEPA (Single Euro Payment Area) ratkaisuihin, jolloin samaa standardoitua maksutapaa voidaan käyttää koko alueella. Tämä on mm. merkinnyt, että suomalaisista kansallisista maksujärjestelmistä on luovuttu ja pankkienvälinen maksujenvälitys tapahtuu nykyään muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta kansainvälisiä maksujärjestelmiä käyttäen. Yhteismarkkinoiden tukemiseksi ja maksamisen yhtenäistämiseksi EU-tason sääntely on lisääntynyt merkittävästi maksamisen palveluissa.

Maksupalveludirektiivi (PSD2)

Ns. toinen maksupalveludirektiivi hyväksyttiin marraskuussa 2015. Nimensä mukaisesti se sääntelee maksupalveluiden tarjontaa ja niiden tarjoajia, mm. maksupalveluehtojen avoimuutta ja tietojen antoa sekä maksupalveluiden tarjoajien ja käyttäjien oikeuksia ja velvollisuuksia. Direktiivin mukaisesti maksupalveluiden tarjonta on pääsääntöisesti toimiluvanvaraista, joskin tiettyjä palveluita voidaan tarjota rekisteröitymällä Finanssivalvontaan.  

Direktiivin toimeenpano on jaettu oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kesken. Valtiovarainministeriön toimeenpanovastuulle kuuluu maksupalveluiden tarjoajien institutionaalinen sääntely. Toinen maksupalveludirektiivi on toimeenpantu Suomessa erityisesti maksupalvelulailla (290/2010) ja maksulaitoslailla (297/2010).

Korttimaksujen siirtohinta-asetus (MIFR)

Komissio antoi heinäkuussa 2013 ehdotuksen korttipohjaista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (nk. korttimaksujen siirtohinta-asetus), jonka parlamentti ja neuvosto hyväksyivät neuvottelujen jälkeen 29.4.2015 Asetus EUR-Lexissä EU 2015/751. Asetuksen päätavoitteena on rajoittaa korttimaksujen siirtohintoja kortinhaltijan ja kaupan pankin välillä. Uudet siirtohintarajoitukset astuvat voimaan 9. joulukuuta 2015. Lisäksi pyritään poistamaan muita kilpailua rajoittavia käytäntöjä. Asetuksella avataan myös kansalliset korttimarkkinat, mikä voi olla omiaan edistämään markkinoiden keskittämistä isompiin kansainvälisiin palvelukokonaisuuksiin. Asetusta täydentävä kansallinen sääntely on annettu erityisesti maksupalvelulaissa (290/2010) ja maksulaitoslaissa (297/2010). 

Perusmaksutilidirektiivi (PAD)

Komission toukokuussa 2013 antama ehdotus direktiiviksi maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutiliä (nk. perusmaksutilidirektiivi) hyväksyttiin heinäkuussa 2014. Direktiivi yhtenäistää maksupalvelujen termistöä, edistää maksupalveluhintojen vertailtavuutta, helpottaa maksupalvelujen siirrettävyyttä maksupalvelutarjoajalta toiselle ja parantaa kuluttajien mahdollisuuksia avata perusmaksutilejä. Suomalaisille kuluttajille tämä muun muassa parantaa maksutilipalvelujen saatavuutta muissa jäsenvaltioissa.

Direktiivi on Suomessa toimeenpantu erityisesti luottolaitoslaissa (610/2014).

Asetusehdotus pikamaksamisesta (Instant payments)

Komissio on antanut lokakuussa 2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täydentämään asetuksia (EU) 260/2012 ja (EU) 2021/1230 koskien euromääräisiä pikamaksuja. Ehdotuksen tarkoituksena on edistää pikamaksamisen käyttöönottoa Euroopan unionissa. Ehdotus sisältää uusia säännöksiä koskien euromääräisten pikatilisiirtojen lähettämistä ja vastaanottamista, niiden hinnoittelua, vertailupalvelua maksunsaajan nimen ja maksutilitunnisteen välillä sekä yhdenmukaista tapaa EU-pakotelistojen tarkistukseen. Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että euromääräiset pikamaksut ovat kohtuuhintaisia ja turvallisia, ja siten edistämään pikamaksamisen laajamittaisempaa käyttöönottoa ja sen mahdollistamia tehokkuushyötyjä. 

Maksamiseen liittyvää sääntelyä:

Toinen maksupalveludirektiivi

Korttimaksujen siirtohinta-asetus

Perusmaksutilidirektiivi

Maksupalvelulaki

Maksulaitoslaki

Luottolaitoslaki

Asetusehdotus pikamaksamisesta

Yhteystiedot

Risto Koponen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY) 0295530355