Rekrytointi

Valtiolla avautuu koko ajan runsaasti uusia mielenkiintoisia työtehtäviä. Kukin valtion virasto rekrytoi itse tarvitsemansa henkilöstön, omaan henkilöstösuunnitelmaansa perustuen. Ylimmän johdon ja ministeriöiden johtavat virkamiehet nimittää virkoihin kuitenkin valtioneuvosto tai tasavallan presidentti.

Pääsääntöisesti valtion tehtäviin nimitetään toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan nimittää silloin, jos sitä edellyttää työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien väliaikainen hoitaminen tai harjoittelu. Virkaan voidaan nimittää määräajaksi, jos viran luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy sitä vaatii.

Valtion rekrytointi on avointa. Kuhunkin tehtävään pyritään löytämään ja valitsemaan siihen parhaiten soveltuva henkilö. Perustuslaissa on säädetty yleisiksi virkanimitysperusteiksi taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi kansalaisuudesta, iästä, kielitaidosta ja tutkinto- ym. kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslaissa, laissa julkisyhteisön työntekijältä edellytettävästä kielitaidosta sekä kyseistä virastoa koskevassa laissa tai hallintoasetuksessa. Valtion henkilöstön kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ja hyväksi luettava kielitaito otetaan työhönotossa huomioon oikeusministeriön suositusten mukaisesti. Kussakin tehtävässä voi myös olla muita tehtävän hoidon asettamia edellytyksiä tai valittavalta toivottuja lisävalmiuksia tai ominaisuuksia.

Rekrytoinnissa lähtökohtana on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Koska valtion tehtäviin on aina valittava ansioitunein hakija, ovat molemmat sukupuolet lähtökohtaisesti tasa-arvoisia rekrytointitilanteessa.

Koko valtion henkilöstössä on miesten ja naisten osuus lähes yhtä suuri. Jotkut valtion ammatit tai tehtäväalat ovat kuitenkin vielä joko mies- tai naisvaltaisia. Miesenemmistö on esimerkiksi poliisitoimessa ja puolustusvoimissa, kun taas valtiovarainhallinnossa työskentelee naisia enemmän kuin miehiä. 

Syrjintä työhönotossa on kielletty. Virastolla on myös mahdollisuus soveltaa henkilöstöpolitiikkaa, jossa rekrytoidaan tasavahvoista työnhakijoista työpaikalla aliedustettuna olevaan ryhmään kuuluva työnhakija, kuten maahanmuuttaja. Tällöin on kyse niin sanotusta positiivisesta erityiskohtelusta, joka on sallittua, jos poikkeaminen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteesta on tilapäistä eikä ole asetettuun tavoitteeseen nähden suhteetonta. 

Valtion tehtävät ovat monipuolisia ja niihin voi hakeutua monenlaisella koulutustaustalla. Korkeakoulututkinto ja hyvä kielitaito ovat kuitenkin kelpoisuusvaatimuksina moniin asiantuntijatehtäviin (säädetty laissa tai asetuksissa).

Rekrytoinnissa auttaa Valtiolle.fi-palvelukokonaisuus

Valtiolla on käytössä sähköinen rekrytointijärjestelmä, joka on osa Valtiolle.fi-palvelukokonaisuutta. Valtiolle.fi toimii valtion avoimien tehtävien julkisena ilmoituskanavana ja avoimia tehtäviä on auki koko ajan suuri määrä, usein 200–400 kappaletta.. Tehtäviä myös haetaan järjestelmän avulla. 

Sivustolta löytyy myös muun muassa perustietoa valtion rekrytoinnista, työntekijä-caseja, videoita sekä valtion työnantajien esittelyt. Valtiolle.fi viestii myös aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Valtiolle.fi-palvelukokonaisuutta hoitaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta Palkeet.

Arjen apuna Rekrytointi valtiolla -koulutus

Rekrytointiosaamisen tueksi eOppiva.fi -palvelusta löytyy valtion henkilöstön käyttöön erillinen Rekrytointi valtiolle -kurssi. Se on suunnattu erityisesti esimiehille ja HR-ammattilaisille. Kurssi on rakennettu niin, että se tukee myös käytännössä yksittäisen rekrytoinnin läpiviemistä.

Korkeakouluharjoittelijoiden perehdytys kesällä 2021

Ohje/suositus hakijaviestinnästä rekrytoinnissa, 26.2.2021

Liite 1, Rekryprosessi ja hakijaviestintä, 26.2.2021

Valitse oikein - Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin 2020

Korkeakouluharjoittelijoiden perehdytys Howspace-alustalla - kokemuksia 2020 

Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista, 1.6.2022

Rekrytointi valtiolla -koulutus (eOppiva.fi)

Valtion työnantajakuvan yhteiset viestit

Valtiolle.fi – hae valtion työpaikkoja

Johdon valinta (vm.fi)

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viran-omaisissa ja tuomioistuimissa (om.fi)

Suomen ja ruotsin kieli (om.fi)

Valtionhallinnon kielitutkinnot sekä kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä (oph.fi)

Asiakirjan täydentäminen (Hallintolaki 22§)

Turvallisuusselvityslaki (om.fi)

Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa, 19.12.2017

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 26.1.2012

Yhteystiedot

Marjaana Laine, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530304  


Miska Lautiainen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530212