Ajankohtaista Hankinta-Suomi-ohjelmasta 

Hankinta-Suomi-ohjelmassa tapahtuu paljon. Parhaiten pysyt kärryillä ohjelman ajankohtaisista asioista seuraamalla tätä sivua ja tilaamalla Hankinta-Suomi-uutiskirjeen. 

Uutiset ja tiedotteet

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt – 22 askelta menestykseen 

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt – 22 askelta menestykseen -selvitys julkaistaan 5.10.2023 mennessä. Selvityksessä tunnistettiin hankintojen strategisen johtamisen hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joista muodostettiin 22 toimenpidekokonaisuutta.

Selvityksestä järjestetään webinaari 13.10. klo 9-11. Webinaarissa esitellään julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt selvitykseen pohjautuen ja miten niitä voi hyödyntää käytännössä. 

Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin

Uusi hankintakäsikirja tueksi koko julkisen sektorin hankintoihin

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuositasolla lähes 50 miljardia euroa. Julkisten hankintojen käsikirja toimii organisaatioiden tukena, kun ne toteuttavat hankintoja ja kehittävät hankintakäytäntöjä, joiden avulla parannetaan hankintojen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Käsikirjan tavoitteena on tukea koko julkishallinnon hankintayksiköiden hankintatoiminnan järjestämistä ja organisointia, julkisten hankintojen suunnittelua ja kilpailuttamista, sopimus- ja toimittajahallintaa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä. Sillä pyritään myös yhtenäistämään julkishallinnon hankintakäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tukemaan hankintatoiminnan kehittämistä ja hankintaohjeiden laadintatyötä.

Käsikirja on suunnattu kaikille julkishallinnon hankintayksiköille eli valtiolle, kunnille ja hyvinvointialueille. Käsikirjan kohderyhminä ovat muun muassa hankintatoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat henkilöt sekä hankinnan valmistelusta ja kilpailutuksesta vastaavat hankinta-asiantuntijat ja substanssiasiantuntijat. Käsikirjan päivitys toteutettiin hankintojen asiantuntijoiden laaja-alaisessa työryhmässä.

Käsikirja ilmestyy syksyn aikana myös selailtavana verkkojulkaisuna ja käännetään ruotsiksi.

Tervetuloa Hankinta-Suomen syysseminaariin 5.10.2023

Millaiset tuulet puhaltavat julkisten hankintojen maailmassa, Hankinta-Suomi? Tervetuloa jälleen keskustelemaan, oppimaan uutta ja inspiroitumaan yhteisten hankinta-aiheiden äärelle.

Valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteinen Hankinta-Suomi-syysseminaari järjestetään hybriditilaisuutena torstaina 5.10.2023. Seminaari on suunnattu kaikille julkisista hankinnoista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille.  

Ilmoittaudu seminaariin läsnäosallistujaksi tai verkkolähetyksen katsojaksi alla olevan linkin kautta.

Hilmassa käyttöön eForms-ilmoitukset EU-hankinnoissa

Hilmassa on otettu käyttöön uudet eForms-ilmoitukset EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa perjantaina 1.9.2023.

Olennaisimmat muutokset Hilmassa:

  • Voit tehdä ilmoituksen samanaikaisesti useana kieliversiona 
  • Jälki-ilmoituksissa uusi Tulokset-sivu selkeyttää kilpailutuksen tulosten antamista 
  • Aikaisempaa enemmän valmiita vaihtoehtoja valittavissa valintalistalta vapaatekstikenttien sijaan 
  • Ilmoituksella on aina vähintään yksi osa ilmoituksen yleisten tietojen lisäksi. Osalla oleviin tietokenttiin annetaan osaa koskevia tarkempia tietoja  
  • Kaikkia ilmoituksia voi korjata 

Kaupalliset kilpailutusjärjestelmät siirtyvät käyttämään eForms-ilmoituksia kahden viikon sisällä. Kansallisissa hankinnoissa eForms-ilmoitukset otetaan käyttöön alkuvuonna 2024.  

Selvitys: Julkisten hankintojen kehittäminen edellyttää ennakoivaa ja kokonaisvaltaista tarkastelua

Tuore selvitys esittelee julkisten hankintojen merkittävimmät pullonkaulat ja antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia niiden poistamiseksi. Uuden selvityksen tulokset osoittavat, että julkisten hankintojen kehittämisessä on tarpeen tarkastella hankintayksiköiden ja markkinoiden välisen vuoropuhelun onnistumista, mutta myös laajempaa kokonaisuutta.

Selvityksen mukaan monet julkisissa hankinnoissa koetut pullonkaulat liittyvät taustalla oleviin tekijöihin, kuten hankinnoista koettuihin mielikuviin ja arvostukseen, resursointiin, osaamiseen, ajattelumalleihin sekä toimintakulttuuriin. Selvityksessä tunnistettuja keskeisiä pullonkauloja ovat muun muassa julkisiin hankintoihin liittyvät kuormittavat prosessit, kilpailun puute ja innovaatioiden esteet.

Selkeät tarjouspyynnöt kannustavat yrityksiä jättämään tarjouksen julkisissa hankinnoissa

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-ohjelma on selvittänyt, mitkä ovat yritysten keskeisimmät haasteet tarjouksen jättämisessä julkisissa hankinnoissa. Kyselyn perusteella merkittäviä esteitä tarjouksen jättämiselle ovat tarjoamisen raskaus, hankinnan kohteelle ja tarjoajalle asetetut vaatimukset sekä tarjouspyynnön sisällön räätälöinti niin, että vain tietyt tarjoajat pystyvät tarjoamaan. 

Tarjouksen jättämishalukkuuteen positiivisesti vaikuttaa kyselyn perusteella muun muassa tarjouspyynnön selkeys, selvät vertailuperusteet ja laadun käyttäminen vertailuperusteena. Hankintayksiköiden kannattaa kyselyn perusteella kiinnittää huomiota tarjouspyyntöasiakirjojen yksiselitteisyyteen ja ymmärrettävyyteen sekä tarjouspyynnön ja sopimusehtojen selkeyteen. 

Hilma parantaa julkisten hankintojen houkuttelevuutta sekä ohjaa tuen ja tiedon äärelle

Valtiovarainministeriö on valmistellut osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa Hilmalle eli hankintailmoitukset.fi:lle uuden vision. Visio antaa Hilman kehittämiselle suunnan vuoteen 2027 asti.

Tulevien vuosien aikana Hilmaa kehitetään eteenpäin helppona ja intuitiivisena perustason kilpailutusjärjestelmänä sekä tehokkaana työkaluna potentiaalisten tarjoajien tavoittamiseen.

Hilman kehityksessä keskitytään entistä vahvemmin tarjoajien työn helpottamiseen sekä julkisten hankintojen löydettävyyden ja houkuttelevuuden parantamiseen.

Jatkossa Hilma tarjoaa väylän moninaisiin julkisiin hankintoihin liittyviin palveluihin, kuten tukipalveluihin, tietopalveluihin sekä muihin hyödyllisiin työkaluihin. Lisäksi Hilmasta saatavan tiedon hyödyntämistä helpotetaan ja parannetaan.

Ylin johto tarvitsee tietoa hankinnoista

Julkisen sektorin ylin johto arvostaa kokonaisnäkymää organisaationsa hankintoihin ja niihin liittyviin tunnuslukuihin. Hankinta-Suomi-ohjelman ja Hansel Oy:n toteuttama ja pilotoima uusi johdon hankintanäkymä on esimerkki työkalusta, jollaisen ylin johto kokee hyödylliseksi organisaationsa johtamisessa.

Johdon hankintanäkymä on valtionhallinnon kirjanpitoyksiköiden sekä sellaisten organisaatioiden, jotka ovat toimittaneet Hanselille ostolaskuaineiston, avoimesti hyödynnettävissä Hanselin verkkopalvelussa. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan johtoryhmien jäseniä, jotka vastaavat hankinnoista. 

Harmaan talouden torjunnan työohje julkaistu

Hankintayksiköille tarkoitettu työohje auttaa tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään harmaan talouden riskejä julkisissa hankinnoissa. Harmaan talouden torjunnan työohje esittelee harmaan talouden ilmiöitä, joihin hankintayksikkö voi toiminnassaan törmätä. Ohjeessa on tietoa tekijöistä, jotka altistavat harmaan talouden eri muodoille ja ehdotuksia riskien pienentämiseksi. Lisäksi siinä on kuvattu, miten toimia tilanteissa, joissa tällaisia riskejä on tunnistettu.

VN TEAS -selvitys: Tehokkaat julkiset hankinnat edellyttävät kilpailua, yhteishankintoja sekä tietoa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 25. huhtikuuta julkaistussa selvityksessä käy ilmi, että yhteishankintojen lisääminen saattaisi lisätä kilpailua, millä voitaisiin saada aikaan merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen. Lisäksi Suomesta puuttuu kansallinen hankintatietokanta, jonka avulla hankintojen kustannustehokkuutta ja laatua voitaisiin parantaa.

Suomessa on kehitetty julkisia hankintoja kestävämpään suuntaan – tutustu uuteen julkisten hankintojen digitaaliseen näkymään

Monilla alueilla Suomessa on omaksuttu kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteet osaksi hankintojen tekemistä ja johtamista. Tiedot selviävät Valtiokonttorin tutkihallintoa.fi-palvelun uudesta julkisten hankintojen digitaalisesta palvelusta, joka on toteutettu osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa.

Julkisista hankinnoista ei ole Suomessa aiemmin ollut näin kattavasti, kootusti ja avoimesti tietoa tarjolla. Uudella palvelulla seurataan sitä, miten kansallinen hankintastrategia on onnistunut ja millaisia vaikutuksia sillä on saatu aikaiseksi.

Palvelussa on päivittyvää tietoa esimerkiksi hankintojen euromääräisistä volyymeistä, hankintaosaamisesta, pienten ja keskisuurten yritysten sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioinnista hankinnoissa ja innovatiivisista hankinnoista.

Tietojen avulla voidaan määritellä uusia hankintojen vaikuttavuutta kehittäviä toimenpiteitä niin kansallisesti kuin organisaatioissa. Avoin data lisää julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä, kun esimerkiksi media, tutkijat ja kansalaiset pääsevät entistä paremmin käsiksi päivittyviin julkisia hankintoja koskeviin tietoihin. 

Uusi pelikirja ohjeistaa onnistuneeseen ICT-hankintaan 

Uusi ICT-hankintojen pelikirja tarjoaa mallin vaikuttaviin ICT-hankintoihin ja ketterään yhteistyöhön. Pelikirja sisältää ohjeita sekä hankintayksiköille että tarjoajille hankinnan eri vaiheisiin. 

Pelikirja on yhteistyön tulosta, ja yhteistyötä jatketaan pelikirjan julkaisun jälkeen. Jatkoyhteistyössä, eli ICT-kohtaamossa, keskitytään tarkemmin eri teemoihin, joiden osalta on tarvetta syventää ohjeistusta. Mukaan ICT-kohtaamoon ovat tervetulleita kaikki ICT-hankintojen asiantuntijat.

Julkisten hankintojen tilanne Suomessa – Hankinta-Suomen infograafit nyt vapaasti hyödynnettävissä

Hankinnat Suomessa 2021 -infograafi. Tutustu tekstivastineeseen leipätekstissä olevan linkin kautta. Hankinta-Suomi lukuina 2022 -infograafi. Tutustu tekstivastineeseen leipätekstissä olevan linkin kautta. Miltä näytti julkisten hankintojen tilanne Suomessa vuonna 2021? Entä millainen on Hankinta-Suomi lukuina vuonna 2022? Hankinta-Suomen ohjelmajohto esitteli tuoretta julkisiin hankintoihin ja hankintojen kehittämiseen liittyvää tietoa infograafien muodossa Hankinta-Suomi-syysseminaarissa syyskuussa 2022. 

Suuren kiinnostuksen johdosta Hankinta-Suomen infograafit ovat nyt vapaasti ladattavissa, hyödynnettävissä ja tulostettavissa alla olevien linkkien kautta. Lisäksi hyödynnettävissä ovat infograafien tekstivastine ja lähdeluettelo. 

Hankinta-Suomen uutiskirjeet

Pysy mukana hankintojen kehittämisessä ja tilaa Hankinta-Suomen uutiskirje.

Muuta hyödyllistä tietoa ja materiaaleja