FI SV

Hankinta-Suomi-logo.

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Kansallinen julkisten hankintojen strategia valmistunut

Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia lanseerattiin Kuntamarkkinoilla 9.9.2020.

Strategia sisältää kahdeksan strategista tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista. Kehittämistyön keskiössä on toimivien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden hankkiminen siten, että kaikki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat ovat elinvoimaiset. Julkisten hankintojen osana voidaan synnyttää myös innovaatioita. Näiden elementtien kehittämisen avulla voidaan hankinnoilla saavuttaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. 

Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja. Yritykset ja järjestöt saavat uudenlaisen kumppanuuden myötä liiketoimintamahdollisuuksia. Useat kansalaisille tärkeät palvelut tehdään julkisina hankintoina ja strategia tuo mukanaan parempia arjen asiakaskokemuksia.

Strategian liitteenä on ensivaiheen toimeenpanon kuvaus, joka sisältää 30 konkreettista toimenpidettä. Strategian toimeenpanoa varten on suunniteltu teemaryhmärakenne, jonka avulla toimeenpano käynnistyy.

Strategiaan on liitetty myös mittaristo, joka tekee näkyväksi tavoiteltavan systeemisen muutoksen. Mittareiden avulla voidaan seurata strategian vaikutusta ja aikaansaatuja tuloksia sekä ohjata tulevia toimia ja resursseja.

Lanseeraustilaisuuden 9.9.2020 tallenne
Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 
Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta 10.9.2020
Kansallisen julkisten hankintojen strategian QA

Tule mukaan teemaryhmiin

Strategian toimeenpanon kuvauksen mukaisesti työtä jatketaan nyt teemaryhmissä. Teemaryhmiä on tarkoitus perustaa kahdeksan strategian tahtotilojen mukaisesti. Hankintataitojen kehittäminen- teemaryhmä sekä Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus –teemaryhmä ovat aloittaneet jo toimintansa. Muut perustettavat ryhmät ovat Strateginen johtaminen, Toimivat hankinnat, Innovaatiot sekä Taloudellinen-, Sosiaalinen- ja Ekologinen kestävyys –teemaryhmät. Tervetuloa mukaan näihin avoimiin teemaryhmiin, myös jo työnsä aloittaneisiin ryhmiin. Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan ohjelmapäällikkö Martina Nisula, martina.nisula(at)vm.fi, puh. 02955 30669.

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, seurakunnat sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen kilpailutus on tehtävä avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjouksista on tällä hetkellä valittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämä voi tarkoittaa hinnaltaan halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatu-suhteeltaan parasta tarjousta.

Julkisia hankintoja säädellään hankintalailla. Tutustu hankintalakiin ja sen soveltamiseen verkossa.

Hankintalaki
Hankintalain soveltaminen

Mikä on Hankinta-Suomi?

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä oli valmisteluvaiheessa Hankinta-Suomi -foorumi, joka oli koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valmisteltu kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 julkaistiin 9.9.2020. Strategian toimeenpanoa valmistellaan avoimissa teemaryhmissä syksyn 2020 aikana.

Miksi Hankinta-Suomi tarvitaan?

Julkisia hankintoja on kehitetty jo pitkään. Nyt kehitystyön ytimessä on yhteistyö, jonka avulla voidaan luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään. Hankinta-Suomi -foorumiin kootun strategisen johdon tuella edistetään julkisten hankintojen vaikuttavuutta.

Mitä Hankinta-Suomen avulla tavoitellaan?

Ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa

  • ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen
  • innovaatioiden edistämiseen
  • strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen
  • hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen
  • markkinoiden toimivuuden parantamiseen

Tutustu tarkemmin:

Meitä on jo monta – ole sinäkin mukana edistämässä julkisten hankintojen vaikuttavuutta!

Katso lista mukana olevista tahoista

Lisätietoja:

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö)
johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kuntaliitto)