Hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunta

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii Hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunta (Hythanek). Neuvottelukunnassa ovat edustettuina hyvinvointialueiden tehtävien ohjaamisesta vastaavat ministeriöt sekä hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki. 

Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää hyvinvointialuetaloutta koskevien strategisten linjausten ja hyvinvointialueiden itsehallinnon toteutumista sekä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on tarkastella julkisen talouden ja hyvinvointialuetalouden kokonaistilannetta sekä hyvinvointialueen itsehallinnon toteutumista. 

Neuvottelukunta seuraa myös hyvinvointialueiden toiminnan digitalisaatiokehitystä ja ICT:n kehittämistä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  1. seurata ja arvioida hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon toteutunutta ja tulevaa kehitystä
  2. seurata ja arvioida valtion hyvinvointialueille osoittaman rahoituksen ja hyvinvointialueiden muun tulorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä
  3. käsitellä julkisen talouden suunnitelmaa sekä valtion talousarvioehdotusta hyvinvointialuetaloutta koskevilta osilta
  4. käsitellä lainsäädäntöä, lainsäädäntöhankkeita ja muita valtion toimenpiteitä, jotka ovat hyvinvointialueiden talouden ja itsehallinnon kannalta periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia
  5. käsitellä muita merkittäviä hyvinvointialueiden taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

Neuvottelukunta asetetaan yleensä neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

Neuvottelukunta kokoontuu vuosittain julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelua varten sekä erikseen sovittavina aikoina. 

Tehtävissään neuvottelukunta kuulee myös kuntia ja muita viranomaisia, muita ministeriöitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestöjä, yhteisöjä ja asiantuntijoita.