Tietopolitiikka

Yhteiskunta verkottuu ja digitalisoituu yhä nopeammin ja toimii yhä enenevissä määrin datan, informaation ja niistä muodostetun tiedon ja palvelujen varassa. Tiedon laatu, luotettavuus, lähde ja tuottaja tulee olla läpinäkyvästi tiedossa ja sen tuottajaan on oltava luottamus. 

Tietopolitiikalla kuvataan politiikkatoimia, joilla mahdollistetaan tiedon tehokas, turvallinen ja eettinen hyödyntäminen. Tietopolitiikalla edistetään muun muassa tiedon keräämistä, avaamista, yhdistämistä, jakamista ja säilyttämistä sekä vahvistetaan tietosuojaa ja tietoturvallisuutta ihmisten oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla.

Tietopolitiikassa selkeytetään ne linjaukset ja periaatteet, joiden pohjalta vahvistetaan päätöksentekokykyä ja rakennetaan kansalaisten hyvinvoinnin sekä taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen että turvallisuuden ja ympäristön kannalta kestävää, osaavaa yhteiskuntaa. Tietopolitiikan avulla rakennetaan niin ikään kuvaa Suomesta houkuttelevana tietotalouden toimintaympäristönä. Tietopolitiikalla muodostetaan myös Suomen kantaa, jonka pohjalta Suomi pyrkii vaikuttamaan tiedon hyödyntämisen kansainväliseen toimintaympäristöön, sitoumuksiin ja sääntelyyn.

Tietopolitiikan visio

Tietopolitiikan visiona on, että Suomessa tieto ja teknologia palvelevat ihmistä. Tietopoliittiset toimet tähtäävät siihen, että suomalaiset uskaltavat omaksua, soveltaa ja hyödyntää teknologioita parantamaan elämänlaatua, helpottamaan palveluiden saatavuutta ja käyttöä sekä tehostamaan kilpailukykyä ja arvonlisäystä. Eri hallinnonaloilla on meneillään runsaasti erilaisia aiheeseen liittyviä hankkeita. Tietopolitiikan tehtävänä on vahvistaa näiden yhteiset tavoitteet.

Tutustu tarkemmin:

Yhteystiedot

Olli-Pekka Rissanen, johtava asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530364   Sähköpostiosoite: